Землеробство
Гудзь В.П.

Землеробство

Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 464 c.

У підручнику висвітлено основні теоретичні положення наукового і практичного землеробства: умови життя сільськогосподарських культур та шляхи їх регулювання, відтворення родючості ґрунту; бур´яни і способи захисту посівів від них; сівозміни для різних ґрунтово-кліматичних зон України та різних форм господарювання; обробіток ґрунту і захист його від ерозії; сівба сільськогосподарських культур; системи землеробства.

Для викладачів і студентів агрономічних спеціальностей вищих навчальних сільськогосподарських закладів. Може бути корисним для керівників і спеціалістів аграрного виробництва.

1.2. Шляхи регулювання факторів життя сільськогосподарських культур 
1.2.1. Родючість ґрунту, його відтворення й оптимізація умов життя рослин 
1.2.2. Світловий режим 
1.2.3. Водний режим ґрунту та його регулювання 
1. НАУКОВІ ОСНОВИ ЗЕМЛЕРОБСТВА 
1.1. Фактори життя рослин і закони землеробства 
ВСТУП 
1.2.4. Повітряний режим ґрунту 
1.2.5. Тепловий режим ґрунту 
2. БУР´ЯНИ ТА ЗАХОДИ ЗАХИСТУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР ВІД НИХ 
2.1. Поняття про бур´яни та їх походження 
2.2. Шкода від бур´янів 
2.3. Біологічні особливості бур´янів 
2.4. Класифікація бур´янів 
2.5. Методи визначення забур´яненості ґрунту, органічних добрив та посівів 
2.5.1. Визначення потенційної засміченості полів (облік засміченості ґрунту насінням бур´янів) 
2.5.2. Визначення засміченості органічних добрив життєздатним насінням бур´янів 
2.5.3. Визначення фактичної забур´яненості посівів 
2.6. Інтегрована система захисту від бур´янів. Класифікація заходів захисту від бур´янів 
2.6.1. Агротехнічні заходи 
2.6.2. Хімічні заходи захисту сільськогосподарських культур від бур´янів 
2.6.3. Класифікація і характеристика гербіцидів 
2.6.4. Способи та строки внесення гербіцидів 
2.6.5. Характеристика та застосування найбільш поширених гербіцидів 
2.6.6. Охорона навколишнього середовища при застосуванні гербіцидів та їх детоксикація 
3. СІВОЗМІНИ В ЗЕМЛЕРОБСТВІ УКРАЇНИ 
3.1. Наукові основи сівозмін 
3.1.1. Розвиток наукових основ чергування сільськогосподарських культур 
3.1.2. Беззмінні посіви сільськогосподарських культур 
3.1.3. Вплив сівозміни на вміст органічної речовини в ґрунті 
3.1.4. Вплив сівозміни на вміст поживних речовин у ґрунті 
3.1.5. Фізичні причини чергування культур 
3.1.6. Біологічні причини чергування культур 
3.2. Розміщення парів і польових культур у сівозмінах 
3.2.1. Чорний пар у сівозмінах 
3.2.2. Озимі зернові у сівозмінах 
3.2.3. Ярі зернові та круп´яні культури в сівозмінах 
3.2.4. Зернобобові культури в сівозмінах 
3.2.5. Льон у сівозмінах 
3.2.6. Соняшник у сівозмінах 
3.2.7. Кукурудза в сівозмінах 
3.2.8. Цукрові буряки в сівозмінах 
3.2.9. Картопля в сівозмінах 
3.2.10. Багаторічні трави в сівозмінах 
3.2.11. Сорго в сівозмінах 
3.2.12. Капустяні культури в сівозмінах 
3.2.13. Проміжні культури в сівозмінах 
3.3. Класифікація сівозмін 
3.3.1. Польові сівозміни 
3.3.2. Кормові сівозміни 
3.3.3. Ґрунтозахисні сівозміни 
Побудова ґрунтозахисних сівозмін та їх орієнтовні схеми 
3.3.4. Сівозміни на зрошуваних землях 
3.3.5. Сівозміни на осушених землях 
3.3.6. Лучні сівозміни 
3.3.7. Сівозміни з овочевими і баштанними культурами 
3.3.8. Спеціальний сівозміни 
3.3.9. Проектування, впровадження і освоєння сівозмін 
4. МЕХАНІЧНИЙ ОБРОБІТОК ҐРУНТУ 
4.1. Наукові основи механічного обробітку ґрунту 
4.1.1. Поняття, значення і завдання обробітку ґрунту 
4.1.2. Розвиток та сучасний стан наукових основ обробітку ґрунту 
4.1.3. Технологічні (фізико-механічні) властивості ґрунту 
4.1.4. Технологічні операції обробітку ґрунту 
4.2. Заходи, способи і системи обробітку ґрунту 
4.2.1. Полицевий обробіток ґрунту 
4.2.2. Безполицевий обробіток ґрунту 
4.2.3. Поверхневий обробіток ґрунту 
4.2.4. Спеціальні заходи щодо обробітку ґрунту 
4.3. Заходи створення глибокого родючого орного шару ґрунту 
4.3.1. Значення глибини й окультуреності орного шару ґрунту та способи його поглиблення 
4.3.2. Поглиблення орного шару на різних типах ґрунтів 
4.4. Мінімалізація обробітку ґрунту 
4.5. Системи обробітку ґрунту під культури польових сівозмін 
4.5.1. Обробіток ґрунту під ярі зернові, зернобобові і круп´яні культури 
4.5.2. Обробіток ґрунту під просапні культури 
4.5.3. Обробіток ґрунту під озимі культури 
4.6. Особливості обробітку ґрунту на меліорованих землях 
4.6.1. Обробіток ґрунту в умовах зрошення 
4.6.2. Обробіток осушених мінеральних ґрунтів 
4.6.3. Обробіток ґрунту в сівозміні на окультурених торфоболотних ґрунтах 
4.7. Проблема ущільнення ґрунтів ходовими системами сільськогосподарських машин 
5. ЗАХИСТ ҐРУНТІВ ВІД ЕРОЗІЇ І ДЕФЛЯЦІЇ 
5.1. Суть ерозії та інших форм деструкції ґрунтів 
5.2. Фактори розвитку ерозії ґрунту 
5.3. Районування території україни за небезпекою проявлення ерозійних процесів 
5.4. Оптимальні параметри властивостей ґрунту, що формують його ерозійно стійку поверхню 
5.5. Основні заходи формування ерозійно стійкої поверхні ґрунтів 
5.6. Протиерозійний обробіток ґрунту 
5.6.1. Заходи щодо протиерозійного зяблевого обробітку ґрунту 
5.6.2. Протиерозійні заходи під час передпосівного обробітку ґрунту і сівби 
5.6.3. Протиерозійний обробіток ґрунту в посівах просапних культур 
5.7. Смугове розміщення сільськогосподарських культур 
5.8. Контурно-меліоративна організація землекористування 
6. ПІДГОТОВКА НАСІННЯ І СІВБА 
6.1. Вимоги до якості насіння 
6.2. Зберігання насіння 
6.3. Підготовка насіння до сівби 
6.4. Сівба сільськогосподарських культур 
6.5. Сівалки й агротехнічні вимоги до їх роботи. Якість сівби 
7. СИСТЕМИ ЗЕМЛЕРОБСТВА 
7.1. Поняття про системи землеробства та їх історичний розвиток 
7.2. Особливості систем землеробства в різних ґрунтово-кліматичних зонах України 
7.2.1. Ведення землеробства на Поліссі 
7.2.2. Ведення землеробства в Лісостепу 
7.2.3. Ведення землеробства в Степу 
Список рекомендованої літератури