Криміналістика

2.13.1. Поняття та значення кримінальної реєстрації та криміналістичних обліків

Швидкість і якість розслідування подій, що мають ознаки злочину, багато в чому залежать від забезпеченості правоохоронних органів криміналістично значущою інформацією, яка характеризує вже вчинені злочини, причетних до цих злочинів осіб, способи вчинення і приховання злочинів, причинно-наслідкові зв´язки, типові для окремих злочинних посягань, і предмети посягання, знаряддя злочину, котрі всі разом складають групу актуальної криміналістичної інформації. Не менш важливе значення у кримінальному судочинстві мають джерела довідкової інформації про індивідуальні та видові ознаки людини, матеріалів, речовин і виробів, які прямо не пов´язані з подією злочину, але сприяють вирішенню багатьох питань доказування. Така довідкова інформація має потенційне криміналістичне значення.

Усі ці відомості складають предмет діючої в Україні (та в інших країнах) системи кримінальної реєстрації, яка являє собою галузь криміналістичної техніки, котра вивчає цільові обліки об´єднаних у реєстри певних об´єктів, що мають інформаційне значення для розслідування подій з ознаками злочину, та розробляє технічні засоби і методики використання реєстраційних даних для розшуку злочинців і речових доказів, з´ясування обставин, що характеризують механізм злочину та інші обставини його вчинення.

Система кримінальної реєстрації складається з кількох видів оперативно-розшукових і криміналістичних обліків, які охоплюють окремі групи об´єктів за певними ідентифікаційними ознаками для використання їх в оперативно-розшуковій та слідчій діяльності з метою виявлення, розслідування злочинів та їх запобігання.

Завданнями криміналістичних обліків є здійснення розшуку та ідентифікації об´єктів шляхом порівняння матеріалів реєстрації з об´єктами, що перевіряються, зокрема встановлення факту притягнення особи раніше до кримінальної відповідальності, визначення в невпізнаному трупі раніше зниклої безвісти особи, встановлення однотипності вчинення серії злочинів, неодноразового використання одного й того ж екземпляра вогнепальної зброї при вчиненні кількох злочинів, створення колекцій вогнепальної та холодної зброї, фарного скла, протекторів шин тощо.

Для створення груп об´єктів обліку використовуються специфічні способи реєстрації: описовий (алфавітний, за способом вчинення злочину (міжнародна назва — modus operandi system), за ознаками зовнішності, каталоги тощо; зображальний (зліпки, дактилоскопічні карти, фотознімки, репліки, мікрофіші, фонотеки тощо); колекційні (зібрання натурних об´єктів-оригіналів і порівняльних зразків — слідів знарядь злому та інструментів, вогнепальної та холодної зброї, речовин, матеріалів, виробів, підроблених грошей та цінних паперів тощо); графічний (схеми, креслення, профілограми, спектрограми, хроматограми, рентгенограми).

Використання криміналістичних обліків значно покращується у зв´язку із застосуванням засобів автоматизації та обчислювальної техніки, що дозволяє не лише на порядки скоротити час обробки записів, а й встановити кореляційні залежності між окремими об´єктами реєстрації, наприклад між обліком виявлених невпізнаних трупів та обліком безвісти зниклих людей.