Криміналістика
Варфоломеева Т. В., Гончаренко В. Г., В. І. Бояров, Гончаренко С.В., Попелюшко В.О.

Криміналістика

Навчальний посібник. - Київ.: Юрінком Інтер, 2011. - 512 c.

Підручник підготовлений на основі сучасних правових концепцій та досягнень різних наук і відображає нинішній стан та перспективи розвитку вітчизняної криміналістики, яка предметно вийшла далеко за межі досудового слідства та вивчає закономірності виникнення інформації про злочин або про будь-яке явище в суспільстві, що вимагає правового врегулювання шляхом доказування. Підручник являє собою достатньо повний виклад всіх розділів криміналістики, котрий відповідає стандарту вищої юридичної освіти і тенденціям світової криміналістики.

Разом з викладом усталених тем і питань курсу із ґрунтовним залученням норм кримінального та кримінально-процесуального права, даних психології, інформатики, статистики та інших наук, окремі глави і параграфи присвячено оригінальним і удосконаленим засобам і прийомам збирання та дослідження доказової інформації, деяким новим методикам розслідування злочинів, зроблено принциповий крок до введення в текст підручника матеріалів щодо техніко-криміналістичних і тактичних можливостей суддів, адвокатів-захисників та нотаріусів. Для студентів, аспірантів і викладачів вищих юридичних навчальних закладів та суддів, працівників правоохоронних органів, адвокатів, нотаріусів.

ПЕРЕДМОВА
Розділ 1. ВСТУП ДО КУРСУ КРИМІНАЛІСТИКИ11 
1.1. Виникнення і розвиток криміналістики11 
1.2. Джерела криміналістики25 
1.3. Предмет криміналістики27 
1.4. Методи криміналістики29 
1.5. Пізнавальна функція криміналістики34 
1.6. Криміналістика у системі наук36 
1.7. Криміналістична ідентифікація38 
1.8. Форми застосування спеціальних знань49 
1.9. Криміналістика і доказування52 
Розділ 2. КРИМІНАЛІСТИЧНА ТЕХНІКА55 
2.1. Поняття і система криміналістичної техніки55 
2.2. Науково-технічні засоби криміналістики59 
2.3. Процесуальні приписи та криміналістичні правила застосування науково-технічних засобів64 
2.4. Судова фотографія і відеозапис68 
2.4.1. Відображаюча судова фотографія68 
2.4.2. Дослідницька судова фотографія82 
2.4.3. Судовий відеозапис92 
2.5. Криміналістичне слідознавство97 
2.5.1. Поняття і класифікація слідів97 
2.5.2. Сліди рук (дактилоскопія)101 
2.5.3. Сліди ніг і взуття104 
2.5.4. Сліди знарядь злому й інструментів109 
2.5.5. Сліди транспортних засобів112 
2.5.6. Інші контактні сліди114 
2.5.7. Встановлення цілого за частинами118 
2.5.8. Наукове і процесуальне значення похідних речових доказів121 
2.5.9. Субстанціональні сліди123 
2.5.10. Підготовка матеріалів на експертизу слідів132 
2.6. Судова балістика136 
2.6.1. Поняття судової балістики136 
2.6.2. Класифікація вогнепальної зброї та боєприпасів137 
2.6.3. Огляд зброї, боєприпасів та слідів пострілу143 
2.6.4. Встановлення обставин пострілу147 
2.6.5. Ототожнення зброї за слідами на кулях (дробу) і гільзах153 
2.6.6. Підготовка матеріалів на судово-балістичну експертизу155 
2.7.Криміналістичне вибухознавство157 
2.7.1. Короткі відомості про вибухові речовини і пристрої157 
2.7.2. Огляд місця вибуху158 
2.7.3. Можливості експертизи вибуху161 
2.8. Криміналістичне вчення про холодну зброю162 
2.9. Техніко-криміналістичне дослідження документів165 
2.9.1. Поняття документа і види його досліджень у криміналістиці165 
2.9.2. Правила огляду документів та їх приєднання до справи166 
2.9.3. Встановлення повних підробок документів168 
2.9.4. Встановлення змін у документах171 
2.9.5. Дослідження пошкоджених та зруйнованих документів176 
2.9.6. Встановлення невидимих та маловиразних текстів177 
2.9.7. Встановлення технічних підробок підписів179 
2.9.8. Встановлення підробок відбитків печаток і штампів181 
2.9.9. Встановлення підробок текстів і відбитків, виконаних на знакодрукувальних пристроях182 
2.9.10. Дослідження матеріалів документів184 
2.10. Криміналістичне почеркознавство186 
2.10.1. Наукові основи сучасного почеркознавства186 
2.10.2. Ідентифікаційні ознаки почерку188 
2.10.3. Підготовка матеріалів на почеркознавчу експертизу193 
2.10.4. Методика почеркознавчої експертизи текстів і підписів197 
2.10.5. Дослідження цифрових стилізованих та з наслідуванням друкарським формам текстів200 
2.11. Авторознавчі дослідження202 
2.12. Ототожнення людини за зовнішніми ознаками207 
2.12.1. Поняття ототожнення людини за зовнішніми ознаками207 
2.12.2. Класифікація зовнішніх ознак людини210 
2.12.3. Опис прикмет зовнішності людини за анатомічними і функціональними ознаками (словесний портрет)212 
2.12.4. Криміналістична портретна ідентифікація216 
2.13. Кримінальна реєстрація та криміналістичні обліки220 
2.13.1. Поняття та значення кримінальної реєстрації та криміналістичних обліків220 
2.13.2. Види криміналістичних обліків221 
2.14. Криміналістична фоноскопія225 
2.15. Криміналістична одорологія228 
2.16. Використання науково-технічних засобів у суді232 
2.17. Використання науково-технічних засобів адвокатом234 
2.18. Використання науково-технічних засобів нотаріусом238 
Розділ 3. КРИМІНАЛІСТИЧНА ТАКТИКА242 
3.1. Загальні положення криміналістичної тактики242 
3.1.1. Поняття і джерела криміналістичної тактики242 
3.1.2. Тактичні прийоми та їх класифікація244 
3.1.3. Тактичні операції і тактичні комбінації247 
3.1.4. Тактичне рішення і ризик його здійснення248 
3.1.5. Тактика судового розгляду249 
3.1.6. Тактика в адвокатській діяльності255 
3.2. Тактичні засади організації досудового слідства260 
3.2.1. Планування розслідування: поняття, принципи та елементи260 
3.2.2. Версії. Правила к висунення і перевірки262 
3.2.3. Взаємодія адвоката з учасниками досудового слідства та судового розгляду268 
3.3. Слідчий огляд273 
3.3.1. Сутність і види огляду273 
3.3.2. Огляд місця події274 
3.3.3. Огляд трупа на місці його виявлення278 
3.3.4. Огляд речових доказів280 
3.3.5. Освідування281 
3.4. Тактика обшуку і виїмки283 
3.4.1. Поняття обшуку і виїмки283 
3.4.2. Підготовка до обшуку або виїмки284 
3.4.3. Тактика обшуку286 
3.4.4. Проведення виїмки289 
3.4.5. Особливості обшуку або виїмки в іноземних представництвах і фірмах290 
3.5. Тактика допиту 290 
3.5.1. Поняття допиту та його види290 
3.5.2. Підготовка до допиту291 
3.5.3. Зміст встановлення психологічного контакту293 
3.5.4. Логіко-психологічні прийоми допиту296 
3.5.5. Тактика допиту свідків і потерпілих298 
3.5.6. Тактика допиту підозрюваних і обвинувачених301 
3.5.7. Особливості допиту, спрямованого на викриття неправди304 
3.5.8.Особливості допиту неповнолітніх306 
3.5.9.Тактика очної ставки (зводини віч-на-віч)311 
3.5.10.Фіксація ходу і результатів допиту312 
3.5.11 .Підготовка адвоката до бесіди з підзахисним313 
3.5.12.Тактика бесіди адвоката з підзахисним316 
3.5.13. Особливості допиту в суді320 
3.6.Тактика пред`явлення для впізнання325 
3.6.1 .Сутність і види пред`явлення для впізнання325 
3.6.2.Наукові засади впізнання. Проблема розпізнавання образів. Сукцесивне і симультанне впізнання325 
3.6.3. Підготовка до пред`явлення для впізнання327 
3.6.4. Тактика пред`явлення для впізнання живих осіб329 
3.6.5.Пред`явлення для впізнання трупів330 
3.6.6.Пред`явлення для впізнання предметів і тварин330 
3.6.7. Проведення впізнання за фотознімками331 
3.6.8. Фіксація результатів пред`явлення для впізнання332 
3.6.9. Типові помилки пред`явлення для впізнання та оцінка адвокатом цієї слідчої дії333 
3.7. Тактика відтворення обстановки і обставин події335 
3.7.1. Сутність і види слідчого експерименту335 
3.7.2.Тактика слідчого експерименту336 
3.7.3.Тактика перевірки показань на місці337 
3.7.4.Тактика реконструкції339 
3.7.5. Фіксація ходу і результатів відтворення обстановки і обставин події340 
3.7.6.Типові помилки відтворення обстановки і обставин події та оцінка адвокатом його результатів341 
3.8.Призначення і проведення судових експертиз343 
3.8.1. Поняття судової експертизи та її види343 
3.8.2. Підстави та організаційні питання проведення судових експертиз346 
3.8.3. Вибір експерта. Альтернативна експертиза348 
3.8.4. Оцінка висновків експерта350 
3.9. Санкціоноване зняття інформації з каналів зв`язку та її використання в розслідуванні353 
Розділ 4. КРИМІНАЛІСТИЧНА МЕТОДИКА361 
4.1. Концептуальні засади криміналістичної методики361 
4.2. Розслідування злочинів проти життя і здоров`я особи373 
4.3. Розслідування злочинів проти статевої свобода і статевої недоторканності особи389 
4.4. Розслідування злочинів проти власності393 
4.5. Розслідування злочинів у сфері службової діяльності416 
4.5.1. Родова криміналістична характеристика службових злочинів416 
4.5.2. Класифікація службових злочинів423 
4.5.3. Порушення кримінальної справи425 
4.5.4. Початкові слідчі дії427 
4.5.5. Особливості подальшого розслідування службових злочинів433 
4.6. Розслідування злочинів у сфері господарської діяльності 443 
4.6.1. Розслідування фальшивомонетництва443 
4.6.2. Розслідування контрабанди447 
4.6.3. Розслідування фіктивного підприємництва450 
4.6.4. Розслідування легалізації (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутого злочинним шляхом453 
4.7. Розслідування дорожньо-транспортних подій (ДТП)456 
4.7.1. Криміналістична характеристика ДТП456 
4.7.2. Огляд місця події і транспортних засобів457 
4.7.3. Експертизи у справах про ДТП459 
4.8. Розслідування пожеж460 
4.9. Особливості розслідування злочинів, що вчиняються організованими злочинними групами464 
4.10. Особливості розслідування злочинів неповнолітніх467