Криміналістика
Варфоломеева Т. В., Гончаренко В. Г., В. І. Бояров, Гончаренко С.В., Попелюшко В.О.

Криміналістика

Навчальний посібник. - Київ.: Юрінком Інтер, 2011. - 512 c.

Підручник підготовлений на основі сучасних правових концепцій та досягнень різних наук і відображає нинішній стан та перспективи розвитку вітчизняної криміналістики, яка предметно вийшла далеко за межі досудового слідства та вивчає закономірності виникнення інформації про злочин або про будь-яке явище в суспільстві, що вимагає правового врегулювання шляхом доказування. Підручник являє собою достатньо повний виклад всіх розділів криміналістики, котрий відповідає стандарту вищої юридичної освіти і тенденціям світової криміналістики.

Разом з викладом усталених тем і питань курсу із ґрунтовним залученням норм кримінального та кримінально-процесуального права, даних психології, інформатики, статистики та інших наук, окремі глави і параграфи присвячено оригінальним і удосконаленим засобам і прийомам збирання та дослідження доказової інформації, деяким новим методикам розслідування злочинів, зроблено принциповий крок до введення в текст підручника матеріалів щодо техніко-криміналістичних і тактичних можливостей суддів, адвокатів-захисників та нотаріусів. Для студентів, аспірантів і викладачів вищих юридичних навчальних закладів та суддів, працівників правоохоронних органів, адвокатів, нотаріусів.

ПЕРЕДМОВА
Розділ 1. ВСТУП ДО КУРСУ КРИМІНАЛІСТИКИ11 
1.1. Виникнення і розвиток криміналістики11 
1.2. Джерела криміналістики25 
1.3. Предмет криміналістики27 
1.4. Методи криміналістики29 
1.5. Пізнавальна функція криміналістики34 
1.6. Криміналістика у системі наук36 
1.7. Криміналістична ідентифікація38 
1.8. Форми застосування спеціальних знань49 
1.9. Криміналістика і доказування52 
Розділ 2. КРИМІНАЛІСТИЧНА ТЕХНІКА55 
2.1. Поняття і система криміналістичної техніки55 
2.2. Науково-технічні засоби криміналістики59 
2.3. Процесуальні приписи та криміналістичні правила застосування науково-технічних засобів64 
2.4. Судова фотографія і відеозапис68 
2.4.1. Відображаюча судова фотографія68 
2.4.2. Дослідницька судова фотографія82 
2.4.3. Судовий відеозапис92 
2.5. Криміналістичне слідознавство97 
2.5.1. Поняття і класифікація слідів97 
2.5.2. Сліди рук (дактилоскопія)101 
2.5.3. Сліди ніг і взуття104 
2.5.4. Сліди знарядь злому й інструментів109 
2.5.5. Сліди транспортних засобів112 
2.5.6. Інші контактні сліди114 
2.5.7. Встановлення цілого за частинами118 
2.5.8. Наукове і процесуальне значення похідних речових доказів121 
2.5.9. Субстанціональні сліди123 
2.5.10. Підготовка матеріалів на експертизу слідів132 
2.6. Судова балістика136 
2.6.1. Поняття судової балістики136 
2.6.2. Класифікація вогнепальної зброї та боєприпасів137 
2.6.3. Огляд зброї, боєприпасів та слідів пострілу143 
2.6.4. Встановлення обставин пострілу147 
2.6.5. Ототожнення зброї за слідами на кулях (дробу) і гільзах153 
2.6.6. Підготовка матеріалів на судово-балістичну експертизу155 
2.7.Криміналістичне вибухознавство157 
2.7.1. Короткі відомості про вибухові речовини і пристрої157 
2.7.2. Огляд місця вибуху158 
2.7.3. Можливості експертизи вибуху161 
2.8. Криміналістичне вчення про холодну зброю162 
2.9. Техніко-криміналістичне дослідження документів165 
2.9.1. Поняття документа і види його досліджень у криміналістиці165 
2.9.2. Правила огляду документів та їх приєднання до справи166 
2.9.3. Встановлення повних підробок документів168 
2.9.4. Встановлення змін у документах171 
2.9.5. Дослідження пошкоджених та зруйнованих документів176 
2.9.6. Встановлення невидимих та маловиразних текстів177 
2.9.7. Встановлення технічних підробок підписів179 
2.9.8. Встановлення підробок відбитків печаток і штампів181 
2.9.9. Встановлення підробок текстів і відбитків, виконаних на знакодрукувальних пристроях182 
2.9.10. Дослідження матеріалів документів184 
2.10. Криміналістичне почеркознавство186 
2.10.1. Наукові основи сучасного почеркознавства186 
2.10.2. Ідентифікаційні ознаки почерку188 
2.10.3. Підготовка матеріалів на почеркознавчу експертизу193 
2.10.4. Методика почеркознавчої експертизи текстів і підписів197 
2.10.5. Дослідження цифрових стилізованих та з наслідуванням друкарським формам текстів200 
2.11. Авторознавчі дослідження202 
2.12. Ототожнення людини за зовнішніми ознаками207 
2.12.1. Поняття ототожнення людини за зовнішніми ознаками207 
2.12.2. Класифікація зовнішніх ознак людини210 
2.12.3. Опис прикмет зовнішності людини за анатомічними і функціональними ознаками (словесний портрет)212 
2.12.4. Криміналістична портретна ідентифікація216 
2.13. Кримінальна реєстрація та криміналістичні обліки220 
2.13.1. Поняття та значення кримінальної реєстрації та криміналістичних обліків220 
2.13.2. Види криміналістичних обліків221 
2.14. Криміналістична фоноскопія225 
2.15. Криміналістична одорологія228 
2.16. Використання науково-технічних засобів у суді232 
2.17. Використання науково-технічних засобів адвокатом234 
2.18. Використання науково-технічних засобів нотаріусом238 
Розділ 3. КРИМІНАЛІСТИЧНА ТАКТИКА242 
3.1. Загальні положення криміналістичної тактики242 
3.1.1. Поняття і джерела криміналістичної тактики242 
3.1.2. Тактичні прийоми та їх класифікація244 
3.1.3. Тактичні операції і тактичні комбінації247 
3.1.4. Тактичне рішення і ризик його здійснення248 
3.1.5. Тактика судового розгляду249 
3.1.6. Тактика в адвокатській діяльності255 
3.2. Тактичні засади організації досудового слідства260 
3.2.1. Планування розслідування: поняття, принципи та елементи260 
3.2.2. Версії. Правила к висунення і перевірки262 
3.2.3. Взаємодія адвоката з учасниками досудового слідства та судового розгляду268 
3.3. Слідчий огляд273 
3.3.1. Сутність і види огляду273 
3.3.2. Огляд місця події274 
3.3.3. Огляд трупа на місці його виявлення278 
3.3.4. Огляд речових доказів280 
3.3.5. Освідування281 
3.4. Тактика обшуку і виїмки283 
3.4.1. Поняття обшуку і виїмки283 
3.4.2. Підготовка до обшуку або виїмки284 
3.4.3. Тактика обшуку286 
3.4.4. Проведення виїмки289 
3.4.5. Особливості обшуку або виїмки в іноземних представництвах і фірмах290 
3.5. Тактика допиту 290 
3.5.1. Поняття допиту та його види290 
3.5.2. Підготовка до допиту291 
3.5.3. Зміст встановлення психологічного контакту293 
3.5.4. Логіко-психологічні прийоми допиту296 
3.5.5. Тактика допиту свідків і потерпілих298 
3.5.6. Тактика допиту підозрюваних і обвинувачених301 
3.5.7. Особливості допиту, спрямованого на викриття неправди304