Криміналістика

3.3.1. Сутність і види огляду

Оглядом є слідча дія, яка являє собою безпосереднє сприйняття слідчим, дізнавачем, прокурором, суддею (судом) об´єктів з метою виявлення слідів злочинів та інших речових доказів, з´ясування обстановки події, а також інших обставин, які мають значення для справи.

Основним змістом слідчого огляду є чуттєве сприйняття властивостей, ознак об´єктів, що оглядаються, їх стану та зв´язку між ними. Це означає, що дізнавач або слідчий у процесі проведення цієї слідчої дії використовує в основному методи чуттєво-раціонального пізнання: спостереження, порівняння, аналіз, синтез об´єктів та їх властивостей. Застосування названих методів ґрунтується на діяльності органів чуття. Ця обставина відрізняє слідчий огляд від інших слідчих дій, які мають схожість між собою, зокрема із судовою експертизою. При проведенні судової експертизи у більшості випадків теж переслідується аналогічна мета — виявити приховані якості об´єктів, що досліджуються. Але для цього використовуються спеціальні знання. Під час огляду слідчий може залучити до його проведення спеціалістів, які допомагають йому у виявленні, фіксації та вилученні джерел інформації про подію, яка розслідується. При цьому і слідчий, і спеціаліст можуть використовувати інструментальні методи, пов´язані із застосуванням спеціальних технічних засобів (наприклад дактилоскопічні порошки для виявлення невидимих слідів рук або розчин люміналу, інших речовин для виявлення слідів крові тощо). Однак таке використання технічних засобів має допоміжний характер і не є основним змістом слідчого огляду — основні джерела інформації виявляються і досліджуються переважно за допомогою органів чуттів людини: зору, дотику, нюху.

Безпосереднє сприйняття сЛІДЧИМ тих чи інших об´єктів та їх зв´язків не можна замінити ні допитом осіб, які бачили ці об´єкти, ні реконструкцією обстановки для провадження експериментальних дій, ні іншими доступними засобами збирання та дослідження доказів.

З криміналістичної точки зору мета огляду — це виявлення на місці події всього того, що дозволить швидко розібратися з криміналістичною характеристикою вчиненого діяння, слідчою ситуацією, яка склалася, висунути слідчі версії і визначити основні напрями розслідування.

Основні завдання, які постають перед слідчим під час огляду, випливають із завдань розслідування злочину в цілому Це, перш за все, встановлення факту вчинення злочину та особи винного.

У криміналістиці традиційно, залежно від об´єкта, передбачаються такі види огляду: 1) огляд місця події; 2) огляд трупа (зовнішній огляд трупа на місці його виявлення); 3) огляд предметів; 4) огляд тварин; 5) огляд документів; 6) огляд ділянок місцевості та приміщень (що не є місцем події); 7) огляд тіла живої особи (освідування).

За послідовністю або залежно від часу огляди можна поділити на первинні та повторні Повторний огляд проводиться заново, коли більш детально досліджуються раніше вже оглянуті об´єкти.

За обсягом визначають основний та додатковий огляди. Додатковий огляд проводиться для обстеження об´єктів, які не були досліджені в процесі первинного огляду.

За суб´єктом проведення — огляд, що здійснюється слідчим, дізнавачем, прокурором, суддею (судом).