Господарське право України. Частина 1
Андрєєва О. Б., Жорнокуй Ю. М., Гетманець О. П. та ін.

Господарське право України. Частина 1

Навчальний посібник. - Х.: Харк. нац. ун-т внутр. справ, 2014. - 340 c.

Підручник розроблено відповідно до програми навчальної дисципліни «Господарське право» і містить найважливіші по­ложення господарського права. Розглянуто правові аспекти господарської діяльності й теорії господарського права.

Для студентів вищих навчальних закладів 3, 4 рівнів ак­редитації, котрі навчаються за спеціальністю «Правознав­ство», викладачів, аспірантів і практичних працівників.

ВСТУП
ГЛАВА 1. ПОНЯТТЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
§ 1. Поняття, ознаки та види господарської діяльності
§ 2. Підприємницька діяльність: поняття, ознаки та принципи10 
§ 3. Види підприємницької діяльності16 
§ 4. Принципи господарювання та їх зміст20 
ГЛАВА 2. ПОНЯТТЯ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА25 
§ 1. Поняття господарського права, його предмет і методи25 
§ 2. Принципи господарського права35 
§ 3. Функції господарського права36 
§ 4. Система господарського права37 
§ 5. Джерела господарського права та їх класифікація39 
ГЛАВА 3. ГОСПОДАРСЬКІ ПРАВОВІДНОСИНИ47 
§ 1. Поняття, ознаки та види господарських правовідносин47 
§ 2. Елементи і підстави виникнення господарських правовідносин57 
§ 3. Об’єкти господарських правовідносин61 
§ 4. Суб’єкти господарських правовідносин67 
ГЛАВА 4. ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ УЧАСНИКІВ ВІДНОСИН У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ75 
§ 1. Поняття та види суб’єктів господарських правовідносин75 
§ 2. Фізичні особи - підприємці як суб’єкти господарювання79 
§ 3. Юридичні особи як суб’єкти господарювання: поняття і види84 
§ 4. Обмеження щодо заняття підприємницькою діяльністю, встановлені стосовно окремих фізичних та юридичних осіб89 
§ 5. Правове становище інших учасників відносин у сфері господарювання93 
ГЛАВА 5. СТВОРЕННЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ТА ПОРЯДОК ЇХ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ104 
§ 1. Створення суб’єкта господарювання104 
§ 2. Поняття і порядок проведення державної реєстрації суб’єктів господарювання106 
§ 3. Документи, які подають для проведення реєстраційних дій109 
§ 4. Дії, що пов’язуються з державною реєстрацією суб’єкта господарювання, їх види та юридичне значення 122 
ГЛАВА 6. ЛІЦЕНЗУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ126 
§ 1. Загальні положення про ліцензування господарської діяльності126 
§ 2. Порядок отримання ліцензії на заняття певним видом діяльності130 
§ 3. Види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню133 
§ 4. Органи ліцензування137 
§ 5. Підстави для анулювання ліцензії140 
§ 6. Нагляд та контроль за дотриманням ліцензійних умов142 
ГЛАВА 7. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПАТЕНТУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ144 
§ 1. Поняття і правові підстави патентування господарської діяльності144 
§ 2. Види підприємницької діяльності, що підлягають патентуванню, та суб’єкти патентування146 
§ 3. Види патентів та ставки збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності150 
§ 4. Порядок придбання торгового патенту і строки його дії155 
§ 5. Порядок використання торгового патенту157 
ГЛАВА 8. ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ161 
§ 1. Правове становище, порядок створення та управління акціонерним товариством161 
§ 2. Правове становище товариства з обмеженою відповідальністю і товариства з додатковою відповідальністю183 
§ 3. Правове становище повного та командитного товариства190 
ГЛАВА 9. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ КОЛЕКТИВНОЇ ВЛАСНОСТІ (КООПЕРАТИВІВ)202 
§ 1. Законодавство, що регулює діяльність підприємств кооперативної власності (кооперативів)202 
§ 2. Правове становище виробничого кооперативу205 
§ 3. Колективні сільськогосподарські підприємства218 
§ 4. Правове становище споживчих кооперативів221 
§ 5. Сільськогосподарські кооперативи229 
§ 6. Житлово-будівельні та житлові кооперативи235 
§ 7. Правове становище інших підприємств колективної власності (кооперативів)240 
ГЛАВА 10. ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЇХ ОБ’ЄДНАНЬ252 
§ 1. Поняття підприємства та його основні ознаки252 
§ 2. Види та організаційно-правові форми підприємств257 
§ 3. Правовий режим майна підприємств і джерела його формування260 
§ 4. Поняття, ознаки, види та організаційно-правові форми об’єднань підприємств264 
ГЛАВА 11. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИПИНЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ272 
§ 1. Поняття та підстави припинення діяльності суб’єктів господарювання272 
§ 2. Способи і форми припинення господарської діяльності276 
§ 3. Види реорганізації та правові наслідки їх застосування278 
§ 4. Поняття та види ліквідації280 
ГЛАВА 12. ОСОБЛИВОСТІ ЛІКВІДАЦІЇ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ У ЗВ’ЯЗКУ З БАНКРУТСТВОМ285 
§ 1. Поняття банкрутства та його правове значення 285 
§ 2. Провадження у справах про банкрутство288 
§ 3. Санація боржника301 
§ 4. Ліквідаційна процедура, порядок призначення ліквідатора та створення ліквідаційної комісії307 
§ 5. Черговість задоволення вимог кредиторів313 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ318