Філософія
Подольська Є.А.

Філософія

Навчальний посібник. - К.: Фірма, 2006. - 704 c.

У підручнику висвітлено філософські теорії, концепції, ідеї, які можуть стати основою розвитку світогляду сучасного громадянина, спеціаліста, а також методологічним інструментом для студентів та аспірантів в обгрунтуванні методів і форм наукового дослідження онтологічних, гносеологічних та соціальних проблем. Розглянуто основні тенденції та напрями розвитку світової і вітчизняної філософської думки, її гуманістичний потенціал.

Для студентів вищих навчальних закладів.

ВСТУП
Розділ перший. МЕТАФІЗИЧНА СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА ФІЛОСОФІЇ
Філософія як світоглядне знання
Предметне самовизначення філософії12 
Функціональне покликання філософії17 
Особливості та структура філософського знання21 
Філософія - інтегральний вид знання27 
Міфологія і релігія як витоки філософії33 
Розділ другий. СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК МЕТАФІЗИЧНОЇ СТРУКТУРИ ФІЛОСОФІЇ41 
Зародження уявлень про цілісність світу та його першооснови в країнах Стародавнього Сходу41 
Розробка поняття метафізики в античності. Метафізика та онтологія71 
Розвиток метафізики в середні віки: онтологія і теологія, Бог і Людина97 
Розділ третій. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТА ОСНОВНІ МОДЕЛІ КЛАСИЧНОЇ ФІЛОСОФІЇ112 
Соціокультурні умови становлення класичної філософії112 
Основні моделі класичної філософії. Раціоналізм Емпіризм. Просвітництво123 
Розквіт і криза класичної філософії147 
Розділ четвертий. СУЧАСНА ФІЛОСОФІЯ: СИНТЕЗ КУЛЬТУРНИХ ТРАДИЦІЙ179 
Перехід від класичної філософії до некласичної179 
Від феноменології до екзистенціалізму та герменевтики216 
Позитивізм, постпозитивізм252 
Неотомізм - релігійна філософія263 
Марксизм та його історична доля 271 
Філософська думка в Росії в XIX-XX ст.296 
Ситуація постмодернізму у філософії314 
Розділ п´ятий. ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНОЇ ФІЛОСОФСЬКОЇ ДУМКИ В КОНТЕКСТІ СВІТОВОЇ ФІЛОСОФІЇ326 
Від міфу до філософії. Філософська думка Київської Русі328 
Філософсько-гуманістична думка в Україні другої половини XIII ст.- першої половини XVII ст.339 
Філософія українського Просвітництва другої половини XVII - XVIII ст. Григорій Сковорода356 
Філософія українського романтизму XIX ст373 
Професійна філософія в Україні XIX - початку XX століття381 
Українська філософська та суспільно-політична думка другої половини XIX - XX століття392 
Розділ шостий. БАЗОВІ КАТЕГОРІЇ ОНТОЛОГІЇ: СТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ДІАЛЕКТИКА БУТТЯ418 
Філософський зміст проблем буття, субстанції матерії 418 
Рух як невід´ємний атрибут матерії, спосіб її існування 428 
Простір і час - форми буття матерії 436 
Свідомість як об´єкт гносеологічних досліджень445 
Свідомість і діяльність людини. Творча активність свідомості 459 
Матерія і дух: межі протилежності467 
Розділ сьомий. ДІАЛЕКТИКА ЯК ВЧЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНИЙ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ТА РОЗВИТОК476 
Принципи діалектичного осмислення буття 476 
Основні закони діалектики, їх світоглядне та методологічне значення496 
Категорії як загальні форми відображення буття, його пізнання і перетворення521 
Розділ восьмий. СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА ПІЗНАВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ558 
Пізнаваність світу і його законів 558 
Практика - критерій істини, основа і ціль пізнання. Види практики569 
Єдність чуттєвого і раціонального моментів пізнання575 
Творчість і інтуіція 584 
Проблема істини у філософії і науковому пізнанні589 
Діалектика абсолютної і відносної істини592 
Розділ дев´ятий. МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВОГО ПОШУКУ: РІВНІ, ЕТАПИ, ЗАСОБИ599 
Поняття методу та методології наукового дослідження599 
Класифікація методів пізнавальної діяльності 608 
Основні форми наукового пізнання 622 
Розділ десятий. ЗАГАЛЬНІ СФЕРИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ СУСПІЛЬСТВА. ДИНАМІЗМ І ЦІЛІСНІСТЬ СУЧАСНОГО СВІТУ631 
Суспільство як продукт взаємодії людей 631 
Природа як об´єкт філософської рефлексії 636 
Проблема сенсу історії. Майбутнє людства та реальний історичний процес641 
Історична генеза соціальних спільнот. Соціальне та етнічне в нації649 
Форми суспільної свідомості - типи відображення соціального буття656 
Розділ одинадцятий. ОСОБИСТІСТЬ ТА ЇЇ ПЕРСПЕКТИВИ У ВИМІРАХ ФІЛОСОФСЬКОГО АНАЛІЗУ666 
Людина. Індивід. Особистість 666 
Соціальна роль особистості в контексті її індивідуалізації679 
Специфіка ціннісного ставлення до світу. Діалектика аксіологічних максим684 
Сенс життя як функція людського буття. Свобода, власність, відповідальність691 
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ699