Порівняльне літературознавство
Будний В., Ільницький М.

Порівняльне літературознавство

Навчальний посібник. - Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська акамедія», 2008. - 430 c.

Ця книжка, яка вже пройшла апробацію як навчальний посібник, висвіт­лює теоретичні та методологічні питання порівняльного літературознавства - курсу, який слухають студенти-бакалаври і магістри гуманітарних факуль­тетів. Вона охоплює широкий діапазон понять, концепцій і методик класич­ної та сучасної компаративістики, які дають філологові надійні інструменти для поглибленого пізнання національного письменства в міжлітературних і міжкультурних контекстах крізь призму генетичних, контактних, типологіч­них, інтертекстуальних підходів, постколоніальних та імагологічних студій.

Книжку призначено для студентів гуманітарних факультетів, а також для аспірантів і викладачів, учителів-словесників і всіх шанувальників художньо­го слова.

Вступ
Розділ 1. Порівняльне літературознавство як наука
1.1. Предмет порівняльного літературознавства
1.2. Структура, завдання і статус компаративістики11 
1.3. Взаємини із суміжними галузями13 
1.4. Гуманітарні виміри наукової дисципліни16 
1.5. Огляд навчальних видань18 
Розділ 2. Еволюційні етапи порівняльного літературознавства23 
2.1. Передісторія літературної компаративістики23 
2.2. Міфологічна школа25 
2.3. Теорія наслідування28 
2.4. Антропологічна теорія29 
2.5. Культурно-історична школа30 
2.6. Компаративні зацікавлення Івана Франка34 
2.7. Методологічні raisons detre компаративістики XX століття35 
2.8. Розвиток порівняльних студій в Україні46 
Розділ 3. Порівняльно-історичний (генетично-контактний) підхід51 
3.1. «Все пізнаємо в порівнянні»51 
3.2. Генетичний (генеалогічний) метод53 
3.3. Контактологічний метод. Зовнішні зв`язки56 
3.4. Внутрішні контакти: категорія впливу63 
3.5. Внутрішні контакти: рецепція - комунікація - традиція69 
3.6. Принципи дослідження міжлітературних зв`язків76 
Розділ 4. Переклад як форма міжлітературних взаємин81 
4.1. Переклад і його різновиди81 
4.2. Переклад перекладу?82 
4.3. "Traduttore-traditore": критерії точності і творчого самовираження інтерпретатора84 
4.4. Проблеми тлумачення поетичного тексту88 
4.5. Тисячоліття українського перекладу90 
4.6. «Позичена кобза» Пантелеймона Куліша93 
4.7. Іван Франко - будівничий золотих мостів94 
4.8. Володимир Самійленко та «Плеяда»95 
4.9. Агатанґея Кримський - поліглот світового класу96 
4.10. "Ad fontes" Миколи Зерова98 
4.11. Максим Рильський - один з неокласиків99 
4.12. Захід і Схід Василя Мисика101 
4.13. Світове відлуння Григорія Кочура103 
4.14. Ars Translationis Миколи Лукаша104 
4.15. Проблеми перекладознавства106 
Розділ 5. Порівняльно-типологічний (зіставний) підхід111 
5.1. Історичні етапи зіставної методики111 
5.2. Паралельне зіставлення - контекстуальний аналіз - типологічне вивчення114 
5.3. Відношення між генеалогією і типологією118 
5.4. Структуральні засади типології121 
5.5. Порівняльна поетика124 
5.6. Синхроністична типологія Д. Дюришина126 
5.7. Діахронічні аспекти типології129 
5.8. Колізії теоретичної та історичної типології133 
Розділ 6. Тематичний рівень компаративістики137 
6.1. Проблеми тематичної історіографії та класифікації137 
6.2. Архетипна / міфологічна критика147 
6.3. Між типологією і феноменологією157 
6.4. Традиційні сюжети та образи163 
6.5. Термінологічні проблеми тематології174 
6.6. Мотив - сюжет178 
6.7. Риторичність образного мовлення180 
6.8. Наратологічні аспекти тематології185 
6.9. Екзистенціалізм до екзистенціалізму: явище екстраполяції в тематології187 
6.10. Обсяг і глибина тематологічного зіставлення189 
Розділ 7. Компаративна генологія193 
7.1. Розвиток жанрової системи193 
7.2. Історичні трансформації жанрів197 
7.3. Процеси жанрової диференціації198 
7.4. Жанрова дифузія201 
7.5. Теоретична та історична генологія202 
7.6. Теорія родинної подібності і теорія прототипів204 
7.7. Прагматичний (інтерпретаційний) підхід207 
7.8. Порівняльні аспекти національних жанрових систем209 
Розділ 8. Рівень літературних стилів і напрямів213 
8.1. Від «елокуції» до «письма»213 
8.2. Моделювання стилю215 
8.3. Типологія стильового напряму218 
8.4. Циклічні та лінійні концепції стильової еволюції220 
8.5. Проблеми порівняльної типології стилів224 
8.6. Модернізм із застереженнями? (Універсалістичний і плюралістичний підходи) 229 
8.7. Єдність у розмаїтті233 
8.8. Інтерпретація та реінтерпретація стилю236 
Розділ 9. Концепція інтертекстуальності в компаративістиці241 
9.1. Компаративістика «без берегів»241 
9.2. Становлення категорії інтертекстуальності244 
9.3. Типи міжтекстової взаємодії249 
9.4. Форми інтертекстуальності252 
9.5. Палімпсестова будова тексту264 
9.6. Історичні форми міжтекстовості266 
9.7. Міжтекстовість у добу Модернізму269 
9.8. Sub specie ludi: постмодерний текст як поле інтертекстуальної гри272 
Розділ 10. Міждисциплінарні підходи до літератури та її контекстів279 
10.1. Компаративістика на міждисциплінарному перехресті279 
10.2. Інтермедіальність - красне письменство серед інших мистецтв 282 
10.3. Мистецтво та інші сфери духовної культури297 
10.4. Культуральні студії303 
10.5. «Глобальне село»: національні літератури та їхні міжнаціональні контексти311 
Розділ 11. Культурологічна проблематика постколоніальних студій321 
11.1. «Ми не ліпшій не гірші - ми інші»: феномен постколоніального письменства321 
11.2. Канон постколоніальних студій323 
11.3. Розмежування дискурсів327 
11.4. Міленарні міфи і постколоніальна реальність333 
11.5. Межа - центр - марґінес: історична відносність і культуральна продуктивність понять 337 
11.6. «Хто я?»: ідентичність особи й літератури342 
11.7. Слово як дія: перформативні аспекти національного письменства345 
Розділ 12. Літературна етноімагологія349 
12.1. Імагологія як мультидисциплінарна спеціалізація літературної компаративістики349 
12.2. Проблема національного характеру і національний образ світу353 
12.3. Розгадка чарів Цірцеї: національні стереотипи в дискурсивному освітленні 358 
12.4. Розширення Ойкумени: подорожня література361 
12.5. Естетизація екзотичного365 
12.6. Між полюсами «свого» і «чужого»368 
12.7. На прикордонні: народи-сусіди, іноплемінні співвітчизники, «люди без батьківщини» в літературній іконографії372 
12.8. Україна в рецепції Заходу і Сходу374 
12.9. «...І серце вже не говорило: чужина»380 
Підсумки: літературознавча компаративістика вчора, сьогодні й завтра 385 
Короткий термінологічний словник390