Освітньо-професійні стандарти у контексті реформування системи підготовки кадрів
Мельник С.В.

Освітньо-професійні стандарти у контексті реформування системи підготовки кадрів

Монографія. - Луганськ.: Віртуальна реальність, 2008. - 342 c.

У монографії розглянуто міжнародні, зарубіжні та вітчизняні підходи із розробки освітніх, освітньо-кваліфікаційних та професійних стандартів. Проаналізовано стан реформування відповідної сфери стандартизації в ЄС, США, Канаді, Австралії та РФ, у т.ч. у зв'язку із запровадженням європейських системи та рамки кваліфікацій. Досліджено взаємодію вітчизняних ринків освітніх послуг та праці. Запропоновано комплекс законодавчо-нормативних, інституціональних, фінансових та інформаційних заходів щодо реформування сфери підготовки кадрів у цілому та освітньо-професійних стандартів, зокрема. Викладено основні підходи та приклади професійних стандартів нового типу, моделі національних системи і рамки кваліфікацій, перспективи розвитку освітньо-кваліфікаційної сфери, прогноз використання робочої сили у професійному розрізі тощо

Передмова
1. Міжнародні та зарубіжні освітні, освітньо-кваліфікаційні та професійні стандарти10 
1.1. Освітні та освітньо-кваліфікаційні стандарти у країнах ЄС, США, Канаді та РФ10 
1.2. Міжнародні та зарубіжні професійні стандарти16 
2. Освітньо-кваліфікаційні та професійні стандарти в Україні49 
2.1. Вітчизняні освітньо-кваліфікаційні стандарти49 
2.2. Професійний стандарт України – Національний класифікатор України ДК 003 "Класифікатор професій"57 
2.2.1. Загальна інформація про Класифікатор професій ДК 003:200557 
2.2.2. Порядок роботи з Класифікатором професій ДК 003:2005 та змінами до нього65 
2.2.3. Інформація про третю зміну до Національного класифікатора України ДК 003:2005 "Класифікатор професій"69 
3. Підходи до формування ефективної системи підготовки (перепідготовки) кадрів76 
3.1. Управління підготовкою (перепідготовкою) кадрів77 
3.2. Модель національної структури кваліфікацій для підготовки фахівців79 
3.3. Визначення (сертифікація) професійної компетентності випускників навчальних закладів83 
3.4. Законодавче та нормативно-методичне забезпечення реформи системи підготовки кадрів87 
3.5. Формування, розміщення та виконання державного замовлення на підготовку (перепідготовку) кадрів90 
4. Підходи до формування Національної рамки класифікацій 102 
4.1. Модель інституційного забезпечення сфери управління професійною освітою нового типу102 
4.2. Модель Національної рамки та дескрипторів кваліфікацій для підготовки фахівців104 
5. Підготовка кадрів у відповідності до попиту на робочу силу та її використання у професійному розрізі111 
5.1. Використання робочої сили у професійному розрізі в Україні та за кордоном111 
5.2. Аналіз відповідності обсягів освітніх послуг потребам вітчизняного ринку праці124 
5.3. Перспективи формування попиту на робочу силу в розрізі основних груп професій156 
6. Характеристика підходів до розробки професійних стандартів нового типу 179 
Прикінцеве слово 186 
Список використаних джерел 196 
Терміни та визначення209 
Перелік скорочень233 
Додатки234 
Додаток 1 Експертний висновок фахівців ДУ НДІ СТВ на проект постанови КМУ "Про перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста", поданий МОН України 235 
Додаток 2 Експертний висновок щодо відповідності проекту переліку базових бакалаврських програм (fields of study) та програм професійного спрямування підготовки фахівців у вищих навчальних закладах України вимогам професійно-класифікаційної системи245 
Додаток 3 Експертний висновок на проект Переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка професіоналів у ВНЗах за освітньо-кваліфікаційним рівнем "магістра"258 
Додаток 4 Стан розроблення, погодження та затвердження галузевих випусків Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників274 
Додаток 5 Професійний стандарт нового типу на групу професій "Керівники підприємств, організацій, установ" (проект)279 
Додаток 6 Професійний стандарт нового типу на групу професій "Бухгалтери" (проект)297 
Додаток 7 Професійний стандарт нового типу на групу професій "Фахівці з управління персоналом" (проект)313 
Додаток 8 Професійний стандарт нового типу на групу професій "Торговельні представники" (проект)328