Філософія освіти
Базалук О.О., Юхименко Н.Ф.

Філософія освіти

Навчальний посібник. - Київ: Кондор, 2010. - 164 c.

Пропонований навчально-методичний посібник стандартизований за вимогами болонського процесу та кредитно-модульної системи навчання для вищих навчальних закладів України. Автори доступно окреслюють поле дії філософії освіти, визначають її головні проблеми та основні завдання, пропонують власні шляхи їх вирішення.

Для студентів, магістрантів та усіх, кого хвилюють проблеми буття людини у Всесвіті.

ВСТУП 
МОДУЛЬ І 
ТЕМА 1. Філософія освіти: її роль та місце в системі філософського знання 
1. Актуальність "філософії освіти" 
2. Поняття "філософія освіти", предмет і завдання 
3. Основні методологічні концепції гуманітарного знання 
4. Структура філософії освіти 
ТЕМА 2. Філософське розуміння сутності освіти у історичному контексті 
1. Виховання у Первісному суспільстві. Перші школи світової цивілізації 
2. Феномен античної філософської школи 
3. Філософсько-педагогічні погляди Сократа, Платона, Аристотеля та Демокріта 
4. Християнство та інститут освіти в епоху Середніх віків 
5. Розвиток філософії освіти в епоху Відродження і Нового часу 
6. Історична ретроспектива філософії освіти ХІХ ст 
ТЕМА 3. Національні аспекти філософії освіти в Україні 
1. Історія розвитку філософії освіти в Україні 
2. Філософія освіти Григорія Сковороди 
3. Освіта в Україні і світі (сучасні реалії) 
4. Концептуальні засади філософії освіти в Україні та їх впровадження в педагогічну практику 
5. Законодавчо-нормативне забезпечення освітянської галузі в Україні 
МОДУЛЬ ІІ 
ТЕМА 1. Науково-філософський спосіб сприйняття дійсності 
1. Актуальність науково-філософського способу сприйняття дійсності 
2. Роль теорії еволюції у науково-філософському світогляді 
3. Поняття "еволюція" у контексті науково-філософського світогляду 
4. Поняття "буття" у контексті науково-філософського світогляду 
ТЕМА 2. Духовні виміри людського буття. Загальнолюдські цінності 
1. Духовність - один з інтегруючих елементів суспільства 
2. Роль цінностей у структурі буття особистості 
3. Світоглядні засади особистості - основа педагогічної діяльності 
4. "Золоте правило моралі" та його вплив на розвиток філософії освіти 
5. Біблейські заповіді - основа внутрішнього абстрактного образу особистості 
6. Система освіти як транслятор норм і цінностей буття 
7. Моральні максими Л. Толстого 
8. Формування української ціннісно-нормативної моделі 
9. Ціль і мета як відношення та передбачуваний результат