Політологія
Юрій М.Ф.

Політологія

Навчальний посібник. - К.: Дакор, КНТ, 2006. - 416 c.

Мета даного підручника - ознайомити студентів і всіх, хто цікавиться політичною проблематикою, з основами сучасної політичної науки і демократичної культури. Він орієнтований на реальні потреби України у політичній освіті громадян. Автор намагався познайомити читача з основами сучасної політичної теорії і в той же час сконцентрувати увагу на найбільш нагальних в українських умовах проблемах: демократизації і модернізації суспільства, правової соціальної держави, гуманістичних, ненасильницьких засадах у політиці, цивілізаційної участі у ній громадян тощо.

Підручник адресований студентам вищих навчальних закладів, викладачам, аспірантам, всім зацікавленим політичною наукою.

Вступ
РОЗДІЛ I. Ідейні витоки політології. Політологія як наука і навчальна дисципліна
Тема 1. Політологія як наука і навчальна дисципліна
Становлення політології як науки і навчальної дисципліни
Предмет, структура і функції політології11 
Методи політології14 
Тема 2. Історія політичної думки16 
Політична думка Стародавнього світу16 
Політична думка Середньовіччя і епохи Відродження23 
Політична думка Нового часу26 
Тема 3. Базові характеристики української політичної думки36 
Українська політична думка в X-XVIII ст.36 
Розвиток вітчизняних політичних концепцій у ХІХ-ХХ ст.42 
РОЗДІЛ II. Політики і влада як соціальні явища64 
Тема 4. Політика як суспільне явище64 
Походження політики64 
Сутність політики: головні і теоретичні підходи68 
Функції політики та її види. Структура політики70 
Політика та інші сфери суспільного життя73 
Політика і економіка77 
Тема 5. Політична влада79 
Сутність влади: основні теоретичні підходи79 
Види влади. Специфіка політичної влади84 
Структура політичної влади86 
Легітимність влади89 
РОЗДІЛ III. Політичні системи і політичні режими94 
Тема 6. Політична система суспільства94 
Теоретичні моделі політичних систем94 
Структура політичної системи98 
Функції політичної системи100 
Типологія політичних систем101 
Тема 7. Недемократичні політичні режими: тоталітаризм і авторитаризм103 
Поняття політичного режиму103 
Тоталітарні і авторитарні політичні режими: основні риси105 
Передумови встановлення тоталітарних і авторитарних режимів112 
Тема 8. Демократичний політичний режим117 
Сутність демократичного політичного режиму117 
Основні форми демократії122 
Теоретичні моделі демократії125 
РОЗДІЛ IV. Основні політичні інститути131 
Концепції походження держави131 
Ознаки і сутність держави134 
Функції держави135 
Структура і форми держави137 
Правова і соціальна держава144 
Держава і громадянське суспільство147 
Основні елементи теорії соціальних груп150 
Суспільні організації160 
Тема 11. Політичні партії. Партійні системи. Суспільно-політичні рухи167 
Політична партія: поняття, структура, функції167 
Типи партій173 
Партійні системи181 
Громадсько-політичні організації та рухи184 
Тема 12. Політична еліта190 
Поняття еліти. Теорії еліт190 
Причини елітизму. Функції і типи еліт197 
Канали і системи рекрутування політичної еліти200 
Особливості еволюції політичної еліти України204 
Тема 13. Політичне лідерство207 
Сутність політичного лідерства207 
Стилі і типи політичного лідерства212 
Імідж політичного лідера220 
РОЗДІЛ VI. Вибори і виборчі системи224 
Тема 14. Вибори і виборчі системи224 
Вибори: поняття, принципи224 
Стадії виборчого процесу230 
Типи виборчих систем234 
РОЗДІЛ VII. Політична культура і політична участь239 
Тема 15. Політична культура і політична участь239 
Сутність політичної культури. Рівні політичної культури239 
Типи політичних культур251 
Політична соціалізація253 
Політична участь255 
Тема 16. Політична свідомість260 
Місце і роль політичної свідомості у відношеннях влади260 
Політична ідеологія та її різновиди265 
Політична психологія як елемент політичної свідомості272 
РОЗДІЛ VIII. Політичні процеси і конфлікти278 
Тема 17. Політичні конфлікти і кризи278 
Сутність соціальних конфліктів. Специфіка політичних конфліктів278 
Типологія політичних конфліктів і криз284 
Етнополітичні конфлікти290 
Стадії розвитку політичних конфліктів і шляхи їх вирішення293 
Тема 18. Процеси демократизації сучасних суспільств296 
Сутність і структура політичного процесу296 
Типи і різновиди політичного процесу301 
Основні теорії політичної модернізації307 
Необхідні передумови утвердження демократії. Етапи демократичного процесу309 
Тема 19. Міжнародні відносини і проблеми глобалізації319 
Основні теоретичні підходи до дослідження міжнародних відносин319 
Вплив процесу глобалізації на міжнародні відносини328 
Поняття національного інтересу. Національні інтереси України331 
Література400