Основи менеджменту
Осовська Г.В., Осовський О.А.

Основи менеджменту

Навчальний посібник. - К.: «Кондор», 2008. - 664 c.

У підручнику розглядаються суть, мета і завдання менеджменту, його теоретичні основи, функції та принципи. Зроблено історичний огляд теорій управління. Розкриті передумови виникнення менеджменту, розвиток управлінської науки в Україні та еволюція управлінської думки.

Особлива увага приділена функціям та методам управління, соціальній відповідальності та етиці в менеджменті. Детально розкриті питання керівництва та лідерства, організації прийняття управлінських рішень.
Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів економічних вузів і факультетів, слухачів курсів підвищення кваліфікації, аспірантів, а також тих, хто цікавиться питаннями менеджменту

ВСТУП
ТЕМА 1. СУТЬ, РОЛЬ І МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ
1.1. Менеджмент як специфічна сфера людської діяльності
1.2. Суть, зміст менеджменту та управління15 
1.3. Менеджмент як система наукових знань та як мистецтво управління18 
1.4. Менеджери та підприємці - ключові фігури ринкової економіки27 
1.5. Рівні управління. Групи менеджерів37 
1.6. Існуючі парадигми менеджменту45 
1.7. Методи досліджень60 
ТЕМА 2. ЗАКОНИ, ЗАКОНОМІРНОСТІ ТА ПРИНЦИПИ МЕНЕДЖМЕНТУ73 
2.1. Закони та закономірності менеджменту73 
2.2. Суть, природа та роль принципів менеджменту в досягненні мети84 
2.3. Загальні принципи управління90 
2.4. Сучасні принципи менеджменту99 
ТЕМА 3. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ МЕНЕДЖМЕНТУ108 
3.1. Еволюція управлінської думки у світі та в Україні108 
3.2. Становлення перших теорій управління113 
3.3. Школа наукового управління119 
3.4. Школа людських відносин125 
3.5. Теорія індустріального менеджменту129 
3.6. Концепція 132 
3.7. Характеристика інтегрованих підходів до управління135 
3.8. Особливості формування сучасних менеджерів в Україні140 
ТЕМА 4. ОРГАНІЗАЦІЯ ЯК ОБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ150 
4.1. Поняття організації150 
4.2. Загальні характеристики організацій та складові її успіху155 
4.3. Внутрішнє середовище організації160 
4.4. Зовнішнє середовище організації165 
4.5. Організація як відкрита динамічна система172 
4.6. Життєвий цикл організації179 
4.7. Кроки створення організації189 
4.8. Культура організації194 
4.9. Типи організацій в Україні208 
ТЕМА 5. ФУНКЦІЇ ТА ТЕХНОЛОГІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ221 
5.1. Поняття функцій процесу управління221 
5.2. Функції менеджменту як види управлінської діяльності225 
5.3. Класифікація функцій менеджменту230 
5.4. Процес організації управління та його складові233 
5.5. Взаємозв´язок елементів управління237 
5.6. Техніка і технологія управління239 
ТЕМА 6. ПЛАНУВАННЯ ЯК ЗАГАЛЬНА ФУНКЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ245 
6.1. Суть планування245 
6.2. Методи розробки планів249 
6.3. Оцінка сильних і слабких сторін організацій250 
6.4. Місія організації та цілі в управлінні256 
6.5. Стратегічне планування та розробка стратегії265 
6.6. Планування реалізації стратегії276 
6.7. Загальна характеристика бізнес-планування277 
6.8. Концепція управління за цілями290 
ТЕМА 7. ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЗАГАЛЬНА ФУНКЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ302 
7.1. Владні повноваження, відповідальність і делегування302 
7.2. Процес делегування повноважень і відповідальність304 
7.3. Організаційний механізм і структура управління323 
7.4. Елементи проектування організації327 
7.5. Вплив ситуаційних чинників на проектування організації337 
7.6. Головні форми проектування структур управління343 
7.7. Характеристика структур управління350 
ТЕМА 8. МОТИВАЦІЯ ЯК ЗАГАЛЬНА ФУНКЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ380 
8.1. Зміст і еволюція поняття мотивації380 
8.2. Змістові теорії мотивації385 
8.3. Процесійні теорії мотивації393 
8.4. Мотиваційна теорія підкріплення397 
ТЕМА 9. КОНТРОЛЬ ЯК ЗАГАЛЬНА ФУНКЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ408 
9.1. Суть і зміст контролю408 
9.2. Види контролю410 
9.3. Процес контролю412 
9.4. Поведінкові аспекти контролю416 
9.5. Характеристики ефективного контролю418 
9.6. Контроль і вимірювання результатів роботи персоналу421 
ТЕМА 10. РЕГУЛЮВАННЯ ЯК ЗАГАЛЬНА ФУНКЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ430 
10.1. Поняття регулювання та його місце в системі управління430 
10.2. Види регулювання438 
10.3. Етапи процесу регулювання441 
ТЕМА 11. МЕТОДИ МЕНЕДЖМЕНТУ450 
11.1. Сутність і класифікація методів менеджменту450 
11.2. Економічні методи управління453 
11.3. Організаційно-розпорядчі методи управління462 
11.4. Соціальні методи управління464 
ТЕМА 12. УПРАВЛІНСЬКІ РІШЕННЯ480 
12.1. Суть і види управлінських рішень480 
12.2. Основні підходи до прийняття рішень486 
12.3. Процес прийняття рішень489 
12.4. Встановлення пріоритетів при допомозі аналізу АБВ495 
12.5. Методи прийняття рішень501 
12.6. Організація та контроль виконання рішень510 
ТЕМА 13. ІНФОРМАЦІЯ І КОМУНІКАЦІЇ В МЕНЕДЖМЕНТІ520 
13.1. Інформація, її види і роль у менеджменті520 
13.2. Класифікація інформації525 
13.3. Елементи системи обміну інформацією530 
13.4. Поняття і роль комунікації533 
13.5. Види і форми комунікацій535 
13.6. Перешкоди в комунікаціях542 
13.7. Комунікаційний процес, елементи та етапи процесу548 
ТЕМА 14. КЕРІВНИЦТВО ТА ЛІДЕРСТВО554 
14.1. Керівництво і управління554 
14.2. Влада і відповідальність560 
14.3. Форми влади і впливу563 
14.4. Суть лідерства568 
14.5. Теорії лідерства572 
14.6. Типологія стилів керівництва582 
14.7. Ситуаційні підходи до ефективного керівництва586 
ТЕМА 15. СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ЕТИКА В МЕНЕДЖМЕНТІ603 
15.1. Сутність відповідальності та етики в менеджменті603 
15.2. Соціальна відповідальність як добровільна реакція на соціальні проблеми суспільства з боку організації607 
15.3. Етична поведінка як сукупність вчинків та дій людей609 
15.4. Заходи щодо забезпечення етичної поведінки613 
ТЕМА 16. ПРИРОДА ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗМІН ТА УПРАВЛІННЯ НИМИ630 
16.1. Природа організаційних змін630 
16.2. Управління змінами632 
16.3. Використання участі робітників в управлінні для здійснення змін634 
16.4. Значення ефективності, її види636 
16.5. Критерії та показники ефективності управління639 
16.6. Методи розрахунку економічної ефективності управлінської праці646 
16.7. Методика визначення економічної ефективності впровадження заходів з удосконалення управління651