Історія вчень про державу і право
Мірошниченко М.І., Мірошниченко В.І.

Історія вчень про державу і право

Навчальний посібник. - К. : Атіка, 2010. - 460 c.

Навчальний посібник з історії вчень про державу і право підготовлений відповідно до програми цієї навчальної дисципліни, з урахуванням новітніх публікацій джерел і наукових досліджень у цій сфері. На конкретно-історичному матеріалі із застосуванням «портретного методу» показаний розвиток теоретичних уявлень про державу і право з найдавніших часів до наших днів.

Особлива увага приділяється проблематиці формування теорії правової демократичної держави. Методичне забезпечення дисципліни включає питання та завдання для самостійної роботи студентів, тематику есе, питання для проведення підсумкового заняття та для підготовки до іспиту, предметний та іменний покажчики. Для студентів юридичних вузів, юридичних факультетів, факультетів політології університетів і академій.

1. Предмет і методологія історії вчень про державу і право
1.1. Історія вчень про державу і право як наука і навчальна дисципліна
1.2. Методологія пізнання історії вчень про державу і право10 
2. Зародження і становлення державно-правових поглядів у давньому світі14 
2.1. Витоки державно-правової думки та джерела її формування у країнах Давнього Сходу15 
2.2. Державно-правова думка Давньої Індії22 
2.3. Державно-правова думка Давнього Китаю26 
2.4. Державно-правові вчення Давньої Греції35 
2.5. Державно-правові вчення Давнього Риму57 
2.6. Первісні державно-правові уявлення пращурів українців70 
3.1. Особливості державно-правової думки середньовічного суспільства79 
3.2. Держава і право в теологічній концепції Томи Аквінського82 
3.3. Демократичне обґрунтування політичного ладу в ученні Марсилія Падуанського87 
3.4. Ранньокласична європейська державно-правова думка92 
3.5. Державно-правова думка Арабського Сходу97 
3.6. Українська державно-правова думка часів Київської Русі107 
4. Державно-правові вчення епохи Відродження і Реформації118 
4.1. Особливості ідеології та світорозуміння епохи Відродження і Реформації119 
4.2. Ідеї раціоналізації політики в ученні Нікколо Макіавеллі122 
4.3. Державно-правові вчення часів Реформації124 
4.4. Вчення про державу Жана Бодена127 
4.5. Проблеми держави і права у вченнях ранніх соціалістів-утопістів131 
4.6. Українська релігійна і світська державно-правова думка XIV — початку XVII ст.136 
5. Становлення національних шкіл державно-правової думки у XVII—XVIII ст.148 
5.1. Особливості розвитку державно-правових учень в епоху буржуазних революцій і Просвітництва149 
3. Розвиток державно-правових учень у середні віки78 
5.2. Державно-правові вчення в Нідерландах154 
5.3. Державно-правові вчення в Англії156 
5.4. Державно-правові вчення у Франції163 
5.5. Державно-правові вчення в Німеччині186 
5.6. Державно-правові вчення в Італії201 
5.7. Державно-правові вчення у США205 
5.8. Державно-правові вчення в Росії211 
5.9. Державно-правові вчення українських мислителів у Росії228 
5.10. Державно-правові вчення в Україні234 
6. Світова і вітчизняна державно-правова думка XIX ст.243 
6.1. Розвиток державно-правової думки в Англії244 
6.2. Розвиток державно-правової думки у Франції251 
6.3. Розвиток державно-правової думки у Німеччині268 
6.4. Розвиток мусульманської політико-правової доктрини288 
6.5. Розвиток державно-правової думки у США291 
6.6. Розвиток державно-правової думки в Росії294 
6.7. Українська державно-правова думка на початку національного відродження314 
7. Світова і вітчизняна державно-правова думка XX — початку XXI ст.339 
7.1. Основні течії європейської державно-правової думки340 
7.2. Державно-правова думка у США358 
7.3. Російська і українська державно-правова думка в революційну добу вітчизняної історії363 
7.4. Політико-правова ідеологія більшовизму та особливості еволюції радянського праворозуміння383 
7.5. Націонал-комуністична течія у державно-правовій думці України396 
7.6. Державно-правові вчення представників російської еміграції403 
7.7. Державно-правові вчення в середовищі української еміграції411 
7.8. Світова державно-правова думка в умовах глобальних трансформацій кінця XX — початку XXI ст.427 
Термінологічний словник446