Історія педагогіки. Книга І. Історія зарубіжної педагогіки
Зайченко І.В.

Історія педагогіки. Книга І. Історія зарубіжної педагогіки

Навчальний посібник. - К.: Видавничий Дім “Слово”, 2010. - 624 c.

У посібнику на основі сучасних методологічних підходів виділені етапи і охарактеризовано розвиток зарубіжної освіти, школи й педагогічної думки від найдавніших часів до наших.

Посібник адресований студентам, магістрантам, виклада­чам і аспірантам вищих навчальних закладів, широкому за­галові освітян, а також всім, хто цікавиться історією розвитку освіти, школи і педагогічної думки

ПЕРЕДМОВА11 
ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ ЯК НАУКА І ЯК НАВЧАЛЬНИЙ ПРЕДМЕТ 13 
§1. Поняття історії педагогіки, її основні категорії13 
§2. Мета і завдання вивчення курсу історії педагогіки23 
§3. Методологічна база історії педагогіки26 
§4. Джерела і методи історії педагогіки39 
РОЗДІЛ І. ВИХОВАННЯ В ПЕРВІСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ44 
§1. Виникнення виховання, його зв’язок з трудовою діяльністю44 
§2. Походження виховання, його становлення як усвідомленого цілеспрямованого процесу45 
§3. Зародження прийомів і організаційних форм виховання50 
§4. Виникнення нерівності у вихованні в умовах розпаду первіснообщинного ладу58 
РОЗДІЛ II. ВИХОВАННЯ І НАВЧАННЯ В КРАЇНАХ СТАРОДАВНЬОГО СХОДУ64 
§1. Зародження організованих форм виховання в умовах формування і розвитку стародавніх цивілізацій64 
§2. Школа і виховання в Межиріччі (Месопотамії)66 
§3. Школа і виховання в Стародавньому Єгипті71 
§4. Виховання й школа в Ізраїльсько-Іудейському царстві76 
§5. Виховання і школа в Стародавньому Ірані80 
§6. Виховання й школа в Стародавній і середньовічній Індії82 
§7. Шкільна справа і зародження педагогічної думки в Стародавньому і середньовічному Китаї92 
РОЗДІЛ III. ШКОЛА, ВИХОВАННЯ І ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА В АНТИЧНОМУ СВІТІ108 
§1. Система виховання й освіти в державах Стародавньої Греції 108 
1.1. Спартанська система виховання110 
1.2. Афінська система виховання113 
§2. Педагогічна думка Стародавньої Греції117 
§3. Освіта і педагогічна думка в епоху еллінізму (ІІІ-І ст. до н. е.) 134 
§4. Виховання, освіта і педагогічна думка в Стародавньому Римі 143 
§5. Зародження християнської традиції у вихованні151 
§6. Виховання на периферії Римської імперії у перші століття нашої ери 157 
РОЗДІЛ IV. ВИХОВАННЯ І ШКОЛА В ЕПОХУ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ Й ВІДРОДЖЕННЯ164 
ОСВІТА І ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА У ВІЗАНТІЇ164 
§1. Основні етапи розвитку культури й освіти у Візантії 165 
§2. Виховання й освіта у Візантії169 
§3. Педагогічна думка у Візантії174 
§4. Візантійський вплив на подальший розвиток освіти184 
ВИХОВАННЯ, ШКОЛА І ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА У НАРОДІВ СХОДУ В ЕПОХУ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ192 
§1. Освіта в країнах Близького і Середнього Сходу192 
§2. Педагогічна думка Близького та Середнього Сходу в епоху середньовіччя196 
§3. Педагогічні ідеї вчених-енциклопедистів арабського Сходу і їх вплив на розвиток світової культури198 
§4. Освіта на території держав Закавказзя в епоху середньовіччя205 
ВИХОВАННЯ, ШКОЛА І ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА В ЗАХІДНІЙ ЄВРОПІ В СЕРЕДНІ ВІКИ І В ЕПОХУ ВІДРОДЖЕННЯ213 
§1. Культура і наука на ранніх етапах розвитку феодалізму 213 
§2. Церковні школи в Західній Європі215 
§3. Рицарське виховання219 
§4. Виникнення й розвиток середньовічних університетів220 
§5. Педагогічні ідеї епохи Відродження222 
§6. Реформація і її політика в галузі освіти й виховання 235 
§7. Єзуїтська система виховання в період Контрреформації 238 
РОЗДІЛ V. ШКОЛА І ПЕДАГОГІКА НОВОГО І НОВІТНЬОГО ЧАСУ242 
ШКОЛА І ПЕДАГОГІКА В КРАЇНАХ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ В XVII СТ.242 
§1. Соціально-економічні і політичні особливості розвитку освіти в країнах Західної Європи у XVII ст.242 
§2. Педагогічна думка у країнах Західної Європи у XVII ст.245 
2.1. Педагогічні ідеї В.Ратке248 
2.2. Педагогічна теорія Я.А.Коменського252 
2.2.1. Життя, педагогічна діяльність, творчість, світогляд252 
2.2.2. Мета і завдання виховання259 
2.2.3. Розумове виховання261 
2.2.4. Моральне виховання279 
2.2.5. Релігійне виховання294 
2.2.6. Принцип природовідповідності виховання298 
2.2.7. Ідея загального всеобучу304 
2.2.8. Система шкіл і зміст освіти305 
2.2.9. Створення класно-урочної системи313 
2.2.10. Дидактичні принципи314 
2.2.11. Рідна мова і навчання іноземним мовам316 
2.3. Я.А.Коменський про вчителя318 
2.4. Значення вчення Я.А.Коменського для розвитку школи і педагогіки320 
ВИХОВАННЯ І ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА В КРАЇНАХ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ ДО ПОЧАТКУ XVIII СТ.324 
§1. Схоластичність шкільної освіти у XVII-XVIII ст.324 
§2. Рух за відновлення шкільної освіти і методів навчання328 
§3. Шкільна освіта в Англії в XVII-XVIII cm.334 
§4. Емпірико-сенсуалістична концепція виховання й освіти Джона Локка339 
4.1. Соціально-політичні і філософські погляди Джона Локка339 
4.2. Мета, завдання, зміст і методи виховання й освіти джентльмена 341 
4.3. Виховання дітей трудящих344 
4.4. Значення педагогіки Джона Локка345 
ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА ФРАНЦІЇ У XVIII СТ.347 
§1. Педагогічні ідеї К.А.Гельвеція347 
§2. Педагогічні ідеї Дені Дідро352 
§3. Педагогічна концепція Жан-Жака Руссо358 
3.1. Життя, діяльність, творчість, світогляд358 
3.2. Концепція природничого загальнолюдського виховання360 
3.3. Періодизація життя дитини й особливості виховання та навчання в кожний з вікових періодів 363 
3.4. Виховання жінки368 
3.5. Значення педагогічної спадщини Ж.-Ж.Руссо369 
§4. Проекти реформи народної освіти в епоху Великої Французької революції (1789-1794 pp.)370 
ШКОЛА І ПРОСВІТНИЦЬКО-ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА В ПІВНІЧНОАМЕРИКАНСЬКИХ ШТАТАХ В ЕПОХУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРОСВІТНИЦТВА377 
§1. Соціально-економічні й політичні умови розвитку школи й педагогічної думки у Північноамериканських штатах377 
§2. Просвітницько-педагогічна думка381 
ШКОЛА І ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА В КРАЇНАХ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ І США В XIX СТ. (ДО 90-Х РОКІВ)387 
§1. Розвиток школи й освіти в XIX ст. (до 90-х pp.)387 
§2. Педагогічна теорія Й.Г.Песталоцці391 
2.1. Життя, педагогічна діяльність, творчість, світогляд391 
2.2. Мета і завдання виховання398 
2.3. Розумове виховання400 
2.4. Моральне виховання402 
2.5. Трудове виховання408 
2.6. Фізичне виховання411 
2.7. Ідея розвиваючого навчання. Теорія елементарної освіти414 
2.8. Внесок у дидактику початкового навчання417 
2.9. Вплив демократичних ідей Й.Г.Песталоцці на розвиток педагогічної теорії і шкільної практики421 
ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА НІМЕЧЧИНИ XVIII - ПОЧАТКУ XIX СТ.426 
§1. Педагогічні досліди філантропістів Й.Б.Базедова, Х.Г.Зальцмана. Неогуманізм В.Гумбольдта426 
§2. Педагогічна теорія Й.Ф.Гербарта430 
2.1. Педагогічна творчість і світогляд430 
2.2. Мета виховання. Проблеми виховуючого навчання432 
2.3. Проблеми морального виховання439 
2.4. Значення педагогічної теорії Й.Ф.Гербарта443 
§3. Дидактичне вчення Ф.-В.-А.Дістервега444 
3.1. Життя і педагогічна діяльність444 
3.2. Мета і принципи виховання447 
3.3. Дидактика А.Дістервега448 
3.4. Вимоги до вчителя451 
3.5. Значення дидактичного вчення А.Дістервега456 
§4. Педагогічне вчення Ф.В.Фребеля459 
ШКОЛА І ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА В США. ПРОБЛЕМИ ВИХОВАННЯ В ЄВРОПЕЙСЬКИХ СОЦІАЛЬНИХ ВЧЕННЯХ XIX СТ. ІДЕЇ К.МАРКСА І Ф.ЕНГЕЛЬСА ПРО ОСВІТУ І ВИХОВАННЯ466 
§1. Школа і педагогічна думка в США у XIX ст.466 
§2. Питання виховання в європейських соціальних вченнях XIX ст.472 
§3. Спроба наукового обґрунтування комуністичних ідей К.Марксом і Ф.Енгельсом та їх ідея класового підходу до питань виховання й освіти479 
ЗАРУБІЖНА ШКОЛА І ПЕДАГОГІКА В КІНЦІ XIX - НА ПОЧАТКУ XX СТ.486 
§1. Рух за реформу шкільної справи в кінці XIX ст.486 
§2. Основні напрямки реформаторської педагогіки489 
2.1. Педагогіка позитивізму489 
2.2. Теорія "вільного виховання"491 
2.3. Експериментальна педагогіка493 
2.4. Педагогіка дії503 
2.5. Теорія "трудової школи" і "громадянського виховання"505 
2.6. Теорія і практика "нового виховання" і "нових шкіл"507 
2.7. Педагогіка культури520 
ШКОЛА І ПЕДАГОГІКА В ЗАХІДНІЙ ЄВРОПІ І США В ПЕРІОД МІЖ ПЕРШОЮ І ДРУГОЮ СВІТОВИМИ ВІЙНАМИ (1918-1939 pp.)525 
ШКОЛА І ПЕДАГОГІКА В ДЕЯКИХ ВИСОКОРОЗВИНЕНИХ КРАЇНАХ СВІТУ ПІСЛЯ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1945-2009 pp.)543 
§1. США543 
§2. Великобританія554 
§3. Німеччина561 
§4. Франція564 
§5. Швеція570 
§6. Норвегія577 
§7. Канада582 
§8. Китай587 
§9. Японія592