Конкурентоспроможність національної економіки
Матеріали XIII Міжнародної науково-практичної конференції 19 квітня 2013 року

Конкурентоспроможність національної економіки

Збірник праць. - , 2013. - 336 c.

Кафедра економіки підприємства економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Робота конференції здійснюватиметься за такими напрямами:

  • конкурентоспроможність національної економіки в умовах ринкової нестабільності: нові виклики та форми прояву;
  • формування інноваційно-інвестиційної моделі розвитку вітчизняної економіки;
  • забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств в умовах глобалізації;
  • промислова та регіональна політики конкурентоспроможності;
  • корпоративна соціальна відповідальність, соціальний діалог та партнерства - специфічні форми підвищення конкурентоспроможності;
  • соціальний та людський розвиток у контексті конкурентоспроможності.
Филюк Г.М. Гармонізація конкурентної і промислової політики як фактор підвищення конкурентоспроможності національної економіки
Ещенко П.С., Арсеенко А.Г. Глобальный кризис и его последствия для Украины12 
Шегда A.B. Основні підходи до управління конкурентоспроможністю підприємства16 
Варналій З.С., Буркальцева Д.Д. Інноваційні чинники конкурентоспроможності економіки України20 
Лебедев И.А., Марышева Н.В. О некоторых проблемах развития инновационной инфраструктуры в современной экономике России24 
Шевченко В.Ю. Міжнародний рух капіталу та конкурентоспроможність в умовах глобальної нестабільності26 
Ларионова Н.И., Напольских Д.Л. Кластеры как основа формирования инновационной модели развития национальной экономики29 
Гражевська Н.І. Глобалізаційні детермінанти конкурентоспроможності національних економік33 
Воротіна Л.І. Соціальна трансформація малого бізнесу в Україні37 
Ігнатюк А.І. Залучення підприємств до глобального ланцюга створення вартості як чинник конкурентоспроможності національної економіки43 
Кравченко В.А. Ризики в діяльності комунальних підприємств: основні види та методи управління46 
Стеченко Д.М., Жигалкевич Ж.М. Актуальність регіонального кластероутворення49 
Баюра Д.А. Идентификация новых корпоративных рисков в условиях глобального финансового кризиса53 
Загайнова Н.Л., Вихрова A.B. Влияние инноваций на конкурентоспособность российской экономики57 
Радченко В.В. Діалектика відносин власності та економічної влади в контексті формування конкурентних переваг економіки України60 
Воротін B.C. Стратегія та конкурентні переваги державної регіональної політики на 2013 рік64 
Клисиньски Я.С. EURO 2012, как многоформатное спортивное зрелище и культурное событие, способствующее развитию городов и регионов67 
Ахунов P.P., Юсупов К.Н., Янгиров A.B. Конкурентоспособность региональной экономики: исследования в Башкирском государственном университете71 
Прушківська Е.В. Неоіндустріалізація як процес оновлення вторинного сектору економіки76 
Marcinkiewicz Cezary. Management of the modern polish tourism in the context of competition and creating customers` behaviour80 
Отрошко О.В. Економічні функції держави і конкурентоспроможність національної економіки82 
Осокіна В.В., Вовчук Ю.І. Особливості ціноутворення в системі антикризового маркетингу86 
Андреюк Н.В. Інноваційність як чинник конкурентоспроможності економіки України90 
Микитюк О.П. Кластери як форма кооперації підприємств92 
Пашнюк Л.О. Роль інтелектуального капіталу в забезпеченні конкурентних переваг підприємства95 
Гончарова О.М. Інвестиційний клімат України: сучасний стан та перспективи99 
Мірошниченко О.Ю. Інноваційна діяльність підприємств України та її вплив на конкурентоспроможність національної економіки103 
Ревуцька Н.В. Особливості забезпечення споживчої цінності продукції в умовах конкуренції107 
Засадний Б.А. План рахунків бухгалтерського обліку в умовах застосування МСФЗ109 
Вірченко В.В. Еволюція теоретичних уявлень про зміст та джерела економічних відносин у галузі авторського права114 
Жунусов Б.А. Стратегия развития городов Казахстана в условиях формирования агломерации118 
Орехова Е. А. Конкурентоспособность национального хозяйства России с позиции системного подхода127 
Піменова О.В. Інституційні засади конкурентного господарювання в аграрному секторі131 
Аткочуниене Зенона. Креативность и творческое сотрудничество: региональный аспект135 
Голованенко М.В. Економічна безпека як фактор сталого розвитку економіки України139 
Тригуб О.В. Становлення та розвиток ринку лізингових послуг в Україні143 
Богуславський О.В. Класифікація методів оцінювання конкурентоспроможності підприємств146 
Бицюра Ю.В. Активізація інноваційної діяльності акціонерних товариств в Україні як спосіб підвищення їхньої конкурентоспроможності в умовах глобалізації150 
Кузьома О.Ю. Підвищення конкурентоспроможності приватного сектору на основі використання інформаційно-комунікаційних технологій154 
Голубнича Г.П. Принципи і методи формування та розкриття інформації щодо корпоративної соціальної відповідальності158 
Азьмук Н.А. Вплив інформаційно-комунікаційних технологій на ринок праці159 
Golovko V.I., Sharmans’ka V.M. A systemic approach to the formation of analytical indicators of the economic analysis of the financial condition of the enterprise163 
Мисака Г.В. Механізм стабілізації функціонування фондового ринку на основі гармонізації облікових систем167 
Масюк Ю.В. Формування конкурентної стратегії суб’єкта підприємницької діяльності171 
Єрмоленко В.А. Спорт в контексті конкурентоспроможності країн та народів174 
Гура В.Л. Формування культури підприємництва176 
Лозова Г.М. Створення ефективної державної системи охорони об’єктів інтелектуальної власності, як важливий чинник підвищення національної конкурентоспроможності України179 
Іскренко Л.П. Державний борг України: сучасний стан, наслідки впливу на економіку країни та шляхи подолання негативних тенденцій183 
Івашків І.М. Оцінка конкурентних відносин в галузі тваринництва АПК України в умовах ринкової нестабільності: нові виклики часу186 
Кот Л.Л. Особливості ідентифікації ризиків інноваційної діяльності підприємств189 
Ігнатович Н.І. Інноваційний прорив як шлях підвищення конкурентоспроможності економіки192 
Деревянко Е.Г. Защита репутации предприятия в условиях корпоративной информационной войны195 
Іваненко І.О. Методика оцінки ефективності управління кредитними спілками в регіональному розрізі198 
Харламова Г.О. Індекси цитування як інструмент оцінки конкурентоспроможності вітчизняної науки202 
Чорнодід І.С. Підходи до визначення конкурентоспроможності країни 204 
Васильцов Є.В. Ефективність використання ресурсів як фактор забезпечення конкурентоспроможності бізнес-одиниць208 
Петрушенко Ю.М. Ціннісні домінанти конкурентоспроможного економічного розвитку211 
Смирнов Є.В. Ресурсні аспекти конкурентоспроможності промислових підприємств України215 
Чуприна Н.М., Білоброва О.В. Застосування інноваційних технологій підприємствами промисловості України219 
Мішук Г.Ю. Розвиток соціальних інновацій в забезпеченні конкурентоспроможності підприємств221 
Бурлака В.Г., Покуліта Н.О. Інвестиційний ресурс НДДКР в Україні та інших країнах світу225 
Сибагатуллина С.Р. Формирование мотивации деятельности экономических агентов229 
Карпицкая М.Е. Тенденции развития страховой деятельности в условиях глобализации233 
Скопенко Н.С. Переваги та недоліки інтеграційної взаємодії промислових підприємств237 
Давидова О.Г. Імідж у формування конкурентоспроможності туристичних послуг країни241 
Домашенко Т.С. Корпоративна культура як фактор забезпечення ефективності національної моделі корпоративного управління245 
Ковальська К.В., Висоцька О.В. Теоретико-методичні засади стратегічного оцінювання діяльності організацій в Україні248 
Петрук В.В. Формування стратегій розвитку у системі стратегічного планування на промислових підприємствах України251 
Шевченко І.В. Соціальні та людські виміри стійкої міжнародної конкурентоспроможності255 
Самко Н.Г. Інтеграція банківської системи в інноваційну модель розвитку національної економіки259 
Лісніченко О.О. Капіталізація харчових підприємств як основа забезпечення конкурентоспроможності національної економіки262 
Филюк В.В. Вплив антимонопольного контролю за концентрацією ринків на конкурентоспроможність вітчизняних підприємств266 
Гелевачук З.Й. Інформаційний базис оцінювання конкурентоспроможності гірничо-збагачувальних підприємств270 
Черняк Є.О. Міжнародні міграційні процеси у формуванні конкурентоспроможності національної економіки273 
Волошина В.Є. Управління конкурентоспроможністю вищого навчального закладу277 
Кардаш О.Л. Оцінювання конкурентоспроможності національної економіки в системі продовольчої безпеки України281 
Костенко Т.О. Рівень продуктивності праці як показник і чинник конкурентоспроможності економіки України285 
Онисенко Т.С. Парадокси оцінки економічних результатів управління інноваційною діяльністю289 
Жорова Є.Р. Поняття ефективності антикризового корпоративного управління293 
Чулак О.В. Особливості формування конкурентних переваг на фармацевтичних підприємствах296 
Загайнова A.A. Рынок информационных услуг в современной России300 
Венгер Т.А. Вплив державних запозичень на нагромадження основного капіталу в Україні303 
Червіна Ю.В. Соціальна відповідальність інтегрованих структур у відтворенні людського капіталу306 
Писанець К.К. Часовий параметр у моделях оцінки кредитного ризику позичальників для споживчого сегменту310 
Буян O.A. Корпоративна соціальна відповідальність як складова відображення конкурентоспроможності312 
Тарануха І.Ю. Оцінка меж зростання резервів під прострочені кредити для банківської системи України317 
Кохно Д.О. Основні тенденції розвитку людського капіталу в Україні321 
Нестерова Д.С. Визначення інвестиційної стратегії страхової компанії325 
Олійник О.О. Сучасні тенденції інтеграції корпоративної соціальної відповідальності в управління вітчизняними підприємствами329 
Чухраєва Н.М. Трудові ресурси у забезпеченні інноваційної діяльності харчових підприємств333