Економічна теорія. Політекономія

Економічна історія : Навчальний посібник / Юхименко П.І. - К.: Вікар, 2004. - 341 c.
Економічна історія : Навчальний посібник / Леоненко П.М., Юхименко П.І. - К. : Знання-Прес, 2004. - 499 c.
Історія економіки та економічної думки: сучасні економічні теорії : Навчальний посібник / Шевченко О.О. - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 280 c.
Історія економічної теорії : Навчальний посібник / Злупко С.М. - К.: Знання, 2005. - 719 c.
Конкурентоспроможність національної економіки : Збірник праць / Матеріали XIII Міжнародної науково-практичної конференції 19 квітня 2013 року - , 2013. - 336 c.
Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків : Курс лекцій / Сабадаш В.В, О. В. Люльов, О. А. Лукаш - Суми: Сумський державний університет, 2012. - 57 c.

Етика та естетика

Естетика : Навчальний посібник / Газнюк Л.М., Могильова С.В., М´яснікова Н.О., Салтан Н.М. - К.: "Кондор", 2011. - 124 c.
Естетотерапія : Навчальний посібник / Федій О.А. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 256 c.
Етика ділових відносин : Навчальний посібник / Лесько О. Й., Прищак М. Д., Залюбівська О. Б. - Вінниця : ВНТУ, 2011. - 309 c.
Етика ділового спілкування : Навчальний посібник / Гриценко Т.Б. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 344 c.
Культура професійного спілкування : Навчальний посібник / Берестенко О.Г. - Луганськ : Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2013. - 300 c.
Міжнародні культурні традиції: мова та етика ділової комунікації : Навчальний посібник / Ботвина Н.В. - К. : АртЕк, 2008. - 252 c.
Прикладна етика : Навчальний посібник / Аболіна Т. Г., Нападиста В. Г., Рихліцька О. Д та ін., за заг. ред. Панченко В. І. - К.: «Центр учбової літератури», 2012. - 392 c.

Журналістика та видавнича справа

Історичні дисципліни

Культурологія

Історичне краєзнавство : Навчальний посібник / Уривалкін О.М. - К: КНТ, 2008. - 296 c.
Історія світової культури : Навчальний посібник / Левчук Л., Панченко В.І, Шинкаренко О. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 400 c.
Історія української культури : Навчальний посібник / Хома І.Я. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. - 356 c.
Історія української культури : Навчальний посібник / Павлова О., Мельничук Ф., Грищенко В., Панталієнко В., Сироватський А., Мисюра Т. - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 368 c.
Культурологія : Навчальний посібник / Безвершук Ж.О. - К.: Знання, 2010. - 326 c.
Культурологія : Навчальний посібник / Матвєєва Л.Л. - К. : Либідь, 2005. - 512 c.
Культурологія: українська та зарубіжна культура : Навчальний посібник / Зязюн І., Семашко В. та ін.; Ред. М.М. Закович - К.: Знання, 2007. - 567 c.
Музеєзнавство : Навчальний посібник / Рутинський М.Й. - К.: Знання, 2008. - 428 c.
Основи культурології : Навчальний посібник / Сандюк Л. О., Щубелка Н. В., Шмиголь М. Ф., Сулим О. В. - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 400 c.
Українська та зарубіжна культура : Навчальний посібник / Кордон М. В. - Київ: Центр учбової літератури, 2010. - 584 c.

Маркетинг та реклама

Безпека бізнесу: організаційно-правові основи : Навчальний посібник / Бондарчук Ю.В., Марущак А.І. - К.: Видавничий дім «Скіф», КНТ, 2008. - 372 c.
Маркетингова цінова політика : Навчальний посібник / Бєлявцев М.І. - Київ : Центр навчальної літератури, 2005. - 330 c.
Паблік рілейшнз : Навчальний посібник / Прохоренко К. - Л.: Видавництво Львівської комерційної академії, 2008. - 232 c.
РR в органах державної влади та місцевого самоврядування : Монографія / За заг. ред. В. М. Бебика, С. В. Куніцина - К.; Сімферополь: МАУП, 2003. - 240 c.

Медицина

Менеджмент та трудові відносини

Державне управління в галузі охорони здоров’я : Навчальний посібник / Гладун З.С. - Тернопіль: Укрмедкнига, 1999. - 312 c.
Інформаційне забезпечення державного управління : Навчальний посібник / Матвієнко О. В., Цивін М. Н. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 152 c.
Корпоративне управління : Навчальний посібник / Мостенська Т.Л., Новак В.О., Луцький М.Г., Симоненко Ю.Г. - К.: Каравела, 2008. - 384 c.
Культура ділового спілкування менеджера : Навчальний посібник / Чайка Г.Л. - К.: Знання, 2005. - 442 c.
Лідерство : Навчальний посібник / Сергеева Л. М., Кондратьева В. П., Хромей М. Я. - Івано-Франківськ. «Лілея-НВ», 2015. - 296 c.
Освітньо-професійні стандарти у контексті реформування системи підготовки кадрів : Монографія / Мельник С.В. - Луганськ.: Віртуальна реальність, 2008. - 342 c.
Основи менеджменту : Навчальний посібник / Осовська Г.В., Осовський О.А. - К.: «Кондор», 2008. - 664 c.
Ринок праці : Навчальний посібник / Волкова О.В. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 624 c.
Риски в управлении персоналом : Учебник / Слободской А.Л. - СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 2011. - 155 c.
Ситуаційний менеджмент : Навчальний посібник / Бондар О. В. - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 388 c.
Управління змінами : Навчальний посібник / Пічугіна Т. С. - Х. : ХДУХТ, 2017. - 226 c.

Міжнародні відносини та зовнішньоекономічна діяльність

Педагогіка

Політологія

Геополітичне середовище та геополітична орієнтація країн СНД : Навчальний посібник / Дорошко М.С., Шпакова Н.В. - К.: Центр учбової літератури, 2011. - 204 c.
Економічна дипломатія та економічна безпека України : Навчальний посібник / Нижник В.М. - Хмельницький: ХНУ, 2007. - 299 c.
Політологія : Навчальний посібник / Юрій М.Ф. - К.: Дакор, КНТ, 2006. - 416 c.
Політологія : Навчальний посібник / Кирилюк Ф.М., Обушний М.І., Хилько М.І. та ін.; За ред. Ф.М. Кирилюка - К.: Здоров’я, 2004. - 776 c.
Політологія : Навчальний посібник / Колодій А. (наук.ред.) - К. : Ельга, 2007. - 582 c.

Право. Юридичні дисципліни

Аграрне право України : Навчальний посібник / Крупка Ю. М. - К.: Університет «Україна», 2006. - 160 c.
Адміністративна діяльність Національної поліції : Навчальний посібник / за ред. В. А. Глуховеря - Дніпро, 2017. - 288 c.
Адміністративне право України : Навчальний посібник / Колпаков В.К. - К.: Юрінком Інтер, 2004. - 544 c.
Адміністративне право. Загальна частина : Навчальний посібник / Алфьоров С. М., Ващенко С. В., Долгополова М. М., Купін А. П. - К.: Центр учбової літератури, 2011. - 216 c.
Банківське право : Навчальний посібник / Заверуха І.Б. - Львів: "Астролябія", 2002. - 210 c.
Високотехнологічне інформаційне право України : Навчальний посібник / Синєокий О.В. - Х. : Право, 2010. - 360 c.
Військова служба за контрактом (соціальний вимір) : Монографія / Калагін Ю.А. - Х.: ХУПС, 2008. - 278 c.
Господарське право України. Частина 1 : Навчальний посібник / Андрєєва О. Б., Жорнокуй Ю. М., Гетманець О. П. та ін. - Х.: Харк. нац. ун-т внутр. справ, 2014. - 340 c.
Господарське право України. Частина 2 : Навчальний посібник / Гетманець О.П. (ред). - Х.: Харк. нац. ун-т внутр. справ, 2014. - 368 c.
Дипломатичне представництво: організація і форми роботи : Навчальний посібник / Сардачук П. Д., Кулик О. П. - К.: Україна, 2001. - 176 c.
Діяльність прокурора з протидії правопорушенням у сфері оплати праці : Навчальний посібник / Ніндипова В.І., Соколова Я.А., Чайковська Н.П. за заг. ред. Ю.М. Дьоміна - Національна академія прокуратури України, 2012. - 230 c.
Діяльність прокурора у кримінальному судочинстві з відшкодування завданої злочином шкоди : Навчальний посібник / Ганова Г.О. - К.: Національна академія прокуратури україни, 2012. - 186 c.
Житлове право України : Навчальний посібник / Галянтич М.К. - К: Юрінком Інтер, 2008. - 528 c.
Захист прокурором прав громадян та інтересів держави у сфері охорони довкілля : Навчальний посібник / Блажівський Є.М., Козьяков І.М., Головкін О.В. та ін. - К.: Національна академія прокуратури України, 2012. - 235 c.
Інтелектуальна власність і компютерне авторське право : Навчальний посібник / Антонов В.М. - К.: КНТ, 2006. - 520 c.
Інтерпол. Міжнародна організація кримінальної поліції : Навчальний посібник / Старжинський B. C., Старжинський С.В., Хотенець П. В. - Харків: Бурун Книга, 2006. - 112 c.
Історія вчень про державу і право : Навчальний посібник / Мірошниченко М.І., Мірошниченко В.І. - К. : Атіка, 2010. - 460 c.
Історія політичних і правових вчень : Навчальний посібник / Орач Є.М. - К.: Атіка, 2005. - 560 c.
Конкурентне право України : Навчальний посібник / Валітов С.С. - К.: Юрінком Інтер, 2006. - 432 c.
Кооперативне право : Навчальний посібник / Семчик В.І. - К.: Ін Юре, 1998. - 336 c.
Криміналістика : Навчальний посібник / Варфоломеева Т. В., Гончаренко В. Г., В. І. Бояров, Гончаренко С.В., Попелюшко В.О. - Київ.: Юрінком Інтер, 2011. - 512 c.
Кримінологія : Навчальний посібник / За заг. ред. Л. С. Сміяна, Ю. В. Нікітіна - К.: Національна академія управління, 2010. - 496 c.
Кримінологія та профілактика злочинів : Курс лекцій / Шалгунова С.А. - Дніпро, 2016. - 140 c.
Міжнародне право : Навчальний посібник / Войціховський А.В. - Харків, 2020. - 544 c.
Міжнародне публічне право. Том 1 : Навчальний посібник / за заг. ред. В. Ф. Антипенка - К. : НАУ, 2012. - 420 c.
Міжнародне публічне право. Том 2 : Навчальний посібник / за заг. ред. В. Ф. Антипенка - К. : НАУ, 2012. - 348 c.
Муніципальне право України : Навчальний посібник / Погорілко В. Ф.І, за ред. Баймуратова М. О. - К: Правова єдність, 2009. - 720 c.
Науково-практичний коментар до законодавства України про працю : Навчальний посібник / Ротань В. Г., Зуб І. В., Сонін О. Є. - Х.: Фактор, 2010. - 816 c.
Основи дипломатичної та консульської служби : Навчальний посібник / Гуменюк Б. І. - К.: Либідь, 2004. - 248 c.
Особисті немайнові права юридичних осіб : Монографія / Федюк Л. В. - Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, 2013. - 500 c.
Податкове право : Навчальний посібник / Бех Г. В., Дмитрик О. О., Кобильнік Д. А., Криницький І. Є., Кучерявенко М. П. (ред.). - К. : Юрінком Інтер, 2003. - 400 c.
Податкове право України : Навчальний посібник / Кучерявенко М.П. - Харків: Право, 2013. - 536 c.
Правове регулювання господарських відносин в окремих галузях економіки : Курс лекцій / Віхров О.П. - Чернігів: КП “Видавництво “Чернігівські обереги”, 2003. - 207 c.
Правові засоби протидії корупції : Навчальний посібник / Кальман О.Г., Ярмиш Н.М., Куц В.М. та ін. - К.: ІПК Національної академії прокуратури України, 2012. - 163 c.
Проблеми теорії права і конституціоналізму у працях М. В. Цвіка : Збірник праць / Петришин О.В., Шевчук С.В., Дашковська О.В. та ін. - Х. : Право, 2010. - 272 c.
Професійно-психологічна підготовка працівників слідчих підрозділів : Навчальний посібник / Жданова І.В. (ред). - Х.: ХНУВС, 2014. - 516 c.
Теоретичні засади державного управління : Навчальний посібник / Бакуменко В. Д., Усаченко Л. М., Червякова О. В. - К.: ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2013. - 174 c.
Торгівля людьми в Україні. Проблеми розслідування : Навчальний посібник / Весельський В.К., Пясковський В.В. - К: КНТ, 2007. - 265 c.
Хозяйственный кодекс Украины: Научно-практический комментарий : Учебник / Харитонова Е.И., Е. О. Харитонов, В. Н. Коссак и др.; под ред. Е. И. Харитоновой - X.: ООО «Одиссей», 2008. - 752 c.
Цивільне право України. Том 1 : Навчальний посібник / Яновицька Г.Б., Кучер В.О. - Львів: «Новий Світ-2000», 2014. - 444 c.
Цивільний процес України: Проблеми і перспективи : Навчальний посібник / Фурса С.Я., Щербак С.В., Євтушенко О.І. - К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2006. - 448 c.
Юридична деонтологія : Навчальний посібник / Сливка С.С. - К.: Атіка, 2008. - 296 c.

Психологія

Вікова психологія : Курс лекцій / Ушакова І.М. - Х.: НУЦЗУ, 2016. - 123 c.
Дитяча психологія : Навчальний посібник / Дуткевич Т. В. - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 424 c.
Основи коучингу : Навчальний посібник / Нежинська О., В. М. Тименко - Харків : ТОВ «ДІСА ПЛЮС», 2017. - 220 c.
Психологічна служба : Навчальний посібник / Панок В.Г. - Київ : Ніка-Центр, 2016. - 362 c.
Психологія : Навчальний посібник / Винославська О.В., Бреусенко-Кузнєцов О.А., Зливков В.Л., Апішева А.Ш., Васильєва О.С. - К.: Фірма "ІНКОС", 2005. - 351 c.
Психологія спілкування : Навчальний посібник / Філоненко М. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 224 c.
Психологія управління : Навчальний посібник / Дороніна М., Григоренко А. - Х. : ХДЕУ, 2008. - 548 c.
Тифлопсихологія : Навчальний посібник / Синьова Є.П. - К.: Знання, 2004. - 213 c.

Сільськогосподарська діяльність

Соціологія

Викладання соціології: досвід інноваційних прийомів : Навчальний посібник / Малахова Ж.Д., Огаренко В.М. - Запоріжжя, 2006. - 280 c.
Загальна соціологія : Навчальний посібник / Примуш М.В. - К. : Професіонал, 2004. - 590 c.
Надзвичайні ситуації та цивільний захист населення : Навчальний посібник / Сонько С.П., Жупінас С.І., Пліщенко С.С., Янчевський А.С., Віннік Н.В., Голубкіна О.М. - Львів: “Магнолія 2006”, 2007. - 232 c.
Соціальна географія : Навчальний посібник / Шевчук Л.Т. - К.: Знання, 2007. - 349 c.
Соціальна робота : Навчальний посібник / Тюптя Л.Т., Іванова І.Б. - К.: ВМУРОЛ «Україна», 2004. - 590 c.
Соціологія : Навчальний посібник / Вербець В.В., Субот О.А., Христюк Т.А. - К.: Кондор, 2009. - 550 c.
Соціологія : Навчальний посібник / Макеєв С.О. - К.: Знання, 2008. - 566 c.
Соціологія : Навчальний посібник / Герасимчук А.А.,Палеха Ю.І.,Шиян О.М. - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2002. - 237 c.
Соціологія : Навчальний посібник / Дворецька Г. В. - К.: КНЕУ, 2002. - 472 c.
Соціологія культури : Навчальний посібник / Юрій М.Ф. - К: Кондор, 2006. - 302 c.
Соціологія праці : Навчальний посібник / Лукашевич Μ.Π. - К.: Либідь, 2004. - 440 c.
Соціологія: 100 питань 100 відповідей : Навчальний посібник / Подольська Є.А. - К.: Інкос, 2009. - 352 c.
Спеціальні та галузеві соціології : Навчальний посібник / Пилипенко В.Є., Вишняк О.І., Куценко О.Д. - К: Каравела, 2003. - 304 c.

Туризм та готельна справа

Українська та зарубіжна література

Історія зарубіжної літератури XIX - XX ст. : Навчальний посібник / Давиденко Г.Й., Чайка О.М. - Київ: Центр учбової літератури, 2007. - 400 c.
Історія зарубіжної літератури XX століття : Навчальний посібник / Давиденко Г.Й., Стрельчук Г.М., Гринчак.Н.І. - К.: Центр учбової літератури, 2011. - 488 c.
Історія зарубіжної літератури середніх віків та доби Відродження : Навчальний посібник / Давиденко Г.Й., Акуленко В.Л. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 248 c.
Історія новітньої зарубіжної літератури : Навчальний посібник / Давиденко Г.Й., Чайка О.М., Гричаник Н.І. Кушнєрьова М.О. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 274 c.
Основи літературознавства : Навчальний посібник / Моклиця М. - Тернопіль: Підручники і посібники, 2002. - 192 c.
Порівняльне літературознавство : Навчальний посібник / Будний В., Ільницький М. - Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська акамедія», 2008. - 430 c.

Філософія

Історія української філософії : Навчальний посібник / Русин М. Ю., Огородник І. В. та ін. - К. : ВПЦ "Київський університет", 2008. - 591 c.
Філософія : Навчальний посібник / Смольков О. А. - Львів: "Магнолія Плюс", 2007. - 560 c.
Філософія : Навчальний посібник / Подольська Є.А. - К.: Фірма, 2006. - 704 c.
Філософія : Навчальний посібник / Щерба С.П. - К.: Кондор, 2005. - 452 c.
Філософія : Навчальний посібник / Осічнюк Ю.В. - К.: Кондор, 2003. - 464 c.
Філософія культури : Навчальний посібник / Гатальська С.М. - К.: Либідь, 2005. - 328 c.
Філософія освіти : Навчальний посібник / Базалук О.О., Юхименко Н.Ф. - Київ: Кондор, 2010. - 164 c.
Філософія родознавства : Навчальний посібник / Черепанова С.О. - К.: Знання, 2008. - 460 c.
Філософія: відповіді на питання екзаменаційних білетів : Курс лекцій / Касьян В.І. - К. : Знання, 2008. - 347 c.

Фінанси, гроші та податки

Біржова справа : Навчальний посібник / Сохацька О.М. - Тернопіль: Карт-бланш, К.: Кондор, 2008. - 636 c.
Бюджетна система України : Навчальний посібник / Артус М.М., Хижа Н.М. - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2005. - 220 c.
Гроші та кредит : Навчальний посібник / Демківський А.В. - К.: Дакор, 2007. - 528 c.
Інвестознавство : Навчальний посібник / Череп А.В. - К.: Кондор, 2006. - 398 c.
Іпотека: сучасні концепції, тенденції та суперечності розвитку : Монографія / Лютий І.О., Савич В. І., Калівошко О. М. - Івано-Франківськ, 2009. - 548 c.
Оцінювання майна : Навчальний посібник / Калінеску Т. В., Романовська Ю. А., Кирилов О. Д. - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 312 c.