Кооперативне право
Семчик В.І.

Кооперативне право

Навчальний посібник. - К.: Ін Юре, 1998. - 336 c.

Перший в Україні підручник галузі науки права, яка мас свою історію, предмет і систему вивчення. У ньому пропонуються для вивчен­ня кооперативні відносини, які понад 100 років існують в Україні. Нині вони частково врегульовані нормами комплексної галузі кооперативного права, зокрема законами України «Про сільськогосподарську коопера­цію" і "Про споживчу кооперацію». Інститути цієї галузі права розгля­даються у взаємодії з нормами цивільного, господарського, адміністра­тивною, фінансового, трудового та інших галузей права.

До спеціальних інститутів кооперативного права належать: суб'єкти і об'єкти кооперативного права, права членства, правове становише кооперативів, їх об'єднань та створених ними підприємств і організацій; правове регулювання господарської, фінансової і зовнішньоекономічної діяльності, особливості права власності, майнових і договірних відно­снії. правової охорони власності та ін.

Розрахований на студентів, аспірантів і викладачів кооперативних, сільськогосподарських, економічних, юридичних вузів, усіх, хто ціка­виться вивченням кооперативного права.

Вступ. Кооперативне право як навчальна дисципліна
Частина перша. Загальна теорія кооперативного права
Розділ 1. Предмет, система витоки, суб`єкти кооперативного права
§1. Поняття і предмет кооперативного права і його співвідношення з іншими галузями права
§2. Співвідношення кооперативного права з іншими галузями права15 
§3. Функції і завдання кооперативного права21 
§4. Методи регулювання в кооперативному праві25 
§ 5. Принципи кооперативного права27 
§6. Система кооперативного права35 
Розділ II. Історія кооперативного руху і кооперативного права в Україні38 
§ 1. Зародження кооперації та розвиток кооперативного руху і кооперативного права в Україні в середині XIX - на початку XX ст.38 
§ 2. Кооперація України між першою і другою світовими війнами48 
§ 3. Кооперативний рух в Україні в 40-х—80-х роках58 
§ 4. Розвиток кооперації після проголошення незалежності України64 
Розділ III. Витоки кооперативного права75 
§ 1. Конституційні засади кооперативного права75 
§ 2. Закони як витоки кооперативного права78 
§ 3. Підзаконні нормативні акти про кооперацію84 
§ 4. Внутрішньокооперативні акти в системі кооперації87 
Розділ IV. Право членства в кооперативі (товаристві)90 
§ 1. Поняття права членства в кооперативі (товаристві)90 
§ 2. Порядок та умови вступу до кооперативу92 
§ 3. Права та обов`язки членів кооперативу94 
§ 4. Підстави і правові наслідки припинення членства в кооперативі (товаристві)99 
§ 5. Юридичні гарантії реалізації права членства в кооперативі101 
Розділ V. Правове становище кооперативів та їх об`єднань104 
§ 1. Правове становище кооперативу (товариства)104 
§ 2. Правове становище об`єднання кооперативів (спілки)109 
§ 3. Правове становище підприємств та організацій, створених кооперативами та їх об`єднаннями115 
§ 4. Правове становище спільних підприємств у системі кооперації120 
Частина друга. Реалізація правоздатності кооперативів (товариств) та їх об`єднань124 
Розділ VI. Право власності в кооперації124 
§ 1. Поняття права кооперативної власності124 
§ 2. Суб`єкти право власності в кооперації129 
§ 3. Об`єкти права власності кооперативів та їх об`єднань133 
§ 4. Зміст права власності139 
§ 5. Майнові фонди кооперативу та об`єднання кооперативів, їх структура і правовий режим142 
§ 6. Майнові права та обов`язки підприємств (організацій), створених кооперативами та їх об`єднаннями 147 
Розділ VII. Право кооперативного самоврядування151 
§ 1. Поняття права кооперативного самоврядування151 
§ 2. Структура органів самоврядування в кооперації153 
§ 3. Повноваження загальних зборів членів кооперативу156 
§ 4. Повноваження правління і голови кооперативу161 
§ 5. Органи самоврядування об`єднань кооперативів (спілок)164 
§ 6. Контрольно-ревізійні органи та їхні повноваження169 
Розділ VIII. Правове регулювання кооперативної діяльності173 
§ 1. Основні види і напрями кооперативної діяльності173 
§ 2. Організаційно-правові форми кооперативної діяльності178 
§ 3. Правове регулювання господарської діяльності в кооперації182 
§ 4. Правове регулювання спільної діяльності кооперативів та їх об`єднань186 
Розділ IX. Договірні форми кооперативних відносин190 
§ 1. Поняття і загальна характеристика договірних відносин кооперативних організацій та їх види190 
§ 2. Правове регулювання договірних відносин кооперативних організацій194 
§ 3. Договори в сфері кооперативної торгівлі, побутового, комунального обслуговування і громадського харчування в кооперації197 
§ 4. Договори у сфері заготівель сільськогосподарської продукції205 
§ 5. Договори у сфері матеріально-технічного, науково-технічного та інформаційного забезпечення кооперативів та їх об`єднань (спілок)207 
§ 6. Договірні відносини в сфері про спільну діяльність кооперативних організацій211 
Розділ Х. Правове регулювання фінансової діяльності кооперативів216 
§ 1. Поняття і зміст фінансової діяльності кооперативів та її правове регулювання216 
§ 2. Організаційно-правове забезпечення фінансових операцій кооперативів, об`єднань та створених ними підприємств і організацій218 
§ 3. Правове регулювання розрахунково-касових операцій кооперативів, їх об`єднань та створених ними підприємств і організацій220 
§ 4. Правове регулювання кредитних відносин у кооперації226 
§ 5. Застосування вексельного права в кооперації 229 
Розділ XI. Правові засади взаємовідносин держави і кооперації232 
§ 1. Основні принципи, форми і методи взаємовідносин держави і кооперації232 
§ 2. Законодавче регулювання кооперативних відносин235 
§ 3. Функції і компетенція державних органів у взаємовідносинах з кооперативами, їх об`єднаннями та створеними ними підприємствами і організаціями236 
§ 4. Функції і компетенція органів державної влади, місцевого самоврядування у питаннях діяльності кооперативів та їх об`єднань (спілок)238 
§ 5. Правове регулювання договірних відносин державних і кооперативних органів239 
§ 6. Відповідальність держави за шкоду, заподіяну кооперативам, їх об`єднанням (спілкам) внаслідок втручання державних органів в їх діяльність240 
Розділ XII. Юридичне обслуговування кооперативів241 
§ 1. Поняття, завдання та функції юридичного обслуговування241 
§ 2. Основні організаційно-правові форми юридичного обслуговування кооперативів244 
§ 3. Нормативно-правові акти та порядок формування юридичної служби в кооперативах245 
§ 4. Основні право та обов`язки юридичної служби247 
§ 5. Організація правової роботи в кооперативах250 
§ 6. Правомочності юрисконсульта (адвоката) щодо укладання та забезпечення виконання договорів254 
Розділ XIII. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності кооперативів та їх об`єднань257 
§ 1. Зовнішньоекономічна діяльність кооперативів та їх об`єднань як предмет правового регулювання257 
§ 2. Система права, що регулює зовнішньоекономічну діяльність кооперативів, та його джерела262 
§ 3. Права і обов`язки кооперативів та їх об`єднань як суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності269 
Розділ XIV. Правова охорона кооперативної власності273 
§ 1. Поняття і зміст правової охорони кооперативної власності273 
§ 2. Цивільно-правова охорона кооперативної власності275 
§ 3. Кримінально-правова охорона кооперативної власності281 
§ 4. Адміністративно-правова охорона кооперативної власності285 
Частина третя (спеціальна). Загальна характеристика кооперативного права зарубіжних країн295 
Розділ XV. Загальна характеристика кооперативного права зарубіжних країн295 
§ 1. Міжнародний кооперативний рух і українська кооперація295 
§ 2. Загальна характеристика кооперативного права зарубіжних країн. Міжнародні організації302 
§ 3. Право членства в кооперативах зарубіжних країн308 
§ 4. Витоки кооперативного права зарубіжних країн313 
§ 5. Види і організаційні форми кооперації в зарубіжних країнах320