Філософія
Щерба С.П.

Філософія

Навчальний посібник. - К.: Кондор, 2005. - 452 c.

У підручнику лаконічно й переконливо розкриті основні школи і тенденції світової філософської думки, корінні філософські проблеми сучасності, актуальні питання свідомості, діалектики, теорії пізнання та соціальної філософії. Підручник зручний у користуванні й доступний для кожного студента.

Розрахований на студентів та аспірантів вищих навчальних закладів, широкий загал читачів.

Передмова 
Частина перша. Виникнення й розвиток філософії 
Тема 1. Філософія та її основні функції  
1. Філософія - світоглядне знання 
2. Виникнення філософії 
3. Філософські позиції та проблема методу в філософії 
4. Значення та функції філософії 
Розділ І. Історія філософії, основні етапи розвитку 
Тема 2. Філософія Давнього світу 
1. Філософія країн Сходу 
2. Філософія Давньої Греції 
3. Давньоримська філософія 
Тема 3. Філософія Середньовіччя і Відродження 
1. Філософія Середньовіччя 
2. Філософія Відродження 
Тема 4. Філософія Нового часу 
1. Методологія 
2. Гносеологія 
3. Соціально-політичні проблеми 
Тема 5. Класична німецька філософія 
1. Філософська пропедевтика 
2. Суб´єктивний ідеалізм та агностицизм І. Канта 
3. Система і метод філософії Г. Б. Ф. Гегеля 
4. Антропологічний матеріалізм Л.А.Фейєрбаха 
Тема 6. Марксистська філософія  
1. Формування філософії марксизму 
2. Основний зміст та особливості філософії марксизму 
3. Історична доля марксизму 
Тема 7. Вітчизняна філософія 
1. Становлення й розвиток філософської думки в Україні (ХI-VII ст.) 
2. Класична доба української філософії 
3. Сучасна українська філософія 
Тема 8. Російська філософія 
1. Вплив культурних та світоглядних традицій Київської Русі на формування і розвиток російської філософської думки (XI - XVII ст.) 
2. Російська філософія XVII-XIX століть 
3. Російська філософська думка кінця XIX -XXI століть 
Тема 9. Сучасна світова філософія  
1. Особливості філософської думки кінця XIX - XX ст. 
2. Позитивізм: сутність та еволюція 
3. Екзистенціально-антропологічна філософія 
4. Релігійна філософія 
Частина друга. Основні проблеми філософії 
Розділ II. Онтологія 
Тема 10. Філософське розуміння світу  
1. Світ як сукупна реальність 
2. Поняття буття 
3. Форми буття та їх специфіка 
Тема 11. Буття матеріального  
1. Становлення й еволюція уявлень про матерію 
2. Філософське поняття матерії 
3. Сучасна наука про структуру й властивості матерії 
4. Атрибути матерії 
Тема 12. Буття людини  
1. Сутність і походження людини 
2. Біологічне й соціальне в людині. Спадковість і виховання 
3. Людська діяльність 
4. Життя, смерть і безсмертя 
Тема 13. Буття ідеального 
1. Науково-філософська постановка проблеми свідомості 
2. Генезис свідомості 
3. Сутність, особливості й структура свідомості 
4. Матеріальне й ідеальне 
Розділ III. Теорія діалектики 
Тема 14. Історичні форми та принципи діалектики  
1. Історичні форми діалектики 
2. Принципи діалектики 
3. Альтернативи діалектики 
Тема 15. Закони діалектики 
1. Закон взаємного переходу кількісних і якісних змін 
2. Закон єдності та боротьби протилежностей 
3. Закон заперечення заперечення 
Тема 16. Категорії діалектики  
1. Поняття про категорії 
2. Одиничне, особливе і загальне 
3. Сутність і явище 
4. Причина і наслідок 
5. Необхідність і випадковість 
6. Можливість і дійсність 
7. Зміст і форма 
8. Ціле й частина. Елемент, структура, система 
Розділ IV. Гносеологія 
Тема 17. Сутність і структура пізнання  
1. Становлення теорії пізнання 
2. Діалектика суб´єкта і об´єкта пізнання 
3. Пізнання і практика 
4. Чуттєве і раціональне в пізнанні 
5. Істина та шляхи її осягнення 
Тема 18. Логіка і методологія наукового пізнання 
1. Наукове пізнання: рівні, специфіка, особливості 
2. Поняття метода й методології 
3. Методи наукового пізнання 
4. Форми наукового пізнання 
Частина третя. Проблеми соціальної філософії 
Тема 19. Соціальна філософія: предмет та завдання 
1. Основні концепції дослідження суспільства 
2. Суспільство як предмет філософського аналізу 
3. Проблеми розвитку суспільства. Необхідність і свобода 
Розділ V. Суспільство як сукупність основних сфер життєдіяльності 
Тема 20. Економічна сфера суспільства  
1. Суспільство і природа 
2. Матеріальне виробництво 
3. Продуктивні сили. Техніка й науково-технічний прогрес 
4. Виробничі відносини, їх сутність та структура 
Тема 21. Соціальна сфера суспільства  
1. Соціальне, йот природа, сфера і структура 
2. Народонаселення - передумова й суб´єкт формування та функціонування соціальної сфери 
3. Первісні творці й носії соціального 
4. Соціальна структура суспільства 
Тема 22. Політична сфера суспільства  
1. Політика, держава, право, їх філософські аспекти 
2. Сутність і функції держави, її історичні типи 
3. Державний устрій, форми правління та політичний режим 
4. Політична система суспільства 
Тема 23. Духовна сфера суспільства  
1. Духовне, його місце і роль ужитті 
2. Структура суспільної свідомості 
3. Форми суспільної свідомості 
Розділ VI. Становлення й функціонування суспільства 
Тема 24. Проблеми соціалізації  
1. Причини і фактори соціалізації 
2. Духовно-ментальні чинники 
3. Людина, індивід, особа. Індивідуальність та особистість 
4. Соціальна орієнтація та життєва позиція особи 
Тема 25. Рушійні сили і суб´єкти історичного процесу 
1. Рушійні сили суспільного розвитку 
2. Первісні суб´єкти історичного процесу 
3. Сучасне суспільство й особа як суб´єкти історичного процесу 
Тема 26. Соціальні інститути і дії  
1. Інституційна структура суспільства 
2. Особливості історичного процесу. Реформи та інновації 
3. Соціальна революція 
4. Соціальні рішення і ризики 
Тема 27. Культура і цивілізація  
1. Поняття культури, її зміст і головні сфери 
2. Особливості розвитку культури. Суспільство і культура 
3. Цивілізація - соціальна форма буття культури 
4. Проблеми сучасної культури 
Тема 28. Наука  
1. Наука і її роль у сучасному світі 
2. Структура й динаміка наукового знання 
3. Філософська концепція науки 
4. Етика науки 
Тема 29. Цінності та їх роль у житті  
1. Природа цінностей та їх типологія. 
2. Світ цінностей 
3. Ціннісні орієнтації 
Розділ VII. Майбутнє 
Тема 30. Соціальне прогнозування  
1. Соціальне передбачення. Методи і типи прогнозів 
2. Глобальні проблеми сучасності 
Тема 31. Перспективи розвитку людини і людства 
1. Суспільний прогрес, його сутність та критерії 
2. Типи суспільного прогресу 
3. Історія як прогрес свободи