Криміналістика

2.13.2. Види криміналістичних обліків

У межах кримінальної реєстрації мають місце досить багато різноманітних обліків, які чітко поділяються на три основних напрями залежно від особливостей облікових об´єктів та ознак, що їх характеризують, а саме:

а) оперативно-пошукові обліки;

б) власне криміналістичні обліки;

в) довідково-допоміжні обліки.

Оперативно-пошукові обліки містять перелік об´єктів, які майже завжди мають причинно- наслідкові зв´язки з подією злочину та зовні очевидні реєстраційні ознаки, що сприймаються зором. Криміналістичні обліки обов´язково мають причинно-наслідкові зв´язки з подією злочину, реєстраційні ознаки об´єктів виявляються шляхом дослідження з використанням спеціальних знань і криміналістичної техніки. Довідково-допоміжні обліки не мають причинно-наслідкового зв´язку з подією злочину, а реєстраційні ознаки об´єктів виявляються зором і за допомогою спеціальних досліджень.

А. Оперативно-пошукові обліки існують у системі органів внутрішніх справ і містять дані про: засуджених за вчинені злочини осіб; осіб, які перебувають у розшуку; осіб, які вчинили злочини, але звільнені від кримінальної відповідальності; іноземних громадян та осіб без громадянства, які вчинили злочини й правопорушення; втрачену та виявлену нарізну вогнепальну зброю; розшукуваний та безхазяйний автотранспорт; антикваріат і культурні цінності; вкрадені і не розшукані, а також вилучені у осіб, затриманих за вчинені злочини, номерні речі.

Стосовно відомих осіб з числа тих, які підлягають реєстрації, ведеться дактилоскопічний облік за допомогою спеціальних дактилоскопічних карт, що містять зафарбовані типографською фарбою відбитки пальців кожної руки.

Крім демографічних даних зареєстрованого та інших обов´язкових реквізитів у дактилокарті зазначається дактилоскопічна формула за 10- пальцевою системою. Формула складається з двох частин — основної та додаткової, які мають вигляд простих дробів і дозволяють досить швидко знаходити відповідну карту зареєстрованої раніше особи для порівняння з наданою для перевірки. Для виведення основної частини формули враховуються лише завиткові узори: в чисельнику сума позначень парних пальців плюс одиниця, в знаменнику непарних пальців плюс одиниця. Усі пальці—від великого правої руки до мізинця лівої—нумеруються від 1 до 10, а кожна пара одержує числовий вираз: перша — кожний палець по 16, друга — по 8, третя — по 4, четверта — по 2, п´ята — по 1. Таким чином, основна формула в усіх комбінаціях може мати вираз від 1/1 до 32/32, а всього 1024 варіанти.

У чисельнику додаткової частини формули знаходять послідовно, без додавання, позначені пальці правої руки від 1-го до 5-го, а в знаменнику — пальці лівої руки від 6-го до 10- го. Усі дугові узори позначаються цифрою 1, радіальні петлі цифрою 2, ульнарні петлі цифрами 3, 4, 5 або 6 — залежно від кількості папілярних ліній, що перетинаються прямою від дельти до вершини петлі, а завиткові узори — цифрами 7, 8 або 9 — залежно від взаємного розташування нижніх гілок дельт. Якщо мізинець правої руки має ульнарну петлю, то біля його позначення ставиться цифра, що означає кількість ліній, які перетинаються прямою. Таким чином, у всіх комбінаціях додаткова частина формули може мати вигляд від 11111/11111 до 99999/99999, а у випадку ульнарної петлі на правому мізинці, наприклад, 13574-11/89263. Якщо немає пальця або папілярний узор спотворено, то в додатковій частині формули на місці цього пальця проставляється цифра 0.

Слід виділити також облік осіб за ознаками зовнішності, який раніше виконувався у вигляді фотоальбомів і фототек, а нині майже повністю переведений у відеобанки та відеотеки із зображеннями осіб, засуджених за вчинені злочини (особливо злодіїв у законі та авторитетів злочинного середовища, які викликають великий інтерес у працівників оперативних органів). Для кожної категорії облікованих осіб (злодії, грабіжники, убивці, ґвалтівники та ін.) призначена окрема відеокасета, яка, в основному, використовується з метою пред´явлення підозрюваних й обвинувачених для впізнання свідкам і потерпілим. Сучасні комп´ютерні технології допомогли створити програмні засоби, які дозволяють змінювати ракурс зображення.

На відповідну увагу заслуговує облік вкрадених предметів антикваріату й культурних цінностей, до яких належать: а) історичні цінності, пов´язані з історичними подіями в житті народів, розвитком суспільства і держави, історією науки і техніки, життям і діяльністю окремих видатних діячів; б) предмети і фрагменти, знайдені під час археологічних розкопок; в) художні цінності (картини, малюнки, скульптури, предмети культового призначення, твори декоративно-прикладного мистецтва, оригінальні вироби з різних матеріалів);

г) вироби традиційних народних промислів; ґ) складові частини й фрагменти архітектурних, історичних та художніх пам´ятників;

д) старовинні книги та інші видання; е) рідкісні рукописи та документальні пам´ятки; є) архіви, утому числі фото-, фоно-, кіно-, відео- архіви; ж) унікальні та рідкісні музичні інструменти; з) поштові марки й інші філателістичні матеріали; и) старовинні монети, ордени, медалі, печатки; і) рідкісні колекції флори і фауни, що мають цінність з точки зору мінералогії, анатомії, палеонтології тощо; й) інші предмети, які мають історичне, художнє, наукове значення.

Б. Криміналістичні обліки. В органах МВС України створено автоматизовані банки даних, які діють на загальнодержавному рівні, — центральний (АБДЦ) і місцевому рівні — області (АБДО). У цих банках здійснюється облік осіб, які вчинили тяжкі злочини, та оголошених у міждержавний розшук, даних про нерозкриті тяжкі злочини, про викрадені номерні предмети, вкрадену й втрачену вогнепальну зброю, вкрадені автотранспортні засоби, викрадені предмети антикваріату тощо (АБДЦ), облік тих самих даних, але в більшому обсязі, з урахуванням менш небезпечних злочинів та деяких категорій осіб, схильних до вчинення злочинів, тих, хто зловживає наркотиками, займається проституцією та ін. (АБДО).

Облік способів вчинення злочинів (modus operandi) являє собою систему реєстрації злочинів за стійкими, видимими ознаками, які характеризують механізм злочинних дій і особу, що їх вчинила. Ці дані збираються за результатами проведення слідчих дій (огляду місця події, відтворення обстановки і обставин події) та судових експертиз.

Даний облік має дві картотеки: способи вчинення злочинів відомими особами, перш за все — рецидивістами, і способи вчинення невідомими особами (злочинці ще не встановлені). Обидві картотеки перебувають у стані постійної взаємної звірки в режимі оперативної діяльності.

Облік невпізнаних трупів. На виявлені трупи невідомих осіб заводяться реєстраційні карти, в яких розміщується інформація про те, коли і де виявлено труп, про час і причини смерті, слідчі заходи, вжиті для встановлення його особи, опис анатомічних особливостей трупа, особливих прикмет, одежі, взуття, особистих речей. На звороті карти вміщуються відбитки пальців і фотографії, виконані за правилами сигналетичної зйомки.

Цьому виду обліку підлягають також розчленовані й скелетовані трупи. їх особливості описуються за допомогою судового медика. Для встановлення особи невпізнаного трупа можуть використовуватись методи пластичної реконструкції прижиттєвого виду за черепом та комп´ютерного моделювання.

Облік безвісти зниклих осіб. Цьому обліку підлягають: особи, котрі зникли без видимих причин, якщо невідомі їх доля і місцезнаходження; неповнолітні, які втекли із шкіл-інтернатів, дитячих будинків та інших подібних закладів; душевнохворі; інваліди; люди похилого віку; інші, особу яких неможливо встановити. На реєстраційну карту безвісти відсутньої особи заносяться демографічні дані, відомості про обставини і місце зникнення, а також про заходи, вжиті Для відшукання безвісти відсутнього. На звороті карти наводиться детальний словесний портрет зниклого, його особливі прикмети, опис одежі, взуття та особистих речей, додаються фотокартки.

Картотека зниклих безвісти використовується для перевірки осіб, доставлених в органи міліції, та тих, які поступили без документів у будинки інвалідів та осіб похилого віку, лікувальні заклади. Також підлягають взаємній звірці карти невпізнаних трупів і карти безвісти зниклих та оголошених у розшук.

За необхідності проведення дактилоскопічної або портретної ідентифікації залучаються відповідні спеціалісти.

Облік слідів пальців рук, вилучених з місць нерозкритих злочинів.

Відліковуються фотознімки одиночних і групових відбитків пальців, виявлених на місцях нерозкритих злочинів, які весь час порівнюються між собою з метою встановлення серії злочинів, вчинених однією і тією ж особою. Ця картотека також доповнюється дактилоскопічними картами осіб, взятих міліцією на облік (злодії в законі, злочинні авторитети, злодії різних «спеціалізацій» та ін.). З ними періодично порівнюються відбитки пальців з місць злочинів, що розслідуються.

Облік втраченої та виявленої вогнепальної зброї. У реєстраційних картах вказуються: вид, модель, калібр, країна чи завод, де була виготовлена зброя, її номер та інші позначки; де, коли і за яких обставин зброя була вкрадена, втрачена, знайдена чи вилучена; орган внутрішніх справ, який веде розшук.

Зброя з перебитими або забитими номерами та іншими позначками направляється до експертного підрозділу для встановлення первинних відбитків. Якщо є підстави вважати, що зброя використовувалась у вчиненні злочинів, її після заповнення реєстраційних реквізитів, разом з вилученими патронами, надсилають до експертного підрозділу для виконання експериментальних пострілів з наступною звіркою з об´єктами кулегільзотек, у яких знаходяться кулі та гільзи з місць нерозкритих злочинів.

Облік стріляних куль, гільз та боєприпасів зі слідами зброї (кулегільзотека). Дана картотека складається з відповідним чином описаних в експертних підрозділах названих об´єктів і має на меті встановлення фактів застосування одного й того ж екземпляра зброї при вчиненні кількох злочинів. Обліку підлягають кулі, гільзи й боєприпаси зі слідами зброї, виявлені й вилучені на місцях нерозкритих злочинів, а також експериментально відстріляні із зброї, що знаходиться у окремих осіб, якщо ця зброя вже використовувалась у злочинних цілях.

За результатами перевірок складається довідка, яка видається ініціатору запиту. Якщо результат виявляється позитивним, проводиться балістична експертиза, якщо негативним — об´єкти вміщуються в кулегільзотеку.

Облік документів, виготовлених поліграфічним способом, дає можливість встановлювати факти використання злочинцями підроблених документів, які мають одне джерело походження, та дозволяє предметно інформувати відповідні служби про виявлені способи й ознаки підроблення документів з метою оперативного встановлення і припинення злочинів, що вчиняються за допомогою таких документів.

Слід зважити й на те, що аналітична робота з матеріалами цього обліку допомагає виробляти науково обґрунтовані рекомендації щодо вдосконалення способів захисту різного виду документів та їх реквізитів.

Картотека підроблених грошей. Вона містить фотознімки лицевої´ та зворотної сторін підроблених грошей та аверсу (лицева сторона) й реверсу (зворотна сторона) металевих монет, а якщо вилучено кілька фальшивих купюр або монет, то один екземпляр кожної з них зберігається в натурі. Картотека має кілька розділів: а) купюри, виготовлені за допомогою технічних засобів; б) намальовані грошові знаки;

в) підроблені металеві монети; г) підроблена іноземна валюта.

Метою цієї картотеки є встановлення загального джерела походження підроблених паперових грошей та металевих монет і технології фальшування.

В. Довідково-допоміжні обліки. Такі обліки являють собою колекції та каталоги об´єктів, які не мають причинно-наслідкових зв´язків з конкретними злочинами, але мають дуже велике пізнавальне значення для визначення роду і виду об´єктів, що потрапляють у сферу розслідування, їх властивостей і функцій. До них належать альбоми і натурні колекції вогнепальної зброї, боєприпасів, холодної зброї, знарядь злому й інструментів та слідів, які ними утворюються, колекції матеріалів і речовин, підошов взуття, протекторів шин, фарного скла, каталоги кольорів, альбоми елементів зовнішності людини тощо.

Для прикладу: колекція слідів знарядь злому дозволяє з´ясувати, яким знаряддям міг бути залишений слід на місці події, чи залишений цей слід знаряддям даного виду, чи залишений слід знаряддям, яке раніше застосовувалося для вчинення злочину.

Натурні колекції різних речовин і матеріалів використовуються для встановлення природи цих об´єктів у процесі порівняльних досліджень, а також для класифікації об´єктів за зовнішнім виглядом.