Криміналістика

3.5.10.Фіксація ходу і результатів допиту

Основним засобом фіксації ходу і результатів допиту та очної ставки є протокол. Записи у ньому мають бути викладені в логічній послідовності: після анкетних даних про допитувану особу, роз´яснення її прав та обов´язків і можливості реалізації наданих прав, попередження про кримінальну відповідальність наводиться вільна розповідь допитуваного, а потім поставлені слідчим запитання та відповіді на них.

Показання у протоколі викладають від першої особи. Відповіді на поставлені слідчим запитання, як правило, викладаються у протоколі дослівно. Треба уникати нецензурних слів, жаргонних виразів, а маловідомі спеціальні терміни повинні мати роз´яснення (у дужках).

Індивідуальну форму стилю викладення тексту розповіді допитуваного в протоколі необхідно в основному зберігати. Треба також уникати літературної обробки тексту при його викладенні слідчим у протоколі, якщо вона викривляє мову допитуваного. Протокол має повно і зрозуміло передавати всю розповідь допитуваного, а у разі недодержання цих вимог допитуваний має право на доповнення протоколу, внесення до тексту уточнень і поправок.

Показання неповнолітнього свідка у протоколі допиту записуються простими, зрозумілими йому, реченнями, з урахуванням його мовних особливостей.

До протоколу можуть бути додані плани, малюнки, схеми, які зроблені допитуваною особою і пояснюють її показання. Факт виготовлення цих додатків зазначається у протоколі допиту, а всі додатки долучаються до протоколу.

Якщо за ініціативою слідчого під час проведення допиту застосовувалися звуко-, відеозапис, фотозйомка, про це зазначається в протоколі: вказуються назва, марка технічного засобу; зазначається також про обізнаність учасників допиту щодо застосування даних технічних засобів. Зроблені при цьому відео-, звукозаписи, а також негативи фотоплівки додаються до протоколу. На основі звуко- або відеозапису може бути зроблена відповідна стенограма, яка також додається до протоколу.

Протокол очної ставки (зводин віч-на-віч) містить запис показань і відповідей допитуваних на запитання слідчого та учасників очної ставки один одному. При цьому практикується підпис кожним учасником очної ставки своїх показань під кожною відповіддю на запитання слідчого.