Загальна соціологія
Примуш М.В.

Загальна соціологія

Навчальний посібник. - К. : Професіонал, 2004. - 590 c.

Книга подає загальну картину розвитку суспільства, розкриває ключові соціологічні поняття, логічно пов´язані в єдину систему. У ній аналізується сама соціологія як наука, висвітлюються деякі віхи її становлення і розвитку, розкривається зміст основних шкіл і напрямків сучасної соціології, викладаються основи деяких спеціальних і галузевих соціологічних теорій, розглядаються методологічні основи соціологічних досліджень.

Для студентів вищих навчальних закладів. Може викликати зацікавленість для викладачів, а також широкого кола читачів.

ПЕРЕДМОВА 
Тема 1. СОЦІОЛОГІЯ ЯК ОСОБЛИВА СУСПІЛЬНА НАУКА 
§ 1.1 Соціологія та її місце в системі сучасних наук 
§ 1.2 Предмет, структура та метод соціології 
§ 1.3 Функції соціології 
§ 1.4 Взаємовідносини соціології та інших суспільних наук 
Тема 2. СТАНОВЛЕННЯ ТА ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ СОЦІОЛОГІЇ 
§ 2.1 О. Конт та Г. Спенсер — основоположники соціології 
§ 2.2 Соціологія марксизму 
§ 2.3 Соціологічна думка в Росії 
§ 2.4 Головні парадигми і напрямки сучасної соціології 
Тема 3. ПСИХОЛОГІЧНА ПАРАДИГМА В СОЦІОЛОГІЇ КІНЦЯ XIX - ПОЧАТКУ XX СТ. ПСИХОЛОГІЗМ ПРОТИ НАТУРАЛІЗМУ 
§ 3.1 Психологічні концепції в західноєвропейській соціології 
§ 3.2 Еволюційно-психологічний напрямок в американській соціології 
Тема 4. АНТИПОЗИТИВІЗМ В СОЦІОЛОГІЇ І ФОРМУВАННЯ НІМЕЦЬКОЇ СОЦІОЛОГІЧНОЇ ШКОЛИ 
§ 4.1 Джерела німецької соціології. Ф. Тьонніс 
§ 4.2 Формальна соціологія Г. Зіммеля 
Тема 5. ТЕОРІЯ "СОЦІАЛЬНОЇ ДІЇ" М. ВЕБЕРА 
§ 5.1 Методологія соціологічного пізнання М. Вебера 
§ 5.2 Теорія "соціальної дії" 
§ 5.3 Політична соціологія М. Вебера 
§ 5.4 Релігія в соціологічній концепції М. Вебера 
Тема 6. СОЦІОЛОГІЯ ЯК ОБ´ЄКТИВНИЙ АНАЛІЗ "СОЦІАЛЬНИХ ФАКТІВ". Е. ДЮРКГЕЙМ 
§ 6.1 Теоретичні і світоглядні підстави соціології Е. Дюркгейма 
§ 6.2 "Соціологізм" Е. Дюркгейма як методологія наукового дослідження суспільства 
§ 6.3 Ідея соціальної солідарності 
§ 6.4 До синтезу теорії й емпірії в соціологічному дослідженні 
Тема 7. ІНТЕГРАЛЬНА СОЦІОЛОГІЯ П. СОРОКІНА 
§ 7.1 Теорія соціальної мобільності 
§ 7.2 Вчення П. Сорокіна про соціокультурну динаміку 
Тема 8. ФОРМУВАННЯ СОЦІОЛОГІЧНОЇ ДУМКИ В УКРАЇНІ 
§ 8.1 Витоки соціально-політичних вчень в Україні 
§ 8.2 Розвиток соціології в Україні на сучасному етапі 
Тема 9. СУСПІЛЬСТВО ЯК ЦІЛІСНА СИСТЕМА 
§ 9.1 Суспільство і природа 
§ 9.2 Суспільство з позицій соціального детермінізму і функціоналізму 
§ 9.3 Концепція суспільства в індивідуалізмі. Індивідуалістичні теорії соціальної взаємодії 
Тема 10. СОЦІАЛЬНІ ЗМІНИ 
§ 10.1 Сутність, причини і фактори соціальних змін 
§ 10.2 Види і форми соціальних змін 
§ 10.3 Соціальний прогрес і типізація суспільства 
Тема 11. СОЦІОЛОГІЯ ПОЛІТИКИ  
§ 11.1 Об´єкт і предмет політично соціології 
§ 11.2 Основні проблеми політичної соціології 
Тема 12. СОЦІОЛОГІЯ ПРАВА 
§ 12.1 Соціологія права як специфічна галузь соціології 
§ 12.2 Становлення і розвиток соціології права 
Тема 13. СОЦІОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ 
§ 13.1 Поняття особистості. Особливості соціологічного аналізу особистості 
§ 13.2 Соціалізація особистості: сутність, агенти, етапи 
§ 13.3 Соціальний статус і соціальні ролі особистості 
§ 13.4 Соціальна структура та типи особистості 
Тема 14. СОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА СУСПІЛЬСТВА 
§ 14.1 Сутність та основні елементи соціальної структури 
§ 14.2 Соціальна стратифікація: поняття та види 
Тема 15. СОЦІАЛЬНІ НОРМИ ЯК РЕГУЛЯТОРИ СОЦІАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ 
§ 15.1 Інтерактивна роль цінностей, норм 
§ 15.2 Девіантна поведінка 
Тема 16. ЕТНОСОЦІОЛОГІЯ 
§ 16.1 Етносоціологія та предмет її дослідження 
§ 16.2 Основні підходи до вивчення етнічних спільнот 
§ 16.3 Концептуальні схеми етносоціології і соціології нації 
§ 16.4 Національне відродження України та роль етносоціології в розбудові українського суспільства 
Тема 17. СОЦІАЛЬНО-ПОСЕЛЕНСЬКА СТРУКТУРА СУСПІЛЬСТВА 
§ 17.1 Урбанізація як тенденція розвитку поселенської структури 
§ 17.2 Соціологічні дослідження соціальних переміщень, способу життя 
Тема 18. СОЦІАЛЬНІ КОНФЛІКТИ: ГЕНЕЗИС ТА МЕХАНІЗМ ЇХ РОЗВ´ЯЗАННЯ 
§ 18.1 Поняття конфлікту, його соціальна природа та функції 
§ 18.2 Структура та причини виникнення конфліктів 
§ 18.3 Управління соціальними конфліктами 
§ 18.4 Соціальні конфлікти у сучасній Україні 
Тема 19. СОЦІАЛЬНІ ІНСТИТУТИ 
§ 19.1 Поняття "соціальний інститут". Інституціоналізація громадського життя 
§ 19.2 Види та функції соціальних інститутів 
§ 19.3 Сім´я як важливий соціальний феномен 
Тема 20. СОЦІАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ І САМООРГАНІЗАЦІЇ 
§ 20.1 Основні риси соціальної організації 
§ 20.2 Марксистське вчення про державу як соціальну організацію. Держава і цивільне суспільство 
Тема 21. ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ РЕЛІГІЇ І ФОРМУВАННЯ ЦЕРКВИ 
§ 21.1 Закономірності формування релігії як соціального інституту 
§ 21.2 Основні етапи становлення християнської церкви як соціальної організації 
Тема 22. СОЦІОЛОГІЯ ПРАЦІ ТА УПРАВЛІННЯ 
§ 22.1 Предмет соціології праці та управління 
§ 22.2 Зв´язок соціології та управління з іншими науками про працю 
§ 22.3 Соціологія праці й управління та менеджмент 
Тема 23. КУЛЬТУРА СУСПІЛЬСТВА. СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ПРОГРЕС 
§ 23.1 Сутність культури суспільства 
§ 23.2 Культура — спосіб функціонування цінностей 
Тема 24. ОБ´ЄКТ I ПРЕДМЕТ СОЦІОЛОГІЇ КУЛЬТУРИ 
§ 24.1 Природа, функції і структура культури 
§ 24.2 Відношення соціології культури і соціології науки, освіти і моралі 
Тема 25. ОСВІТА ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ 
§ 25.1 Основні віхи становлення соціологи освіти 
§ 25.2 Освіта та її функції і зв´язок з іншими науками 
§ 25.3 Тенденції і проблеми модернізації сучасної вітчизняної освіти 
Тема 26. СОЦІОЛОГІЯ ВИХОВАННЯ 
§ 26.1 Соціальна поведінка особистості та фактори її формування 
§ 26.2 Взаємодія між суспільством, особистістю i вихованням 
Тема 27. НАУКА ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ 
§ 27.1 Наука як складний багатогранний феномен 
§ 27.2 Інституціоналізація науки 
§ 27.3 Наука, наукова діяльність як об´єкт соціологічного аналізу 
Тема 28. ЕКОНОМІКА ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ 
§ 28.1 Економічна сфера, її місце в системі суспільних зв´язків 
§ 28.2 Місце економічної культури в економічній соціології 
§ 28.3 Взаємозв´язок економічної соціології з іншими науками 
Тема 29. СУСПІЛЬНА ДУМКА ЯК ОБ´ЄКТ СОЦІОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ 
§ 29.1 Поняття суспільної думки, її відмінність від оцінного судження, знання, переконання, настрою 
§ 29.2 Функції суспільної думки. Критерії і показники соціальної зрілості 
Тема 30. СОЦІОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ: МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИКА 
§ 30.1 Конкретно-соціологічне дослідження: поняття, етапи, види 
§ 30.2 Програма і робочий план конкретно-соціологічного дослідження 
§ 30.3 Методи збору соціологічної інформації