Управління змінами
Пічугіна Т. С.

Управління змінами

Навчальний посібник. - Х. : ХДУХТ, 2017. - 226 c.

Навчальний посібник призначений для вивчення проблем управління змінами в сучасних організаціях. Посібник містить теоретичний матеріал за темами, рекомендованими освітньо-професійною програмою підготовки магістрів з менеджменту організацій і адміністрування; контрольні запитання- завдання, тематику наукових доповідей. Більшість завдань навчального посібника вимагають творчого підходу, використання компетенцій інших професійно-орієнтованих дисциплін з менеджменту.

Навчальний посібник рекомендовано для студентів вищих навчальних закладів, слухачів магістерських програм. Матеріали посібника будуть також корисними науковцям та практикам, які займаються управлінням змінами та прагнуть поглибити свої знання у цій сфері.

Вступ 
Розділ 1. Природа, джерела та необхідність проведення змін 
1.1. Управління змінами як наука та вид професійної діяльності 
1.2. Зміни як економічна категорія та необхідність їх проведення 
1.3. Джерела змін: зовнішні та внутрішні. Теорії пояснення джерел змін 
Розділ 2. Класифікація організаційних змін 
2.1. Класифікаційні ознаки та види організаційних змін 
2.2. Індивідуальні, групові, організаційні зміни 
2.3. Базові моделі змін: еволюційна та революційна 
Розділ 3. Лідерство та керівництво в управлінні змінами 
3.1. Роль керівництва в управлінні змінами 
3.2. Менеджер і лідер: спільні та відмінні риси. Особливості мислення лідерів 
3.3. Детермінанти ефективності менеджера як лідера змін: особистість лідера, загальна ситуація, стиль лідерства і управління 
3.4. Підходи до виділення стилів управління: підхід з позиції особистих якостей, ситуаційний підхід 
Розділ 4. Моделі управління змінами 
4.1. Концептуальні моделі управління змінами 
4.2. Моделі організаційних змін 
4.3. Цикл процесу організаційних змін 
Розділ 5. Підготовка до змін та їх планування 
5.1. Стратегія змін. Моделі змін К. Терлея 
5.2. Стадії та етапи процесу управління змінами 
5.3. Створення команд управління змінами 
5.4. Робочі групи в управлінні змінами 
5.5. Розробка проекту змін, програми змін і графіків упровадження проекту 
Розділ 6. Механізм реалізації змін. Контроль 
6.1. Поняття і зміст механізму реалізації змін 
6.2. Основні складові механізму реалізації змін 
6.3. Контроль здійснення змін та реагування 
Розділ 7. Управління опором змінам 
7.1. Природа і феномен опору змінам 
7.2. Види опору змінам: індивідуальний, груповий опір і опір системи 
7.3. Форми опору, властивості, чинники 
7.4. Підходи до подолання опору 
Розділ 8. Традиційні та сучасні методи управління змінами 
8.1. Традиційні методи управління змінами 
8.2. Сучасні методи управління змінами та їх застосування 
8.2.1. Аутсорсинг: види та особливості застосування 
8.2.2. Аутстафінг 
8.2.3. Бенчмаркинг і специфіка його використання в управлінні змінами 
8.2.4. Даунсайзинг 
8.2.5. Тотальне управління якістю 
Розділ 9. Організаційний розвиток 
9.1. Концепція, умови, засоби досягнення та стадії організаційного розвитку 
9.2. Модель організаційного розвитку І. Адізеса 
9.3. Модель організаційного розвитку Л. Грейнера 
9.4. Модель розвитку організації згідно з Теорією фазових трансформацій бізнесу (ТФТБ) 
Розділ 10. Реінжиніринг бізнес-процесів 
10.1. Реінжиніринг бізнес-процесів: сутність поняття, ознаки, наукові підходи 
10.2. Мотиви проведення реінжинірингу бізнес-процесів. Цілі, завдання, принципи реінжинірингу 
10.3. Практичні аспекти реінжинірингу бізнес-процесів 
10.4. Бізнес-процеси: сутність поняття, учасники, види бізнес- процесів 
10.5. Реінжиніринг бізнес-процесів: структура, характеристика основних етапів 
10.6. Види реінжинірингу. Учасники реінжинірингової діяльності 
Розділ 11. Зміни у стратегії підприємства 
11.1. Форми стратегічних змін: трансформація, реструктуризація, ре-організація. Трансформація бізнесу: передумови, стратегічні цілі, види 
11.2. Реструктуризація підприємства: сутність, зовнішні та внутрішні чинники, види 
11.3. Реорганізація підприємства: сутність, причини, напрямки, мотиви, форми 
11.4. Стратегії впровадження змін залежно від стану підприємства 
11.5. Підходи до управління реалізацією стратегічних змін підприємства 
11.6. Інтеграційні процеси та зміни: сутність та переваги 
11.7. Стратегії інтегративного росту, горизонтальної інтеграції, ди-версифікації підприємств