Криміналістика

2.16. Використання науково-технічних засобів у суді

Використання науково-технічних засобів у суді здійснюється в кількох напрямах та в різних обсягах.

Одним із таких напрямів є втілення у судочинстві конституційної засади гласності судового процесу та його повного фіксування технічними засобами (п. 7 ч. 3 ст. 129 Конституції України). Фіксування судового процесу технічними засобами передбачено як додатковий засіб фіксації перебігу судового розгляду справи поряд із складанням протоколу судового засідання. Щоправда, ця норма у чинному кримінально-процесуальному законі дещо усічена, тому що нині повне фіксування судового процесу за допомогою звукозапису в судах першої та апеляційної інстанцій здійснюється лише на вимогу хоча б одного учасника судового розгляду або за ініціативою суду. Тим не менщ у такий спосіб забезпечується повнота судового протоколу, створюється процесуальна перепона зловживанням з протоколом, «підтасовуванню» його під судове рішення, полегшується розгляд питань із зауваженнями на протокол, а в кінцевому рахунку — більш повно гарантується дотримання законності, прав і законних інтересів осіб, залучених до сфери кримінального судочинства. Якщо перебіг судового процесу, всупереч вимогам закону, не фіксується технічними засобами, ця обставина визнається істотним порушенням приписів кримінально- процесуального закону, що в усіх випадках тягне скасування вироку (постанови).

Відповідно до Інструкції про порядок фіксування судового процесу технічними засобами від 21 липня 2005 р. його здійснює секретар судового засідання або помічник судді, які пройшли спеціальну підготовку і отримали відповідний сертифікат. Перед початком судового засідання вони мають отримати у архіваріуса нові компакт-диски, потрібні для створення архівної та робочої копій запису судового засідання, підготувати обладнання, на якому здійснюватиметься фіксування судового процесу, зокрема перевірити комплекс звукозапису на відсутність ознак несправності та втручання в роботу його конструкцій.

Технічне фіксування судового процесу починається з моменту відкриття судового засідання та закінчується після його закриття. У протоколі судового засідання обов´язково зазначаються технічні характеристики засобу звукозапису та носія інформації Забороняється залишати комплекс звукозапису без нагляду та допускати інших осіб до роботи з ним. Повторення спеціально для звукозапису будь-якої частини судового розгляду не дозволяється.

Повне або часткове відтворення технічного запису судового процесу здійснюється за рішенням суду в судовому засіданні при розгляді справи судом першої інстанції, в апеляційному чи касаційному порядку, а також при розгляді зауважень на протокол судового засідання.

Питання про видачу копії технічного запису стороні процесу, про його відтворення поза судовим засіданням вирішується головуючим у кожному випадку залежно від обставин.

Носій інформації, на якому зафіксований судовий процес, зберігається у справі у конверті, до маркування якого повинні входити такі дані; номер судової справи, серійний номер компакт- диска, дата судового засідання, підпис секретаря чи іншої особи, яка здійснювала технічний запис, примітка.

У даний час у деяких судах України для технічного запису судового процесу використовується система «SRS — Ferrdda», за допомогою якої здійснюється не тільки повна фіксація судового процесу шляхом створення фонограми, а й отримання нерозривно пов´язаного з нею електронного журналу (формуляра) судового засідання, що значно спрощує складення секретарем судового протоколу, сприяє більш динамічній та ефективній роботі суду й учасників судового розгляду.

Інший напрям використання науково- технічних засобів у суці — це робота з матеріалами звукозапису, кінозйомок, відеозапису як з додатками до протоколів тих чи ІНШИХ СЛІДЧИХ дій (огляду, обшуку, відтворення обстановки і обставин події тощо) при дослідженні к у процесі судового слідства та при оголошенні показань підсудного, потерпілого, свідків, даних ними під час дізнання та досудового слідства або на суді із застосуванням технічних засобів. В обох випадках вони відтворюються судом після огляду чи оголошення відповідного протоколу Так само суд, із застосуванням елементарних технічних засобів (лупи, світлофільтрів, вимірювальних приладів тощо), може дослідити плани, схеми, зліпки та інші матеріали, які пояснюють зміст того чи іншого протоколу досудового слідства.

Необхідність у застосуванні науково-технічних засобів у суді може виникнути при дослідженні доказів, поданих до суду учасниками процесу. Це можуть бути фото-, відео-, кіноматеріали, компакт-диски тощо, які суд оглядає, приєднує до справи залежно від характеру зафіксованої в них інформації як речові докази чи документи і досліджує, за необхідності, також із застосуванням відповідних науково-технічних засобів, зокрема демонстраційної техніки.

Застосування судом науково-технічних засобів безпосередньо в ході судового слідства у формі фото- чи відеозйомки інколи зумовлено необхідністю проведення в суді, за клопотанням сторін чи з ініціативи суду таких судових дій, як пред´явлення осіб чи предметів для впізнання, огляд громіздких чи нетранспортабельних речових доказів, огляд місця події тощо. Це робиться паралельно із записом перебігу відповідної судової дії в протоколі судового засідання та з фіксуванням її за допомогою звукозапису з метою відображення повної картини або окремих її фрагментів, фіксації тактичних особливостей, умов та процедури її проведення, чим значно розширюється і доповнюється текст протоколу, і для використання записів у подальших стадіях процесу Справа в тому, що суд, який розглядає справу, вирішує її шляхом безпосереднього дослідження фактів. А тому фіксація їх у протоколі різними технічними засобами здійснюється для використання цих носів доказової інформації судами апеляційної та касаційної інстанцій, що забезпечує можливості ефективної перевірки ними законності та обґрунтованості рішень місцевих судів. Крім того суд, який розглядає справу, працює з доказами й фіксує свою роботу вказаними засобами, може з користю дослідити у нарадчій кімнаті при постановленні відповідних судових рішень, особливо у складних, багатоепізодних справах із значним обсягом різноманітної, часто суперечливої, доказової інформації

Та обставина, що суд при судовому розгляді справи має достатні можливості і повноваження для дослідження та перевірки доказів шляхом проведення судових дій, передбачає необхідність достатнього володіння ним криміналістичною технікою та знаннями її можливостей. Без таких знань і навичок неможлива ні критична оцінка з його боку способів і результатів слідчих дій з використанням науково-технічних засобів на досудовому слідстві, ні успішне проведення судових дій. Однак використання суддями сучасної криміналістичної техніки лише цим не вичерпується, хоча треба зазначити, що під час судового розгляду допустимо використання ним таких науково-технічних засобів, які дозволяють встановити закономірні зв´язки об´єктів, що досліджуються, але ці зв´язки мають бути очевидними для всіх учасників судового розгляду Тобто це мають бути такі засоби, застосування яких дозволяє як суду, так і всім іншим учасникам судового розгляду самостійно дождати висновків щодо об´єктів, які досліджуються, без спеціальних знань у процесуальному сенсі Сьогодні навряд чи можна винести за рамки загальнодоступних знання з використання фото-, аудіо-, відео-, кіноапаратури, копіювальних, сканувальних технічних засобів, світлофільтрів, мікроскопів, луп, більшості вимірювальних засобів. У суді вони можуть використовуватися, як правило, без звернення до спеціаліста чи призначення експертизи. Однак для застосування науково- технічних засобів, робота з якими потребує спеціальних знань, навіть тоді, коли цими знаннями володіє хтось із суддів чи сторін процесу, межі застосування технічних засобів судом не можуть бути розширені В усіх подібних ситуаціях повинні залучатися спеціалісти, призначатися судові експертизи.

Науково-технічні засоби в суді у процесуальних цілях чи власних законних інтересах з дозволу суду можуть застосовувати й учасники судового розгляду (підсудний, потерпілий, захисник та ін.), а в профілактичних цілях — також представники засобів масової інформації та присутні в залі суду громадяни.

Таке застосування допустиме за дотримання загальних умов (безпечність, повага до прав і законних інтересів сторін тощо), лише при відкритому судовому розгляді і тільки тоді, коли це не заважає нормальному розгляду кримінальної справи та жодним чином не впливає на його результати.