Педагогіка
Зайченко І.

Педагогіка

Навчальний посібник. - К. : Освіта України, 2009. - 620 c.

У посібнику викладено нормативний навчальний курс з педагогіки.
Загальні засади педагогіки, питання теорії навчання і виховання, управління загальноосвітнім навчальним закладом розкриті з урахуванням найновіших досягнень сучасної вітчизняної і зарубіжної науки, накопиченого досвіду практичної роботи.
Рекомендується студентам, аспірантам і викладачам педагогічних університетів, інститутів, коледжів, слухачам системи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, учителям загальноосвітніх навчальних закладів.

1. Загальні засади педагогіки 
1.1. Предмет і завдання педагогіки 
Педагогіка як наука 
Основні педагогічні категорії 
Система педагогічних наук 
Міжпредметні зв´язки педагогіки 
1.2. Загальна характеристика логіки і методів науково-педагогічного дослідження 
Метод, методика науково-педагогічного дослідження 
Соціологічні методи дослідження 
Тестування, проективні методи 
Математичні методи 
Логіка (етапи) психолого-педагогічного дослідження 
1.3. Проблеми розвитку особистості та їх значення для виховання 
Поняття про особистість, її розвиток та формування 
Роль спадковості, середовища й діяльності в розвитку особистості 
Взаємозв´язок зовнішніх і внутрішніх умов розвитку 
Внутрішні суперечності як рушійні сили розвитку 
Виховання, навчання і розвиток особистості 
1.4. Вікові особливості психічного та фізичного розвитку особистості 
Вікові періоди розвитку особистості 
Перші стадії раннього дитинства 
Ранній дитячий вік 
Переддошкільний вік 
Дошкільний вік 
Молодший шкільний вік 
Підлітковий вік 
Юнацький вік 
Індивідуальні особливості учнів 
2. Теорія виховання 
2.1. Сутність, зміст процесу виховання 
Процес виховання, його структура і рушійні сили 
Мета і завдання виховання 
2.2. Основні закономірності та принципи виховання 
Закономірності виховання 
Принципи виховання 
2.3. Основні напрями виховання 
Громадянське виховання 
Розумове виховання 
Моральне виховання 
Екологічне виховання 
Статеве виховання 
Правове виховання 
Трудове виховання 
Естетичне виховання 
Фізичне виховання 
2.4. Методи виховання 
Методи, прийоми і засоби виховання 
Методи формування свідомості особистості 
Методи організації діяльності, спілкування та формування досвіду суспільної поведінки 
Методи стимулювання діяльності й поведінки 
Методи самовиховання 
Генетико-моделюючий метод виховання 
Педагогічні умови використання методів виховання 
2.5. Організаційні форми виховної роботи 
Позакласна виховна робота 
Колективні творчі справи (КТС) 
Колективне планування виховної роботи 
Позашкільні заклади в системі освіти і виховання 
2.6. Формування колективу, його вплив на виховання особистості 
Колектив і його види 
Сутність, зміст, функції виховного колективу 
Діалектика розвитку колективу 
Чинники розвитку колективу 
Учнівське самоврядування в школі та класі 
Формальні та неформальні групи 
Дитячі та юнацькі громадські організації 
Неформальний молодіжний рух 
2.7. Класний керівник. Функції, напрями і форми роботи 
Класний керівник у школі 
Функції класного керівника 
Напрями і форми роботи класного керівника 
Критерії оцінювання ефективності виховного процесу 
2.8. Виховна робота з педагогічно занедбаними дітьми 
Поняття «педагогічно занедбані діти» 
Принципи, шляхи і засоби перевиховання 
2.9. Взаємодія школи та сім´ї у вихованні молоді 
Сім´я як соціально-педагогічне середовище 
Особливості й перспективи розвитку сучасної сім´ї 
Форми й методи роботи вчителя з батьками учнів 
3. Теорія освіти і навчання 
3.1. Дидактика 
Дидактика як галузь педагогіки, її виникнення і розвиток 
Зв´язок дидактики з іншими науками 
Категорії дидактики 
3.2. Зміст освіти в сучасній школі 
Загальна характеристика змісту освіти 
Освітня система в Україні 
Стандарти освіти 
Основні джерела змісту освіти: навчальний план, навчальна програма, підручники 
3.3. Структура та організація процесу навчання 
Основні функції та компоненти процесу навчання 
Структура процесу навчання 
Оптимізація процесу навчання 
3.4. Закономірності та принципи навчання 
Закономірності навчання 
Принципи навчання 
3.5. Загальні методи навчання 
Методи навчання та їх класифікація 
Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності 
Словесні методи навчання 
Робота з підручником 
Наочні методи навчання 
Практичні методи навчання 
Методи стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності 
Методи контролю і самоконтролю за ефективністю навчально-пізнавальної діяльності 
Методика CASE 
Загальні вимоги щодо оптимального поєднання методів навчання 
Засоби навчання 
3.6. Проблемно-розвиваюче навчання 
Проблемна ситуація як умова пізнавальної активності учнів 
Класифікація методів проблемно-розвиваючого навчання 
Способи та умови застосування методів проблемно-розвиваючого навчання 
3.7. Форми організації навчання 
Організаційні форми навчання 
Урок — основна форма організації навчання 
3.8. Позаурочні форми навчання 
Семінарські заняття 
Практикуми 
Факультативні заняття 
Навчальна екскурсія 
Додаткові групові, індивідуальні заняття. Предметні гуртки 
Домашня навчальна робота учнів 
3.9. Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю 
Сутність, функції, види контролю 
Перевірка й оцінювання успішності учнів 
3.10. Диференційоване навчання в школі 
Диференціація в освіті. Види диференціації 
3.11. Навчання обдарованих учнів 
Обдарованість: суть, види, принципи 
Форми і методи роботи з обдарованими дітьми 
3.12. Проблема відставання учнів у навчанні 
Відставання: ознаки, причини 
Робота з відстаючими учнями 
4. Школознавство 
4.1. Управління загальноосвітньою школою 
Принципи управління освітою 
Структура управління освітою в Україні 
Інспектування загальноосвітнього закладу 
4.2. Управління загальноосвітнім навчальним закладом 
Управлінські органи в школі 
4.3. Планування та облік роботи школи 
Планування роботи школи 
Особливості внутрішкільного контролю 
Види, форми й методи внутрішкільного контролю 
4.4. Методична робота в школі 
Значення методичної роботи для підвищення рівня професійної підготовки вчителя 
Основні форми методичної роботи в школі 
Підвищення кваліфікації та атестація педагогічних працівників 
4.5. Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності 
Інновації в освіті 
Передовий педагогічний досвід і впровадження досягнень педагогічної науки 
Критерії педагогічних інновацій 
5. Педагогічні комунікації 
5.1. Сучасний педагог 
Основні риси, функції сучасного вчителя 
Педагогічна майстерність, її елементи 
5.2. Педагогічна комунікація 
Сутність, функції педагогічної комунікації 
5.3. Невербальна комунікація 
Складові невербальної комунікації 
Основні засоби невербальної комунікації 
5.4. Вербальна комунікація 
Мовне спілкування як факт комунікації 
Функції мовлення вчителя 
5.5. Педагогічне спілкування як взаємодія 
Особливості, функції педагогічного спілкування 
Педагогічне спілкування як діалог 
Бар´єри спілкування 
Ускладнення, що виникають у процесі спілкування 
Структура педагогічного спілкування 
Стиль педагогічного спілкування. Установка вчителя 
Уміння слухати 
Правила педагогічного спілкування 
5.6. Соціально-психологічний клімат у колективі 
Взаємозв´язок між членами колективу в спільній діяльності 
Соціально-психологічний клімат у педагогічному колективі 
5.7. Педагогічні конфлікти: види, причини виникнення 
Конфлікти як засіб регулювання міжособистісних стосунків 
Конфлікти у школі 
Педагогічний конфлікт: структура, сфера, динаміка 
Конфлікт у взаємодії «вчитель — учні» 
Міжособистісні конфлікти у педагогічному колективі 
5.8. Розв´язання та усунення педагогічних конфліктів 
Конфлікт у педагогічній взаємодії 
Поведінка вчителя у конфліктній ситуації 
Ігрові методи вирішення конфліктів 
6. З історії педагогіки 
6.1. Історія українського шкільництва та педагогіки 
Виховання і навчання у первісних та родових племенах на території України 
Навчання й виховання дітей праукраїнців епохи палеоліту 
Народно-педагогічні уявлення праукраїнців трипільської культури 
Культурний та освітній розквіт Київської Русі (період княжої доби) 
Навчання та виховання у Київській Русі 
Пам’ятки педагогічної думки Київської Русі 
Розпад Київської Русі та період культурного занепаду 
Від занепаду до відродження: освіта та розвиток педагогічної думки в епоху культурного відродження України (XVI—XVIII ст.) 
Боротьба католицтва та православ´я в Україні на ниві освіти 
Діяльність братських шкіл 
Вищі школи 
Козацька педагогіка 
Видатні діячі української освіти XVI—XVIII ст. 
У складі двох імперій: українська освіта та педагогіка наприкінці XVIII — на початку XX ст. 
Антиукраїнська освітницька політика московського царату і паростки національної школи 
Просвітницька діяльність Кирило-Мефодіївського товариства 
Стан освіти в Україні у складі Російської імперії 
Стан освіти на західноукраїнських землях 
Видатні українські педагоги XIX — початку XX ст. 
Уроки XX століття: шлях до національної школи 
Революційні зміни в українському шкільництві й становлення національної системи освіти 
Видатні діячі української освіти XX ст. 
6.2. Основні проблеми розвитку європейського шкільництва та педагогічної думки 
Антична педагогіка 
Виховання і навчання в античних суспільствах 
Філософсько-педагогічна думка в античних суспільствах 
Особливості освітньо-виховної практики та педагогічної думки в епоху середньовіччя 
Загальний стан науки, культури та освіти у середні віки 
Типи виховних систем та школа в середні віки 
Виникнення університетів 
Школа і педагогічна думка епохи Відродження 
Основні зміни у поглядах на освіту 
Педагогічна думка епохи Відродження 
Педагогіка епохи Реформації 
Освітні ідеї реформаторського руху 
Педагогічна думка епохи Реформації 
Епоха буржуазних революцій та Просвітництва в Європі 
Педагогічні ідеї епохи буржуазних революцій та Просвітництва 
Видатні діячі епохи буржуазних революцій в Європі 
Становлення і розвиток класичної європейської педагогіки та національної системи народної освіти у XIX ст. 
Основні проблеми організації системи народної освіти у країнах Європи 
Педагоги-класики кінця XVIII—XIX ст. 
Основні теорії європейської освіти нового часу 
Теорія «громадського виховання» і «трудової школи» 
Теорія «вільного виховання» 
Експериментальна педагогіка 
Педагогіка особистості 
Теорія нового виховання і «нових шкіл» 
Вальдорфська педагогіка