Діяльність прокурора у кримінальному судочинстві з відшкодування завданої злочином шкоди
Ганова Г.О.

Діяльність прокурора у кримінальному судочинстві з відшкодування завданої злочином шкоди

Навчальний посібник. - К.: Національна академія прокуратури україни, 2012. - 186 c.

У навчальному посібнику розглядаються питання процесуальної діяльності прокурора із забезпечення відшкодування шкоди, завданої злочином, особливості його повноважень зі здійснення нагляду за додержанням законів органами досудового слідства з цього питання та специфіка участі у вирішенні судами цивільних позовів у кримінальних справах, правильного застосування при цьому прокурором норм кримінально-процесуального, цивільного та цивільно-процесуального права.

Це перша досить повна і системна праця, в якій докладно, з позицій практичної реалізації конституційних засад, відображено роль прокурора із забезпечення відшкодування заподіяної злочином шкоди на двох стадіях кримінального судочинства: досудовому слідстві та судовому розгляді кримінальної справи.

Передмова 
Розділ 1. Загальні положення відшкодування шкоди, завданої злочином 
1.1. Поняття завданої злочином шкоди 
1.2. Заподіяна злочином шкода як обов’язковий елемент доказування в кримінальному процесі 
1.3. Характеристика форм відшкодування шкоди, заподіяної злочином, у кримінальному судочинстві 
1.4. Забезпечення відшкодування збитків, завданих злочином 
Розділ 2. Прокурорський нагляд за додержанням законів органами досудового слідства щодо відшкодування завданої злочином шкоди 
2.1. Правова основа прокурорського нагляду  
2.2. Предмет та завдання прокурорського нагляду зазначеного виду 
2.3. Організація роботи прокурора по забезпеченню відшкодування шкоди, завданої злочином 
2.4. Повноваження прокурора під час здійснення нагляду  
2.5. Акти реагування прокурора на виявлені порушення закону 
2.6. Оптимізація прокурорського нагляду за додержанням законів щодо відшкодування шкоди, заподіяної злочином 
Розділ 3. Участь прокурора у вирішенні судами цивільних позовів у кримінальних справах 
3.1. Правові підстави та процесуальний порядок пред’явлення цивільного позову у кримінальній справі  
3.2. Захист прокурором прав і законних інтересів цивільного позивача і цивільного відповідача як учасників кримінального процесу 
3.3. Роль прокурора у вирішенні цивільного позову у кримінальній справі  
Розділ 4. Участь прокурора у розгляді судом цивільних позовів про відшкодування шкоди, завданої окремими видами злочинів 
4.1. Особливості відшкодування шкоди, завданої злочинами, вчиненими у співучасті 
4.2. Особливості відшкодування шкоди, завданої злочинами неповнолітніх 
4.3. Відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочинами проти життя та здоров’я особи 
4.4. Особливості відшкодування шкоди у кримінальних справах про злочини, пов’язані з ухиленням від сплати податків  
4.5. Відшкодування шкоди, завданої злочинами, вчиненими з використанням джерел підвищеної небезпеки  
4.6. Відшкодування шкоди, завданої військовими злочинами 
4.7. Участь прокурора у вирішенні цивільних позовів про відшкодування моральної шкоди, заподіяної злочином 
Список використаних джерел