Соціологія: 100 питань 100 відповідей
Подольська Є.А.

Соціологія: 100 питань 100 відповідей

Навчальний посібник. - К.: Інкос, 2009. - 352 c.

Цей навчальний посібник пропонує науково-теоретичний інструментарій для аналізу суспільства як функціонуючої системи, для виявлення динамічного потенціалу соціуму в умовах глобальної трансформації, для розуміння особливостей розвитку особистості в системі соціальних зв´язків. Значну увагу зосереджено на характеристиках новітніх соціальних феноменів, що властиві постіндустріальним суспільствам і обумовлені процесами глобалізації, а також на інноваційних пошуках сучасної соціології.

Широкий діапазон тем, загальна доступність, простота і компактність викладення матеріалу у формі запитань та відповідей можуть надати суттєву допомогу в процесі самостійної роботи, а також у підготовці до семінарських занять, заліків та іспитів. Чіткі, лаконічні визначення основних термінів, понять і явищ значно спрощують процес засвоєння матеріалу.

Для студентів вищих навчальних закладів.

ПЕРЕДМОВА 
1.СОЦІОЛОГІЯ ЯК СИСТЕМНИЙ ПОГЛЯД НА СУСПІЛЬСТВО 
Що вивчає наука "соціологія"? Що є її предметом? 
Що спільного і які відмінності між соціологією та іншими суспільними науками? 
У чому полягає специфіка соціологічного підходу до аналізу суспільства? 
У чому полягають особливості соціологічних методів дослідження? 
Що таке "соціальний інститут"? Які функції виконують соціальні інститути? 
Що таке "соціальна організація"? 
Які виділяються рівні соціологічного знання? 
Яку роль виконують соціологічні теорії? 
Які функції виконує соціологія? 
2.ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ СОЦІОЛОГІЧНОЇ ДУМКИ 
Як складались теоретичні уявлення про суспільство? 
Як Огюст Конт визначав предмет, структуру та можливості нової науки — соціології? 
У чому полягає сутність "органіцизму" в соціології Герберта Спенсера 
Які основні положення соціальної теорії марксизму? 
Завдяки яким ідеям Еміля Дюркгейма вважають творцем сучасної соціологічної науки? 
Які ідеї Макса Вебера дозволяють вважати його соціологічну систему гуманістичною соціологією? 
У чому полягає сутність функціоналізму у соціології? 
В чому сутність конфліктного підходу у соціології? 
У чому полягає сутність символічного інтеракціонізму? 
Які ідеї розвивали представники "натуралістичної соціології"? 
Які концепції відносяться до психологічного напряму в соціології? 
Які ідеї домінували в ході формування і розвитку Київської держави? 
Як осмислювалися суспільні відносини за часів козацької доби? 
Які соціально-економічні та культурно-ідеологічні передумови сприяли розвитку суспільно-політичної думки в Україні? 
У чому полягала ідейна поляризація поглядів на людину в суспільно-політичній думці України кінця XVI-XVII ст.? 
Які події духовного життя України сприяли розвитку ідей про гідність людини та патріотизм? 
Чим характеризуються соціологічні погляди Григорія Савича Сковороди? 
Які основні риси українського романтичного світогляду? 
Як осмислювалося буття українського народу мислителями революційно-демократичного напрямку? 
Які об´єктивні закономірності суспільного розвитку виділяв Іван Якович Франко? 
Як осмислюються проблеми людини та історії представниками релігійного екзистенціалізму в українській соціології? 
Як осмислюються проблеми мови національної ідеї та федерального устрою в соціології громадівців? 
Які варіанти досягнення державного суверенітету пропонують В´ячеслав Липинський та Дмитро Донцов? 
3.СОЦІОЛОГІЯ ЯК СИСТЕМНИМ ПОГЛЯД НА СУСПІЛЬСТВО 
Які основні теоретичні підходи до аналізу суспільства? 
У чому полягає сутність системного підходу до аналізу суспільства? 
Які основні риси суспільства як соціальної системи? 
Що означає цілісність суспільства? 
Що таке "соцієтальна система"? 
Які основні характеристики соціологічної уяви? 
Чим характеризується соціальна взаємодія? 
Як взаємопов´язані основні сфери життєдіяльності суспільства? 
Що включає сфера управління соціальними процесами? 
4.СУЧАСНА ЦИВІЛІЗАЦІЯ І СОЦІАЛЬНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ 
Які причини та основні риси глобальної трансформації? 
В чому сутність еволюціоністських теорій розвитку суспільства? 
Який характер приписують діям і подіям автори циклічних теорій? 
Яких характеристик набуває суспільство в результаті модернізації? 
У чому сутність теорії постіндустріального суспільства? 
У чому відмінність дискурсів прогресу, кризи і травми у трансформації суспільства? 
В яких формах можуть протікати соціальні зміни? 
Які основні риси суспільства в умовах його пост модернізації? 
На яких соціологічних ідеях формуються образи майбутнього суспільства? 
В чому виявляються особливості соціологічного прогнозування? 
Які існують види соціальних інновацій? 
Які функції виконує інноваційна культура? 
5.СОЦІАЛЬНА СТРАТИФІКАЦІЯ. КУЛЬТУРА. СОЦІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 
Що являє собою соціальна стратифікація? 
Які існують моделі класового розподілу суспільства? 
В чому сутність соціальної мобільності? 
Які причини появи маргінальності в суспільстві? 
Які основні елементи культури? 
Які функції виконує культура? 
У чому сутність культурної інтеграції та асиміляції? 
Які існують культурні форми? Що таке субкультура? 
В чому сутність культурних конфліктів і які існують їх види? Що таке аномія? 
Які особливості соціокультурних трансформацій у сучасному суспільстві? 
Яка мета і функції управління? 
На яких принципах здійснюється управління? 
Які особливості формальної і неформальної організації? Що таке "ідеальний тип бюрократії",за Вебером? 
Як співвідносяться категорії "управління", "менеджмент", "керівництво"? 
Чим визначається характер команди? 
Які існують моделі і типи команд? 
Які принципи формування і розвитку управлінських рішень? 
Які етапи і процедури процесу ухвалення рішення? 
6.ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ІНСТИТУТІВ 
Які функції виконує економічна соціологія? 
Що вивчає соціологія політики? 
У чому сутність громадянського суспільства? Які основні інститути громадянського суспільства? 
Які основні рівні, типи та елементи політичної культури? 
Що є предметом соціології освіти? Які функції виконує соціологія освіти? 
Які методологічні підходи до дослідження освіти розроблені в соціології освіти? 
Що являє собою сім´я як соціальний Інститут? 
Які функції виконує сім´я як соціальна група? 
Які критерії успішності шлюбу? Від чого залежить репродуктивна поведінка особистості? 
Які функції виконує релігія в суспільстві? 
7.ОСОБИСТІСТЬ В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ ЗВ´ЯЗКІВ 
У чому полягає сутність влади? 
Які існують основні форми та виміри влади? 
Якою є структура влади? 
Які механізми соціального контролю існують у суспільстві? 
Що таке конформізм? Чим він викликаний у суспільстві? 
Які існують методи реалізації соціального контролю у суспільстві? 
Які існують теорії лідерства? 
Які існують основні стилі управління? Які якості повинен мати лідер? 
Як лідер може сприяти ефективній командній діяльності? 
Які соціологічні категорії охоплюють сутність діяльності людини? 
Які основні характеристики соціальної дії? 
Що таке "соціальна група"? Які існують форми міжособистісних стосунків? 
У чому полягає сутність мотивації? 
Які існують концепції соціального конфлікту? 
Які причини і типи конфліктних відносин? Яким є механізм розв´язування соціального конфлікту?