Ринок праці
Волкова О.В.

Ринок праці

Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 624 c.

Зміст навчального посібника відповідає змісту дисципліни, викладеного в освітньо-професійній програмі підготовки бакалавра, спеціаліста і магістра напряму 0501 – Економіка і підприємництво. Навчальний посібник складається із трьох розділів і є зручним для опанування дисципліни за модульно-рейтинговою системою навчання.

Навчальний посібник розрахований на студентів економічних спеціальностей. Але може бути корисним також для студентів інших спеціальностей, аспірантів, викладачів, та усіх, хто бажає опанувати теоретичну базу функціонування ринку праці та володіти практичними знаннями щодо сучасного стану та прогнозів розвитку ринку праці України.

12.6. Вплив глобалізації на ринок праці України 
12.5. Регіональні особливості формування ринку праці України 
12.4. Сучасний стан ринку праці в Україні 
12.3. Особливості та етапи формування ринку праці України в умовах незалежності 
12.2. Особливості та етапи формування ринку праці України за часів радянської влади 
Тема 12. ОСОБЛИВОСТІ ТА ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ 
12.1. Формування ринку праці в дореволюційній Росії 
11.6. Прогнозування стану ринку праці України 
11.5. Основні методи збору неофіційної інформації для дослідження ринку праці 
11.4. Основні методологічні визначення та поняття, що використовуються при аналізі ринку праці 
11.3. Структура та показники аналізу ринку праці України 
Тема 11. АНАЛІЗ І ПРОГНОЗУВАННЯ СТАНУ РИНКУ ПРАЦІ 
11.1 Теоретичні основи аналізу ринку праці України 
10.3. Гнучкість форм зайнятості та використання робочого часу 
10.4. Географічна та професійна мобільність робочої сили як елемент гнучкості ринку праці 
10.2. Гнучкість витрат на робочу силу 
Тема 10. ГНУЧКИЙ РИНОК ПРАЦІ 
10.1. Поняття жорсткості та гнучкості ринку праці 
9.5 Сучасні пріоритети соціального захисту в Україні 
9.3. Види та форми безробіття 
9.4. Соціальний захист населення у випадку безробіття 
Модуль 3. ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 
Тема 9. БЕЗРОБІТТЯ, ЙОГО ФОРМИ І ПРИЧИНИ 
9.1. Сутність безробіття. Підходи до визначення його рівня 
9.2. Вплив безробіття на стан національної економіки. Закон Оуена 
8.4. Світові тенденції зайнятості 
8.5. Механізм регулювання зайнятості населення 
8.6. Цілі та напрями реалізації політики зайнятості населення в Україні 
8.2. Види і форми зайнятості 
8.3. Характеристика зайнятості в Україні 
8.1. Поняття зайнятості населення, основні концепції зайнятості 
7.4. Фактори впливу на попит на ринку праці. Ефекти масштабу та заміщення 
Тема 8. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ 
7.3. Сукупний попит на ринку праці. Еластичність попиту 
Тема 7. ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ТА СУКУПНИЙ ПОПИТ НА РОБОЧУ СИЛУ 
7.1. Сутність індивідуального попиту на працю. Крива індивідуального попиту на працю та визначення обсягу індивідуального попиту на ринку праці 
7.2. Короткостроковий та довгостроковий індивідуальний попит на працю 
6.3. Фактори, що впливають на пропозицію праці. Закон пропозиції праці 
6.4. Регулювання обсягу сукупної пропозиції праці 
6.2. Сутність сукупної пропозиції праці. Крива сукупної пропозиції праці 
6.1. Людські ресурси як джерело сукупної пропозиції праці 
5.6. Практичні аспекти організації індивідуального пропонування праці 
5.5. Освіта як важлива характеристика індивідуального пропонування праці 
5.3. Ефект доходу та заміщення в класичній теорії пропонування часу. Крива індивідуального пропонування на ринку праці 
5.4. Пропонування якості та інтенсивності праці 
4.5. Пристосування ВФРП до змін на підприємстві 
Модуль 2. МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ 
Тема 5. ІНДИВІДУАЛЬНЕ ПРОПОНУВАННЯ НА РИНКУ ПРАЦІ 
5.1. Сутність та структура індивідуального пропонування на ринку праці 
5.2. Теорія індивідуального вибору на ринку пращ. Рівновага продавця на ринку праці 
4.4. Розвиток трудового капіталу підприємства як стратегічна орієнтація ВФРП 
4.3. Особливості функціонування внутрішньофірмового ринку праці 
4.2. Формування ВФРП 
Тема 4. ВНУТРІШНЬОФІРМОВИЙ РИНОК ПРАЦІ 
4.1. Внутрішньофірмовий ринок праці (ВФРП): поняття та його елементи 
3.3. Нормативно-правове середовище, що регулює ринок праці України 
3.2. Організації та установи, що забезпечують функціонування ринку праці 
Тема 3. Інфраструктура ринку праці 
3.1. Необхідність, сутність та значення розвитку інфраструктури ринку праці 
2.4. Класичні моделі ринку праці та особливості їх саморегулювання 
2.5. Зарубіжні моделі ринків праці 
2.2. Регулююча роль попиту та пропозиції на конкурентному ринку праці 
2.3. Закони Хікса-Маршала. Перехресна еластичність попиту на працю 
2.1. Теоретичні основи саморегулювання ринку праці 
Тема 2. Механізм саморегулювання ринку праці 
1.7. Функції ринку праці та необхідність його регулювання 
1.6. Ринок праці як складова ринкової системи 
1.5. Класифікація та сегментація ринку праці 
1.4. Структура ринку праці, його елементи 
1.3. Особливості визначення об´єкту ринку праці 
Модуль 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ 
Тема 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ 
1.1. Сутність ринку, підходи до його визначення 
1.2. Визначення ринку праці 
ПЕРЕДМОВА 
Тема 6. СУКУПНА ПРОПОЗИЦІЯ НА РИНКУ ПРАЦІ