Психологія управління
Дороніна М., Григоренко А.

Психологія управління

Навчальний посібник. - Х. : ХДЕУ, 2008. - 548 c.

У навчальному посібнику наведені прикладні аспекти психокомунікації, психології управління поведінкою та дисципліни персоналу, безпосередньо психології праці, соціоінтеграційні аспекти, праксеологічні кластери.

Автори посібника, використовуючи інструментарій методології синергізму, розглянули сучасні досягнення в психології управління, що ґрунтуються на соціоінтеграції, психоінформатиці, конфліктології, гештальтпсихології, біхевіоризмі, психотерапії, праксеології.

Тема 1. Загальні засади психології управління
Психологія управління як галузь психологічної науки
Структура, функції та основні категорії психології управління22 
Методологія і методи психології управління32 
Методологічні засади психології управління32 
Методи психології управління37 
Тема 2. Історія і сучасний стан розвитку психології управління55 
Основні джерела та передумови виникнення психології управління як самостійної галузі знання55 
Зародження і розвиток ідей психології управління в лоні філософії та соціології55 
Формування психологічних знань про управління в теорії управління та у сфері психології75 
Становлення і розвиток зарубіжної психології управління91 
Становлення і розвиток вітчизняної психології управління93 
Зародження і розвиток психології праці і психології управління в 20—30-ті роки XX ст.94 
Стагнація психології праці і психології управління (друга половина 30-х — 50-ті роки XX ст.)95 
Відродження психології праці і психології управління та їх розвиток на основі соціалістичної орієнтації (друга половина 50-х — кінець 90-х років XX ст.)96 
Розвиток сучасної вітчизняної психології управління на основі нової соціально-економічної парадигми, суверенності, незалежності України101 
Перспективи розвитку психології управління103 
Тема 3. Психологія особистості та організації в управлінні108 
Особистість у психології управління109 
Індивід, індивідуальність, особистість в управлінні109 
Теорії особистості та їх використання в управлінській практиці113 
Індивідуально-психологічні, психофізіологічні властивості особистості та їх урахування в системі управління122 
Психофізіологічні властивості особистості. Емоції148 
Особливості поведінки особистості у групі151 
Активність особистості як форма вияву її індивідуальності, творчості та професіоналізму156 
Психологія особистості керівника164 
Феномен керівника в історії розвитку суспільства164 
Управлінські ролі керівника175 
Мотиваційна сфера особистості керівника182 
Психологічні особливості стилів керівництва187 
Психологічні типи керівників195 
Труднощі, вимоги та обмеження у роботі керівників201 
Якості і риси керівника208 
Детермінанти та механізми розвитку особистості керівника220 
Проблема статі в управлінні225 
Ортобіоз особистості керівника229 
Регресивний розвиток керівника та управлінська деформація234 
Психологія організації в управлінні237 
Сутність, роль і місце організації в управлінні238 
Соціально-психологічна характеристика організації245 
Психологічна характеристика групи як структурного елементу організації247 
Співвідношення “індивідуального” і “групового” в управлінні організаціями252 
Психологічні особливості спільної діяльності в організації259 
Психологія відповідальності в організації265 
Психологія впливу керівника на підлеглих як вияв його влади і авторитету в організації270 
Психологія управління нововведеннями в організації280 
Тема 4. Психологія управлінської діяльності288 
Психологічна структура управлінської діяльності288 
Морально-психологічні засади управлінської діяльності298 
Психологія професіоналізму управлінської діяльності306 
Соціокультурний і етнопсихологічний контексти управлінської діяльності318 
Класифікації функцій управління338 
Психологічний зміст функцій управління345 
Психологічні особливості планування і прийняття управлінських рішень345 
Організація діяльності366 
Мотивація367 
Соціально-психологічна функція380 
Функція контролю382 
Тема: 5. Соціально-психологічні особливості управління387 
Соціально-психологічні параметри управління387 
Комунікативна природа управління387 
Комунікативний потенціал особистості керівника393 
Соціально-психологічне середовище організації396 
Психологія ділового спілкування в управлінні400 
Соціально-психологічна специфіка ділового спілкування в управлінській діяльності400 
Сутність і особливості ділового (управлінського) спілкування416 
Ділове спілкування як засіб управлінського впливу421 
Етнокультурні та етнопсихологічні особливості ділового спілкування428 
Психологія ділових переговорів434 
Призначення, функції і види переговорів434 
Стадії ведення переговорів437 
Методи, психологічні механізми і тактичні прийоми підготовки й ведення переговорів444 
Етнопсихологічні особливості учасників переговорного процесу454 
Сутність і види конфліктів в організації464 
Основні джерела і причини виникнення конфліктів в управлінні470 
Форми й типи поведінки людини в конфліктній ситуації475 
Принципи і методи подолання конфліктів в управлінні483 
Формування прийнятного соціально-психологічного клімату в організації487 
Тема: 6. Психологія управління людськими ресурсами493 
Управління людськими ресурсами як психологічна проблема493 
Актуальність психологічних аспектів управління кадрами493 
Цілі і завдання психології управління людськими ресурсами495 
Психологія планування людських ресурсів497 
Психологічні особливості добору кадрів499 
Оцінювання діяльності персоналу503 
Психологічні особливості освіти, навчання та формування управлінських кадрів507 
Проектування освіти і навчання507 
Психологічні чинники ефективності навчання510 
Комунікативна підготовка персоналу511 
Психологічне забезпечення системи формування кадрів управління515 
Психологічне консультування персоналу організації522 
Підвищення психологічної культури персоналу організації засобами консультування522 
Психолого-акмеологічне консультування527 
Психологічна служба в організації529 
Тема 7. Психологія управління рекламною діяльністю організації та її співробітників533 
Рекламна діяльність організації як психологічна проблема533 
Сутність реклами в психології533 
Мотиви звернення до реклами та моделювання процесів рекламної діяльності535 
Психологія рекламної діяльності організації538 
Психологічні складові іміджу організації та персоналу543 
Сутність і елементи іміджу543 
Ефективне управління іміджем547 
Література 551 
Короткий термінологічний словник 561