Маркетингова цінова політика
Бєлявцев М.І.

Маркетингова цінова політика

Навчальний посібник. - Київ : Центр навчальної літератури, 2005. - 330 c.

У виданні розкриваються теоретичні й практичні аспекти мето­дологи визначення цін з погляду маркетингового підходу. Автори синтезували широкий спектр накопиченого світового досвіду ціноутворення й запропонували методи його використання в спе­цифічних умовах перхідного до ринку періоду.

Посібник дає подання про цілісну логічну послдовність визначення ціни, адаптованої до ринкових умов.

Наведено велику термінологію, що використовується в сучасному ціноутворенні.

Книга розрахована на студентів економічних спеціальностей вузів, аспірантів, викладачів, економістів.

Розділ 1. Теоретичні основи маркетингового ціноутворення
1.1. Еволюція теорії цін
1.1.1. Ціна в період схоластики
1.1.2. Сутність ціни в теоріях політичної економії багатства
1.1.3. Ціна в теорії політичної економії праці10 
1.1.4. Сутність ціни в теоріях нетрудової вартості11 
1.1.5. Ціна в мікро- та макроекономічних теоріях13 
1.1.6. Маркетинговий підхід до ціни14 
1.2. Концепції терміну «ціна»17 
1.3. Макро-, мікромаркетингове середовище формування цін21 
1.4. Функції ціни23 
1.5. Класифікація цін28 
Розділ 2. Методологія ціноутворення в маркетингу33 
2.1. Особливості маркетингового підходу до ціноутворення33 
2.2. Стратегічні цілі фірми35 
2.3. Принципи ціноутворення38 
2.4. Маркетингова політика ціноутворення39 
2.4.1. Стратегії ціноутворення40 
2.4.2. Закономірності формування цін на різних типах конкурентних ринків48 
2.4.3. Закономірності формування цін на етапах життєвого циклу товару59 
2.5. Тактика ціноутворення79 
2.5.1. Взаємодія ціни, попиту та пропозиції79 
2.5.2. Роль витрат у формуванні ціни93 
2.5.3. Напрямки й сутність аналізу цінової політики й тактики конкурентів110 
2.5.4. Методи визначення вихідної ціни117 
2.5.5. Специфічні риси формування цін на різних видах товарних ринків137 
2.6. Мотивація й поведінка фірми в умовах нестабільності цінових факторів159 
2.6.1. Поточна зміна витрат і попиту160 
2.6.2. Конкурентні реакції на зміну цін165 
2.6.3. Характеристика психологічного сприйняття цін (сенсибілізація до ціни)168 
2.6.4. Методи цінового пристосування до ринку180 
2.6.5. Диференціація цін184 
2.7. Ціновий ризик200 
Розділ 3. Державне ціноутворення 210 
3.1. Напрямок «дирижизму» у ціноутворенні210 
3.2. Заходи державного регулювання ціноутворення 221 
3.2.1. Оцінка заходів “дирижизму” на макрорівні221 
3.2.2. Оцінка заходів дирижизму на мікрорівні226 
3.3. Взаємодія цін і фінансових інструментів233 
3.4. Взаємозв`язок ціни й оподатковування241 
3.5. Ціноутворення в умовах інфляції252 
Розділ 4. Ціноутворення й просування264