Міжнародне публічне право. Том 1
за заг. ред. В. Ф. Антипенка

Міжнародне публічне право. Том 1

Навчальний посібник. - К. : НАУ, 2012. - 420 c.

У підручнику висвітлено колективну авторську концепцію соціологічно-правового тлумачення й систематизації міжнародного публічного права: курс поді­лено на чотири частини (модулі), дві перші з яких: «Загальні поняття й категорії між­народного публічного права» та «Міжнародно-правові основи міждержавних відно­син» об’єднано у першому томі; третю - «Міжнародно-правові засади міжнародної безпеки й боротьба з тероризмом» викладено у другому томі, четверту - «Міжна­родно-правове регулювання міжнародного співробітництва і регулювання аерокос­мічної діяльності» подано у третьому томі.

Для студентів вищих навчальних закладів.

ПЕРЕДМОВА
Частина I. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ Й КАТЕГОРІЇ МІЖНАРОДНОГО ПУБЛІЧНОГО ПРАВА16 
Розділ 1. ПРЕДМЕТ І СИСТЕМА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА17 
1.1. Визначення предмета міжнародного права17 
1.1.1. Визначення терміна «міжнародне право»17 
1.1.2. Концепція «права народів» (jus gentium)18 
1.1.3. Концепція «загального міжнародного права»20 
1.1.4. Міжнародне публічне й міжнародне приватне право, концепції транснаціонального права і «lex mercatoria»22 
1.2. Система міжнародного права й інші нормативні системи26 
1.2.1. Рівні суспільних відносин світового співтовариства і рівні систем регулювання їх26 
1.2.2. Міжнародне право як відкрита динамічна концептуальна деонтологічна система29 
1.2.3. Надсистемні зв’язки міжнародного права31 
1.2.4. Основні відмінності систем міжнародного й національного права36 
1.3. Структурні елементи системи міжнародного права39 
1.3.1. Норми міжнародного права39 
1.3.2. Інститути, підгалузі й галузі міжнародного права47 
1.4. Утворення норм і джерела міжнародного права49 
1.4.1. Утворення норм міжнародного права50 
1.4.2. Джерела міжнародного права52 
1.5. Основні принципи міжнародного права55 
1.5.1. Проблема визначення статусу принципів у міжнародному праві55 
1.5.2. Характеристика основних принципів міжнародного права57 
1.5.3. Джерела кодифікації основних принципів58 
Розділ 2. ІСТОРІЯ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА80 
2.1. Поняття, мета, основні питання та особливості історії міжнародного права80 
2.2. Становлення міжнародного права у Стародавньому світі82 
2.2.1. Стародавній Єгипет83 
2.2.2. Міжнародне право в зовнішній політиці Стародавньої Індії85 
2.2.3. Розвиток міжнародно-правової практики у Стародавньому Китаї86 
2.3. Становлення та розвиток міжнародного права в античному світі 87 
2.3.1. Стародавня Греція87 
2.3.2. Розвиток міжнародного права в зовнішній політиці Римської держави91 
2.4. Характеристика розвитку міжнародного права в епоху Середньовіччя93 
2.5. Класичне міжнародне право97 
2.5.1. Вплив на формування класичного міжнародного права Вестфальського конгресу98 
2.5.2. Формування міжнародного права під впливом Війни за незалежність США 1776 р. і Великої французької революції 1789 р.100 
2.5.3. Характерні особливості міжнародного права кінця XIX- початку XX ст.102 
2.6. Міжнародне право після Другої Світової війни107 
Розділ 3. ДЕРЖАВА ЯК СУВЕРЕННИЙ СУБ’ЄКТ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА111 
3.1. Інститут держави в динаміці розвитку111 
3.1.1. Інститут держави в контексті розвитку цивілізації111 
3.1.2. Зв’язок форми держави зі стадійністю розвитку цивілізації113 
3.2. Складові елементи держави, інститут визнання116 
3.2.1. Загальна характеристика елементів держави116 
3.2.2. Інститут визнання в теорії міжнародного права123 
3.3. Суверенітет і міжнародна правосуб’єктність держави 126 
3.3.1. Суверенітет держави126 
3.3.2. Міжнародна правосуб’єктність держави128 
3.3.3. Юрисдикція держави129 
3.3.4. Імунітет держави, її представників і державного майна131 
3.4. Міжнародне й національне право134 
3.4.1. Розвиток поглядів на співвідношення міжнародного й національного права134 
3.4.2. Способи імплементації норм міжнародного права в національні правові системи137 
3.5. Правонаступництво держав139 
3.5.1. Загальні питання правонаступництва139 
3.5.2. Конвенційне визначення поняття правонаступництва141 
3.5.3. Правонаступництво держав щодо міжнародних договорів143 
3.5.4. Правонаступництво щодо державної власності145 
3.5.5. Правонаступництво держав щодо державних архівів146 
3.5.6. Правонаступництво держав щодо державних боргів146 
3.5.7. Застосування принципу “tabula rasa” при правонаступництві нових незалежних держав147 
3.5.8. Актуальні питання правонаступництва України148 
Розділ 4. ІНСТИТУТ ТЕРИТОРІЇ У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ157 
4.1. Загальна характеристика інституту території157 
4.1.1. Визначення і зміст інституту території157 
4.1.2. Правовий статус і режими території158 
4.2. Державна територія і державний кордон163 
4.2.1. Поняття і юридична природа державної території163 
4.2.2. Склад державної території166 
4.2.3. Територіальні аспекти державного суверенітету173 
4.2.4. Державний кордон176 
4.2.5. Юридичні підстави зміни державної території179 
4.2.6. Територія з перехідним режимом183 
4.3. Території з міжнародним правовим режимом184 
4.3.1. Відкрите море й повітряний простір над ним184 
4.3.2. Дно морів та океанів за межами національної юрисдикції186 
4.3.3. Антарктика187 
4.3.4. Космічний простір189 
4.4. Території зі змішаним режимом 190 
4.4.1. Арктика191 
4.4.2. Міжнародні ріки, протоки та канали193 
Частина II. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ МІЖДЕРЖАВНИХ ВІДНОСИН201 
Розділ 5. ПРАВО ЗОВНІШНІХ ЗНОСИН202 
5.1. Предмет і зміст права зовнішніх зносин202 
5.1.1. Поняття права зовнішніх зносин202 
5.1.2. Джерела права зовнішніх зносин203 
5.1.3. Органи зовнішніх зносин держав206 
5.1.4. Політичні та юридичні підстави встановлення зовнішніх зносин214 
5.2. Право дипломатичних представництв217 
5.2.1. Загальна характеристика дипломатичних представництв217 
5.2.2. Функції дипломатичного представництва221 
5.2.3. Порядок призначення голови та членів дипломатичного представництва223 
5.2.4. Дипломатичні привілеї та імунітети228 
5.3. Консульське право232 
5.3.1. Загальна характеристика консульського права232 
5.3.2. Функції консульських установ233 
5.3.3. Встановлення та припинення консульських зносин239 
5.3.4. Консульські привілеї та імунітети242 
5.4. Право спеціальних місій248 
5.5. Дипломатичне право міжнародних організацій252 
Розділ 6. ПРАВО МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ 257 
6.1. Поняття і джерела права міжнародних договорів257 
6.1.1. Загальні положення257 
6.1.2. Кодифікація й джерела права міжнародних договорів258 
6.2. Види міжнародних договорів та їх сторони260 
6.2.1. Види міжнародних договорів260 
6.2.2. Елементи міжнародного договору264 
6.3. Процедура укладення міжнародних договорів267 
6.4. Дія договорів, їхнє застосування і тлумачення277 
6.4.1. Дія договору277 
6.4.2. Зобов’язання дотримуватися положень договору280 
6.4.3. Тлумачення договору282 
6.5. Недійсність, призупинення і припинення дії міжнародних договорів284 
6.5.1. Умови дійсності та недійсності договору284 
6.5.2. Припинення або призупинення дії міжнародних договорів286 
Розділ 7. МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ІНШІ ІНСТИТУЦІОНАЛІ-ЗОВАНІ ФОРМИ МІЖДЕРЖАВНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА290 
7.1. Історія розвитку інституціолізованих форм міждержавного співробітництва290 
7.1.1. Витоки інституціалізованих форм міжнародного співробітництва290 
7.1.2. Інституціалізація міжнародних конференцій і міжнародних органів293 
7.1.3. Гаазькі Конференції миру 1899 і 1907 років297 
7.1.4. Версальсько-Вашингтонська договірна система298 
7 1.5. Утворення ООН та її системотворчий вплив на міжнародне право і світовий порядок299 
7.2. Предмет і зміст права міжнародних організацій304 
7.2.1. Загальна характеристика права міжнародних організацій304 
7.2.2. Правові основи діяльності міжнародних організацій307 
7.2.3. Міжнародна правосуб’єктність міжнародних міжурядових організацій314 
7.2.4. Органи міжнародних організацій324 
7.2.5. Постійні представництва держав при міжнародних організаціях325 
7.3. Універсалізація міждержавного співробітництва, система ООН 327 
7.3.1. Універсалізація міждержавного співробітництва327 
7.3.2. Система ООН328 
Розділ 8. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ЗАСОБИ РОЗВ’ЯЗАННЯ МІЖНАРОДНИХ СПОРІВ348 
8.1. Відповідальність у міжнародному праві348 
8.1.1. Визначення обсягу й змісту міжнародно-правової відповідальності348 
8.1.2. Міжнародно-протиправні діяння держав354 
8.1.3. Кодифікація норм міжнародної відповідальності357 
8.2. Розвиток принципу мирного вирішення міжнародних спорів у міжнародному праві366 
8.2.1. Історія становлення принципу366 
8.2.2. Юридичний зміст принципу мирного розв’язання спорів373 
8.2.3. Поняття «міжнародний спір»376 
8.3. Міжнародно-правові засоби мирного вирішення спорів та їхнє інституційне забезпечення379 
8.3.1. Розв’язання спорів ООН та іншими міжнародними організаціями379 
8.3.2. Засоби мирного врегулювання спорів відповідно до статті 33 Статуту ООН386 
8.3.2.1. Дипломатичні (рекомендаційні) засоби386 
8.3.2.2. Звернення до установ, що виносять обов’язкові для сторін рішення (арбітраж і судовий розгляд)393 
8.3.3.3. Звернення до регіональних органів і домовленостей409