Криміналістика

3.7.3.Тактика перевірки показань на місці

При розслідуванні кримінальних справ достовірність показань осіб, які визнають свою причетність до скоєного злочину, може бути піддана сумніву, наприклад, коли ці показання не отримали об´єктивного підтвердження під час розслідування або суперечать картині місця події, яка зафіксована під час огляду. Саме тоді у слідчого виникає необхідність у проведенні перевірки показань такої особи на місці, оскільки, як правило, іншим шляхом, ніж зіставлення показань такої особи з тим, що є в дійсності на місці події, не можна переконатися у достовірності таких показань.

Необхідність проведення перевірки показань на місці з´являється У разі виникнення слідчої ситуації, що характеризується, по-перше, наявністю у справі підозрюваних або обвинувачених, які визнають себе винними у вчиненні злочину і дають показання, але при цьому є Дані про суперечність цих показань іншим матеріалам справи (показання інших учасників події, зафіксована картина місця події тощо) або, по-друге, коли зазначені показання неповні і к уточнення можливе лише на місце події.

Потреба у проведенні зазначеної слідчої дії звичайно виникає, коли в показаннях підозрюваного, обвинуваченого, потерпілого або свідка виявляються:

• суперечності у відомостях про місце злочину (події): його розташування та наявність певних особливостей; шляхи слідування до нього, розташування осіб на цьому місці та їх дії;

• дані, які викликають сумнів стосовно знання допитуваною особою дійсних обставин і деталей події, яка розслідується;

• інші невідповідності.

Обов´язковою умовою проведення цієї слідчої дії є добровільна згода на це допитуваного.

Проведенню цієї достатньо складної слідчої дії має передувати підготовка, яка звичайно полягає у такому:

  • обов´язкове попереднє ознайомлення з місцем, де будуть перевірятися показання (особа, показання якої перевіряються, повинна показати місце вчинення злочину, а, наприклад, на місці, де це сталося і знайдено труп, родичами загиблої людини встановлений тимчасовий пам´ятний знак, який треба прибрати для об´єктивності перевірки), і маршрут слідування; визначення основних моментів, де, на думку слідчого, є суперечності в показаннях особи, які необхідно перевірити або уточнити (спосіб заподіяння тілесних ушкоджень; спосіб проникнення до приміщення;
  • місце, де була захована або залишена зброя, транспортні засоби тощо); встановлення кола учасників слідчої дії, способів фіксації дій учасників перевірки (відеозапис, фотозйомка, звукозапис), предметів, які можуть знадобиться під час перевірки: слідча валіза, макети зброї, манекен, лопати тощо.

Перевірка показань на місці за зовнішніми ознаками має багато спільного з іншими слідчими діями (зокрема з допитом, слідчим оглядом, обшуком або слідчим експериментом), однак вона повністю не збігається з жодною з них і має цілком самостійне значення. У процесі проведення зазначеної слідчої дії можна здійснювати демонстрацію дій (особа демонструє, як, наприклад, вона потрапила на місце події, залишила його чи вчинила певні дії); може проводитися пошук місця події, слідів і речових доказів, тобто йдеться про наявність елементів інших слідчих дій: впізнання, слідчого експерименту, слідчого огляду та про можливість дій, які не вписуються в інший, передбачений чинним законодавством, спосіб отримання доказів.

Сутність перевірки показань на місці полягає у показі обвинуваченим, підозрюваним, свідком чи потерпілим певного місця, пов´язаного з розслідуваною подією, розповіді про вчинені на цьому місці дії, зіставленні свідчень, наданих цими особами, з об´єктивною обстановкою на місці і демонстрації деяких дій. При цьому такі елементи, як показ, розповідь і зіставлення, що використовуються тією чи іншою мірою при проведенні перевірки показань підозрюваного, обвинуваченого, потерпілого, свідка на місці, розглядаються як обов´язкові, а демонстрація дій —як факультативний елемент.

Зокрема, перевірка показань на місці при розслідуванні справ про заподіяння шкоди здоров´ю проводиться таким чином: по-перше, особа показує місце та пов´язані з подією злочину об´єкти, які знаходяться на ньому; по-друге, вона дає показання стосовно механізму та особливостей заподіяння ушкоджень потерпілому; по-третє, особі пропонується продемонструвати дії, які вона вчинила стосовно потерпілої особи; по-четверте, слідчий зіставляє отримані дані з обстановкою місця події та інформацією, яка міститься у матеріалах справи. При цьому необов´язково, щоб на підставі проведення перевірки на місці слідчий дійшов якогось категоричного висновку. У разі наявності сумнівів, пов´язаних, наприклад, з відсутністю спеціальних знань, слідчий може призначити експертизу для вирішення, зокрема, питання, чи могли тілесні ушкодження на тілі потерпілого утворитися в результаті дій підозрюваного (обвинуваченого) за обставин, на які останній вказав при перевірці показань на місці.

Мета перевірки показань на місці визначається відповідною слідчою ситуацією. Цією метою може бути перевірка достовірності показань осіб, але сама перевірка показань як одна з цілей цієї слідчої дії передбачає одночасну перевірку істотності встановлених фактів взагалі. Метою перевірки показань також може бути і одержання нових доказів, наприклад, у ситуації, коли слідчому невідоме місце події, а підозрюваний дає свідчення про його розташування або про місце, де була залишена або захована зброя, тощо.

До завдань, які вирішуються перевіркою показань на місці, можна віднести, з урахуванням слідчої ситуації, перевірку показань суб´єктів кримінального процесу (підозрюваного, обвинуваченого, потерпілого, свідка) чи їх уточнення та одержання додаткової і, головне, важливої для слідства інформації стосовно нових обставин злочину, яку не можна бути одержати іншим шляхом.

Перевірка показань на місці дає слідству можливість отримати більш високий рівень знань про обставини злочину. Сутність перевірки показань на місці полягає, насамперед, в уточненні, конкретизації, деталізації часу, місця, способу вчинення злочину та інших обставин, що мають значення для розслідування, а також перевірці відповідності інформації про подію, що досліджується, тій інформації, якою володіє слідчий.