Соціологія праці
Лукашевич Μ.Π.

Соціологія праці

Навчальний посібник. - К.: Либідь, 2004. - 440 c.

У підручнику розглядаються основні категорії, об´єкт і предмет соціології праці та особливості використання соціологічних методів у дослідженні трудової діяльності. Здійснено ретроспективний аналіз становлення соціології праці у світовій практиці та в Україні. У контексті ринкового реформування суспільства розкрито соціальні процеси в галузі праці: трудова адаптація, мотивація і стимулювання праці, соціальний контроль і трудові конфлікти, трудова мобільність і кар´єра, соціальні резерви та соціальне управління трудовими колективами.

Для студентів вищих навчальних закладів.

Передмова 
ГЛАВА 1. СОЦІОЛОГІЯ ПРАЦІ ЯК НАУКОВА ДИСЦИПЛІНА 
1. Що вивчає соціологія праці? 
2. Використання соціології праці в діяльності менеджера 
ГЛАВА 2. ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТОК СОЦІОЛОГІЇ ПРАЦІ 
1. Донауковий етап зародження соціології праці 
2.Початок наукового етапу розвитку соціології праці 
3. Виникнення соціології праці 
4. Сучасний етап розвитку соціології праці 
5. Соціологія праці в Росії 
6. Становлення і розвиток соціології праці в Україні 
ГЛАВА 3. СОЦІАЛЬНА СУТНІСТЬ ПРАЦІ 
1.Зміст і соціальні функції праці 
2. Неоднорідність праці як основа соціальної диференціації працівників 
ГЛАВА 4. РИНОК ПРАЦІ В СОЦІОЛОГІЧНОМУ ВИМІРІ 
1. Ринок праці: соціальний контекст 
2. Особливості соціально трудових відносин при переході до ринку 
ГЛАВА 5 ТРУДОВА ПОВЕДІНКА 
1. Сутнісні характеристики трудової поведінки 
2. Типологія трудової поведінки 
3. Соціальне управління трудовою поведінкою 
ГЛАВА 6. ВИРОБНИЧА АДАПТАЦІЯ ПРАЦІВНИКА 
1. Сутність і функції виробничої адаптації 
2. Види виробничої адаптації 
3. Управління виробничою адаптацією  
ГЛАВА 7. МОТИВАЦІЯ ТРУДОВОЇ ПОВЕДІНКИ 
1. Сутність, функції і моделі трудової мотивації 
2. Процес трудової мотивації і його компоненти 
3. Мотиви й диспозиції особистості в управлінні трудовою поведінкою 
ГЛАВА 8. СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ 
1. Сутність і функції стимулювання праці 
2. Види стимулів трудової діяльності 
3. Вибір стратегії стимулювання праці 
ГЛАВА 9. СОЦІАЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ У СФЕРІ ПРАЦІ 
1. Функції соціального контролю у сфері праці 
2. Види й типи соціального контролю 
3. Механізм здійснення соціального контролю в трудових колективах 
ГЛАВА 10. ТРУДОВА МОБІЛЬНІСТЬ 
1. Соціальні переміщення під впливом науково-технічного прогресу 
2. Сутність, функції, класифікація трудової мобільності 
3. Плинність, стабільність та стійкість персоналу 
4. Управління трудовою мобільністю 
ГЛАВА 11. ТРУДОВА КАР´ЄРА 
1. Кар´єра і соціальна мобільність 
2. Трудова кар´єра як індивідуальна трудова мобільність 
3. Фактори трудової кар´єри 
4. Етапи кар´єри 
5. Класифікація трудової кар´єри 
ГЛАВА 12. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ЯК СОЦІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ І СОЦІАЛЬНА СПІЛЬНІСТЬ 
1. Сутність, структура, функції і типологізація 
2. Трудовий колектив як соціальна організація 
3. Трудовий колектив як соціальна спільність 
ГЛАВА 13. ТРУДОВИЙ КОНФЛІКТ 
1. Сутність, структура і функції 
2. Причини трудових конфліктів 
3. Вирішення трудових конфліктів 
ГЛАВА 14. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ТРУДОВИХ КОЛЕКТИВАХ 
1. Соціологічні дослідження як джерело інформації про соціально-трудові процеси 
2. Особливості проведення соціологічних досліджень у виробничих колективах 
3. Служба соціального розвитку на підприємстві, її склад і функції 
ГЛАВА 15. СОЦІАЛЬНІ РЕЗЕРВИ, ТЕХНОЛОГИ І СОЦІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ У ТРУДОВОМУ КОЛЕКТИВІ 
1. Соціальне управління: сутність, функції, принципи і методи 
2. Соціальні резерви, соціальна діагностика і соціальне проектування в трудовому колективі 
3. Соціальні технології: проблеми розробки і впровадження в трудових колективах