Теоретичні засади державного управління
Бакуменко В. Д., Усаченко Л. М., Червякова О. В.

Теоретичні засади державного управління

Навчальний посібник. - К.: ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2013. - 174 c.

Навчальний посібник узагальнює досвід багаторічної роботи авторів у напряму розвитку основ теорії та методології державного управління. В посібнику узагальнені та систематизовані теоретичні та методологічні положення у системі знань про державне управління. Акцент зроблено на отриманні основних предметних знань.

Розраховано на студентів системи підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем “магістр” за спеціальностями освітнього напряму “Державне управління”, зокрема за спеціальністю “Державна служба”. Може бути корисним для слухачів системи підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування, докторантів, аспірантів і здобувачів наукових ступенів у галузі наук “Державне управління”, фахівців з проблем державного управління та державної служби.

ПЕРЕДМОВА
РОЗДІЛ 1. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ЯК СИСТЕМНЕ СУСПІЛЬНЕ ЯВИЩЕ
1.1. Становлення державного управління в Україні як виду суспільної діяльності, галузі наук та освітньої галузі
1.2. Закономірності, принципи та чинники вибору в науковому пізнанні процесів державного управління14 
1.3. Базові моделі науково обґрунтованого управління28 
РОЗДІЛ 2. ЦІЛІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНА СТРУКТУРА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ37 
2.1. Цілепокладання у державному управлінні37 
2.2. Функції держави та функціональна структура державного управління40 
2.3. Загальні моделі функцій управління47 
РОЗДІЛ 3. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ55 
3.1. Управлінські рішення в процесах державного управління55 
3.2. Визначення та класифікація державно-управлінських рішень59 
3.3. Конституційні засади прийняття державно-управлінських рішень70 
РОЗДІЛ 4. ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ78 
4.1. Загальна характеристика та принципи реалізації функції контролю78 
4.2. Світові стандарти системи контролю84 
4.3. Розвиток системи контролю у сфері державного управління в Україні89 
РОЗДІЛ 5. АДМІНІСТРАТИВНЕ РЕФОРМУВАННЯ97 
5.1. Сутність адміністративного реформування97 
5.2. Аналіз зарубіжного досвіду адміністративного реформування101 
5.3. Концептуальні засади проведення адміністративної реформи в Україні107 
5.4. Сучасний етап проведення адміністративної реформи в Україні121 
РОЗДІЛ 6. ВИЗНАЧЕННЯ НАПРЯМІВ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ126 
6.1. Завдання науки державного управління виходячи з тенденцій і чинників суспільних трансформацій126 
6.2. Визначення напрямів удосконалення державного управління на підставі аналізу особливостей управлінської діяльності132 
6.3. Аналітичне забезпечення державного управління138 
6.4. Консультування в державному управлінні146 
6.5. Формування комплексних і професійних програм підготовки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування148 
6.6. Формування енциклопедичних та словникових видань з державного управління156 
СЛОВНИК ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ162 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ170