Культурологія
Матвєєва Л.Л.

Культурологія

Навчальний посібник. - К. : Либідь, 2005. - 512 c.

У навчальному посібнику основні теми курсу культурології згруповано в чотири блоки: культурологія: зміст та історія становлення; онтологія культури; феномени культури; сучасність і майбутнє культури. Розкривається специфіка культури як людської форми життєдіяльності, висвітлюється історія становлення культурологічної думки, аналізуються основні наукові концепції культурного розвитку. Значна увага приділяється проблематиці сучасної культури, в тому числі художньої.

Для студентів вищих навчальних закладів.

Передмова 
Розділ 1. Культурологія: зміст та історія становлення 
Тема 1. Предмет курсу "культурологія" 
Історія слова "культура", його сучасні значення. Культура як об´єкт дослідження культурології 
Проблема визначення культури 
Культура і цивілізація 
Тема 2. Історія та складники становлення культурологічної думки 
Позанаукові уявлення про культуру 
Історико-антропологічні дослідження культури 
Філософсько-соціологічне осмислення культури 
Становлення культурологи як науково-філософської дисципліни 
Тема 3. Культурологічна проблематика в українській національній традиції 
Уявлення про культуру в часи Київської Русі 
Формування культурологічної думки в XVI-XVIII ст. 
Культурна проблематика в українській теоретичній думці XIX - початку XX ст. 
Українська культурологічна думка XX ст. 
Розділ 2. Онтологія культури 
Тема 4. Концепції культурогенезу 
Трудова концепція 
Ігрова концепція 
Психоаналітична (фройдівська) концепція 
Тема 5. Становлення смислового простору культури в процесі культурогенезу 
Культура і природа 
Культурогенез як процес "випадіння людини з природного простору 
Культурний простір як простір смислових опозицій 
Формальні принципи культурного смислотворення 
Тема 6. Теорії культурних змін 
Поняття зміни та його застосування в культурологічних контекстах 
Еволюціоністська парадигма культурного розвитку 
Циклічні теорії історичного коловороту 
Концепції культурних змін, у яких поєднуються ідеї циклізму та еволюціонізму 
Тема 7. Стиль у культурі 
Стиль, традиція, канон 
Життєвий культурний стиль 
Стиль мислення 
Моностильова та полістильова культури 
Тема 8. Проблематика самоусвідомлення людства у всесвіті 
Ідеї множинності всесвітів та населених світів в історії культури та в сучасній науці 
Астросоціологічний парадокс 
Передумови та проблематичність інформаційного контакту 
Турбота як властивість розуму та її гіпотетична роль у ситуації астросоціологічного парадокса 
Антропний принцип Всесвіту 
Розділ 3. Феномени культури 
Тема 9. Наукова культура 
Властивості наукової свідомості людини та систематизація науки 
Становлення і закономірності розвитку науки, наукова картина світу і наукова революція 
Методи наукового пізнання 
Тема 10. Художня культура 
Художня культура як складова культури духовної. Систематизація видів мистецтва 
Історичні форми мистецтва 
Жанрові системи мистецтв 
Наукове та художньо-естетичне пізнання 
Тема 11. Морально-правова культура 
Мораль і право як механізми регуляції культурної життєдіяльності людини 
Джерела та конкретно-історичний характер моралі й права 
Феномен культурно-етичного песимізму та його причини 
Тема 12. Масова та елітарна культури 
Поняття масової та елітарної культур. Субкультура і контркультура 
Культурологічні концепції масової та елітарної культур 
Поп-арт як масове мистецтво 
Розділ 4. Сучасність і майбутнє культури 
Тема 13. Специфіка та глобалізаційні тенденції сучасного етапу розвитку культури 
Загальна специфіка нового культурного етапу 
Глобалізаційні процеси в сучасній світовій культурі та теорія модернізації 
Міжкультурні непорозуміння як основа світових конфліктів XXI ст. 
Тема 14. Проблематика інформаційного та освітнього простору культури 
Інформаційні технології й інформаційне суспільство 
Графічний та аудіовізуальний способи передачі інформації 
Проблематика освіти 
Тема 15. Проблеми та перспективи наукової культури 
Поняття нелінійної науки, самоорганізації та синергетики 
Синергетична науково-філософська картина світу та синергетичний образ культури 
Філософсько-культурологічні аспекти проблеми клонування 
Тема 16. Художня культура першої половини ХХ ст.: авангардні стилі та напрями 
Проблема сприйняття та розуміння художнього авангарду 
Новий зміст у традиційній мистецькій формі (фовізм, кубізм, експресіонізм, супрематизм) 
Становлення нових форм мистецтва: футуризм" сюрреалізм, дадаїзм 
Тема 17. Авангардна художня культура другої половини XX ст. 
Термінологічна картина художнього авангарду 
Візуальні та інформаційні мистецтва: гіперреалізм, концептуалізмі боді-арт, ленд-арт та ін. 
Акціонізм (хепенінг, перфорканс, рольова гра)