Філософія
Осічнюк Ю.В.

Філософія

Навчальний посібник. - К.: Кондор, 2003. - 464 c.

У навчальному посібнику дається цілісне уявлення про специфіку філософського знання, пропонуються нові підходи до розкриття логіки побудови курсу філософії. У центрі уваги - проблема людини. її соціально-діяльна сутність. Філософія розглядається як методологічна основа осмислення цілей і сенсу життя.

Розрахований на студентів вузів, а також тих, хто самостійно вивчає філософію.

8. РОЛЬ ФІЛОСОФІЇ В РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА 
Діалектика історичного процесу 
Закон заперечення заперечення 
Закон взаємного переходу кількісних і якісних змін 
Закон єдності і взаємодії протилежностей 
Необхідність і випадковість 
Зміст і форма 
Можливість і дійсність 
Причина і наслідок 
Причина і наслідок 
Основні форми загальних зв´язків і закони розвитку 
Одиничне, особливе, загальне 
Сутність і явище 
7. ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРА І СТАН СИСТЕМИ "ЛЮДИНА - СВІТ". ДІАЛЕКТИКА ТА ЇЇ АЛЬТЕРНАТИВИ 
Основні аспекти висвітлення питання про структуру і стан світу 
Проблема істини в пізнанні, її критерії 
Основні ступені процесу пізнання 
6. ПРАКТИЧНО-ДІЯЛЬНА ПРИРОДА І СУТНІСТЬ ПІЗНАВАЛЬНОГО ВІДНОШЕННЯ ЛЮДИНИ ДО ДІЙСНОСТІ 
Суспільна обумовленість процесу пізнання 
Духовний світ особи і його структура 
Людство 
5. СУСПІЛЬНА СВІДОМІСТЬ І її СТРУКТУРА. ДУХОВНЕ ЖИТТЯ СУСПІЛЬСТВА І ДУХОВНИЙ СВІТ ОСОБИ 
Структура суспільної свідомості 
Культура 
Цивілізація 
4. ОСНОВНІ ФОРМИ ЛЮДСЬКОЇ ДІЙСНОСТІ 
Суспільно-економічна формація 
Суспільство - безпосередній світ буття людини. Суспільство і особа 
Поняття світу. Буття і матерія, їх взаємозв´язок 
3. ВІДНОШЕННЯ "ЛЮДИНА - СВІТ" - ОСНОВНА ПРОБЛЕМА ФІЛОСОФІЇ 
Людина, її соціально-діяльна сутність 
Філософія в сучасному світі 
Проблеми світу і людини у філософській думці України 
Марксистська філософія 
Класична німецька філософія 
Філософія Нового часу 
Філософія Відродження 
Середньовічна філософія 
Антична філософія 
2. ПРОБЛЕМА СВІТУ І ЛЮДИНИ В ІСТОРІЇ ФІЛОСОФСЬКОЇ ДУМКИ 
Історичні передумови виникнення філософії 
Філософська думка в Стародавній Індії і Китаї 
Функції філософії 
Єдність онтологічного, гносеологічного і логічного аспектів відображення предмета філософії в теорії 
1. ФІЛОСОФІЯ, ЇЇ ПРЕДМЕТ І РОЛЬ У ЖИТТІ СУСПІЛЬСТВА 
Об´єкт і предмет філософії 
До читача 
ВСТУП