Соціальна географія
Шевчук Л.Т.

Соціальна географія

Навчальний посібник. - К.: Знання, 2007. - 349 c.

У навчальному посібнику висвітлено сучасні теоретичні та практичні проблеми соціальної географії, проаналізовано особливості її становлення як науки. Окреслено закони, фактори і принципи територіальної організації соціальної сфери, розкрито регіональні аспекти взаємозв´язків між її підсистемами й елементами. Особливу увагу приділено формуванню соціальних процесів в умовах трансформації життєдіяльності населення України. Інноваційність посібника полягає у висвітленні новітніх поглядів на теоретичні проблеми соціальної географії як відносно самостійної галузі знань, зокрема у розкритті їх крізь призму нової парадигми науки, формуванні положень авторської теорії соціально-економічних полів, у тому числі трудового мотиваційного трудового мотиваційного поля.

Для студентів географічних, економічних та інших факультетів вищих навчальних закладів, викладачів, учителів, спеціалістів, які цікавляться особливостями розвитку й територіальної організації соціальної сфери та займаються конструюванням території, оптимальної для життєдіяльності.

ПЕРЕДМОВА 
Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ 
1.1. Витоки соціальної географії: розуміння географічного змісту понять "соціальне" та "соціалізація" як основи формування самостійної галузі знань 
1.2. Об´єкт і предмет дослідження соціальної географії 
1.3. Місце соціальної географії в системі географічних наук 
1.4. Виокремлення та місце соціальної географії у структурі суспільної географії 
1.5. Функції соціальної географії та підходи до її вивчення 
Розділ 2. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ТА СУЧАСНИЙ РІВЕНЬ ТЕОРЕТИЧНИХ ОСНОВ СОЦІАЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ 
2.1. Історія розвитку соціальної географії 
Зародження і формування соціально-географічних знань у Стародавньому світі. 
Розвиток соціальної географії у XVIII—XIX ст. 
Виникнення назви науки "Соціальна географія".  
Соціальна географія кінця XIX — першої половини XX ст. 
Розвиток соціальної географії у радянський період. 
Сучасний період розвитку соціальної географії у Західній Європі, США, Японії. 
Розвиток соціальної географії та регіональної соціальної географії у період після здобуття Україною незалежності. 
2.2. Закони, закономірності та принципи соціальної географії 
2.3. Оцінка мети, сучасних завдань та рівня розвитку понятійно-термінологічного апарату соціальної географії 
2.4. Методична база сучасної соціальної географії 
2.5. Особливості застосування теоретичних знань соціальної географії у практиці життєдіяльності населення 
Розділ 3. НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ТЕОРЕТИЧНОЇ БАЗИ СОЦІАЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ У XXI ст. 
3.1. Нова парадигма соціальної географії 
3.2. Створення та розроблення нових концепцій і теорій у соціальній географії початку XXI ст. 
3.3. Теорія соціального поля в соціальній географії 
3.4. Концепція соціально-географічних ознак суспільного розуму та суспільного інтелекту як одна з фундаментальних у соціальній географії 
3.5. Віртуальна соціальна географія як важливий напрям розвитку соціальної географії у XXI ст. 
3.6. Напрями удосконалення понятійно-термінологічного апарату соціальної географії у XXI ст. 
Розділ 4. ОСОБЛИВОСТІ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ГАЛУЗЕВОЇ СТРУКТУРИ РЕГІОНАЛЬНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ 
4.1. Прогноз розвитку окремих галузей знань соціальної географії 
4.2. Особливості перспективного розвитку географії населення і діяльності населення як соціально-географічних наук 
4.3. Напрями перспективного розвитку географії культури 
4.4. Поступ сакральної географії у XXI ст. 
4.5. Розвиток медичної географії 
4.6. Особливості перспективного розвитку рекреаційної географії 
4.7. Диверсифікація соціальної сфери регіону як шлях до збагачення структури регіональної соціальної географії 
Розділ 5 НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНОГО АПАРАТУ СОЦІАЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ 
5.1. Напрями модифікації традиційних методів дослідження регіональної соціальної географії у XXI ст. 
5.2. Сучасні інформаційні технології та можливості їх адаптації до реалізації завдань соціально-географічних досліджень 
5.3. Нові види програмного забезпечення для здійснення соціально-географічних досліджень 
5.4. Забезпечення захисту інформації 
5.5. Удосконалення застосування соціологічних і експериментальних методів у соціальній географії