Муніципальне право України
Погорілко В. Ф.І, за ред. Баймуратова М. О.

Муніципальне право України

Навчальний посібник. - К: Правова єдність, 2009. - 720 c.

У підручнику здійснюється ознайомлення з історією становлення та розцінку муні­ципального права в Україні. Розкриваються зміст, сутність, правова природа, характерні ознаки місцевого самоврядування. Відображено проблемні аспекти муніципального права України, зокрема такі, що стосуються становлення власної компетенції місцевого самовря­дування, імплементації міжнародних стандартів локальної демократії в націопальпе законо­давство, розвитку муніципального процесу тощо.

Для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів та усіх, кого цікавить муніципальна проблематика.

Передмова10 
РОЗДІЛ І. МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО ЯК ГАЛУЗЬ ПРАВА УКРАЇНИ 12 
§ 1. Поняття муніципального права Україні12 
§ 2. Історія муніципального права України 16 
§ 3. Джерела муніципального права України23 
§ 4. Система муніципального права28 
§ 5. Муніципально-правові відносини32 
РОЗДІЛ II. МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО ЯК НАУКА ПРО МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 38 
§ 1. Від «радянського державного будівництва» до «муніципального права»: дискусія про поняття, предмет, завдання38 
§ 2. Поняття, предмет і система науки муніципального права55 
§ 3. Функції науки муніципального права67 
§ 4. Методологічні проблеми сучасної науки муніципального права74 
РОЗДІЛ III. МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО ЯК НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА84 
§ 1. Поняття, предмет і завдання навчальної дисципліни муніципального права84 
§ 2. Система навчальної дисципліни муніципального права88 
§ 3. Джерела навчальної дисципліни муніципального права92 
§ 4. Місце муніципального права серед дисциплін юридичного профілю95 
§ 5. Проблеми підготовки спеціалістів із питань муніципального права та місцевого господарства97 
РОЗДІЛ IV. ОСНОВНІ ТЕОРІЇ ПОХОДЖЕННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ106 
§ 1. Зародження наукових знань про місцеве самоврядування106 
§ 2. Громадівський підхід до місцевого самоврядування108 
§ 3. Державницький підхід до місцевого самоврядування113 
§ 4. Комбіновані (громадсько-державницькі) та анархо-синдикалістські підходи до місцевого самоврядування117 
§ 5. Основні концепції щодо походження місцевого самоврядування у XX ст.122 
РОЗДІЛ V. МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ128 
§ 1. Правова природа міжнародних стандартів місцевого самоврядування128 
§ 2. Роль Ради Європи в розробці міжнародних стандартів місцевого самоврядування 133 
§ 3. Європейська Хартія місцевого самоврядування137 
§ 4. Всесвітня декларація місцевого самоврядування 155 
§ 5. Європейська типова конвенція про основні принципи транскордонного співробітництва між територіальними общинами або органами влади157 
§ 6. Стандарти місцевого самоврядування Європейського Союзу164 
§ 7. Інші європейські стандарти місцевого самоврядування172 
РОЗДІЛ VI. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИМІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ182 
§ 1. Поняття місцевого самоврядування182 
§ 2. Основні принципи місцевого самоврядування189 
§ 3. Система місцевого самоврядування195 
§ 4. Місцеве самоврядування і вертикаль виконавчої влади209 
§ 5. Місцеве самоврядування і територіальна автономія216 
§ 6. Місцеве самоврядування і міжнародно-правова регламентація його діяльності220 
РОЗДІЛ VII. КОМПЕТЕНЦІЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ225 
§ 1. Теоретичні засади виникнення компетенції місцевого самоврядування225 
§ 2. Поняття компетенції місцевого самоврядування та його органів233 
РОЗДІЛ VIII. ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА - ОСНОВА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ247 
§ 1. Поняття територіальної громади247 
§ 2. Види територіальних громад257 
§ 3. Функції і повноваження територіальних громад260 
§ 4. Форми діяльності територіальних громад277 
РОЗДІЛ IX. ПРАВОВИЙ СТАТУС МІСЦЕВИХ РАД287 
§ 1. Місцеві ради як представницькі органи місцевого самоврядування287 
§ 2. Особливості правового статусу місцевих рад базового і регіонального рівнів місцевого самоврядування295 
§ 3. Особливості формування, відповідальності та припинення повноважень місцевих рад302 
§ 4. Правовий статус депутатів місцевих рад310 
РОЗДІЛ X. ПОРЯДОК ДІЯЛЬНОСТІ МІСЦЕВИХ РАД319 
§ 1. Предмет відання місцевих рад319 
§ 2. Функції та повноваження місцевих рад326 
§ 3. Структура місцевих рад335 
§ 4. Порядок діяльності місцевих рад340 
§ 5. Правові акти місцевих рад350 
РОЗДІЛ XI. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА ФУНКЦІЇ СІЛЬСЬКИХ, СЕЛИЩНИХ, МІСЬКИХ ГОЛІВ, ГОЛІВ РАЙОННОЇ, ОБЛАСНОЇ, РАЙОННОЇ В МІСТІ РАДИ359 
§ 1. Правовий статус та функції сільських, селищних, міських голів359 
§ 2. Повноваження сільських, селищних, міських голів369 
§ 3. Правовий статус голів районної, обласної, районної у місті375 
§ 4. Особливості правового статусу голів міст Києва і Севастополя378 
РОЗДІЛ XII. ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ СІЛЬСЬКИХ, СЕЛИЩНИХ І МІСЬКИХ РАД 384 
§ 1. Система виконавчих комітетів місцевих рад, їхні основні функції та повноваження, організація роботи384 
§ 2. Відділи та управління виконавчих комітетів місцевих рад417 
§ 3. Статус службовців органів місцевого самоврядування420 
РОЗДІЛ XIII. ОРГАНИ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ440 
РОЗДІЛ XIV. ОБ`ЄКТНА ОСНОВА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ452 
РОЗДІЛ XV. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЗДІЙСНЕННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ473 
РОЗДІЛ XVI. МУНІЦИПАЛЬНІ АСОЦІАЦІЇ В УКРАЇНІ483 
РОЗДІЛ XVII. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ УКРАЇНИ508 
§ 1. Концептуальні засади міжнародного співробітництва органів місцевого самоврядування України508 
§ 2. Суб`єктно-об`єктний склад міжнародного співробітництва органів місцевого самоврядування України515 
§ 3. Роль міжнародних неурядових організацій у становленні та розвитку міжнародного співробітництва органів місцевого самоврядування України523 
§ 4. Правовий статус організаційних структур органів місцевого самоврядування України, які займаються міжнародним співробітництвом528 
§ 5. Організаційно-правові форми міжнародного співробітництва органів місцевого самоврядування України537 
РОЗДІЛ XVIII. МАТЕРІАЛЬНО-ФІНАНСОВІ (ЕКОНОМІЧНІ) ОСНОВИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ545 
РОЗДІЛ XIX. ГАРАНТІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ557 
§ 1. Поняття гарантій місцевого самоврядування557 
§ 2. Класифікація гарантій місцевого самоврядування561 
РОЗДІЛ XX. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СФЕРІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ574 
§ 1. Поняття та ознаки конституційно-правової відповідальності у сфері місцевого самоврядування574 
§ 2. Правова основа конституційно-правової відповідальності у сфері місцевого самоврядування582 
§ 3. Підстави конституційно-правової відповідальності у сфері місцевого самоврядування586 
§ 4. Конституційно-правові санкції в механізмі конституційно-правової відповідальності у сфері місцевого самоврядування590 
РОЗДІЛ XXI. МУНІЦИПАЛЬНИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ602 
§ 1. Правові передумови генези муніципального процесу602 
§ 2. Поняття та ознаки муніципального процесу605 
§ 3. Муніципально-процесуальна форма613 
§ 4. Функції муніципального процесу617 
§ 5. Види муніципального процесу в Україні619