Історія української культури
Хома І.Я.

Історія української культури

Навчальний посібник. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. - 356 c.

Подано теоретичні основи культури, розкрито процес розвитку історії української культури від найдавніших часів до сьогодення, розглянено найвизначніші здобутки, що стали найбільшими надбаннями української нації та світової цивілізації.

Для студентів негуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів і всіх тих, хто цікавиться історією української культури.

ПЕРЕДМОВА
Розділ 1. Теоретичні основи культури
1.1. Етимологія та розвиток наукового підходу до поняття культура
1.2. Культура: проблема визначення та сутність
1.3. Типологія та функції культури12 
1.4. Розвиток уявлень про цивілізацію. Багатозначність поняття «цивілізація»17 
Розділ 2. Стародавня культура українських земель21 
2.1. Особливості культури первісного суспільства в Україні 21 
2.2. Трипільська культура25 
2.3. Антична культура Північного Причорномор’я30 
2.4. Скіфо-сарматська культура на теренах України35 
Розділ 3. Українська культура княжої доби44 
3.1. Дохристиянська культура східних слов’ян44 
3.2. Культура Київської Русі52 
3.2.1. Християнізація, розвиток писемності, освіта52 
3.2.2. Архітектура, образотворче мистецтво та музика62 
3.3. Особливості формування та розвитку культури Галицько-Волинського князівства69 
3.3.1. Містобудування та архітектура, малярство, скульптура70 
3.3.2. Література, освіта, наукові уявлення75 
Розділ 4. Ренесанс в українській культурі81 
4.1. Культурно-історичні процеси на українських землях з середини ХІV до середини ХVІ ст. Передвідродження81 
4.2. Національно-культурний Ренесанс (остання третина ХVІ ст. - перша половина ХVІІ ст.)88 
4.2.1. Острог, Львів, Київ - центри розвитку української науки, освіти та книгодрукування88 
4.2.2. Українська ренесансна література, архітектура, скульптура, малярство, музика 101 
Розділ 5. Українська культура періоду Бароко (друга половина XVІІ-XVІІІ ст.) 118 
5.1. Українська культура в добу Гетьманщини. «Козацьке бароко»118 
5.1.1. Києво-Могилянська академія: центр освіти та науки України119 
5.1.2. Література та музика125 
5.1.3. Архітектура, скульптура та малярство бароко134 
5.2. Бароко в культурі західноукраїнських земель та Правобережжя143 
5.2.1. Стан освіти та науки143 
5.2.2. Архітектура та образотворче мистецтво146 
Розділ 6. Національно-культурне відродження наприкінці ХVIII - на початку ХХ ст 158 
6.1. Розвиток української культури в складі Російської імперії158 
6.1.1. Освіта та наука159 
6.1.2. Література, театр і музика167 
6.1.3. Архітектура, малярство та скульптура: від класицизму до модерну180 
6.2. Національна культура на західноукраїнських землях195 
6.2.1. Освіта та наука195 
6.2.2. Література, театр і музика205 
6.2.3. Архітектура, малярство та скульптура: від класицизму до модерну211 
Розділ 7. Українська культура в 1917-1939 рр.221 
7.1. Національна культури в період Української революції 1917-1921 рр.: напрями та досягнення221 
7.2. Особливості розвитку культури в радянській Україні239 
7.2.1. Освіта, наука, література та мистецтво на тлі політики «українізації» 1920-х рр.242 
7.2.2. Згортання українізації. «Розстріляне відродження»260 
7.3. Національна культура на західноукраїнських землях у 1920-1930-ті рр.265 
Розділ 8. Українська культура середини ХХ - першої декади ХХІ ст 279 
8.1. Національна культура в роки Другої світової війни (1939-1945 рр.)279 
8.2. Державна політика в сфері культури в УРСР (друга половина 1940-х - 1980-ті рр.)289 
8.3. Українська культура: від проголошення незалежності до сьогодення315 
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ340