Філософія
Смольков О. А.

Філософія

Навчальний посібник. - Львів: "Магнолія Плюс", 2007. - 560 c.

Навчальний посібник "Філософія" написано згідно вимог нормативної програми курсу, затвердженої Міністерством освіти і науки України для студентів вищих закладів освіти. Виклад є лаконічним за змістом та доступним за логікою подання історії філософії світу та української філософської думки, а також основних проблем сучасної філософії (онтологія, соціальна філософія, філософська антропологія, гносеологія, природа свідомості, методологія та ін.). Відповідає вимогам комплексного засвоєння курсу та забезпечує використання повної системи основних методів навчання: словесного, наочного і практичного. Може бути використаний слухачами магістратури, аспірантури, викладачами, а також всіма тими, хто цікавиться філософськими знаннями.

1. Вступ до філософії 
Сутність філософії та її роль у суспільстві 
Світогляд, його структура і функції 
Типи світоглядів 
Поняття «філософія» 
Предмет філософії 
Соціальні умови формування філософії 
Духовні джерела філософії 
Філософські проблеми і дисципліни 
Специфіка філософського знання 
Філософські методи 
Функції філософії 
2. Історичні типи філософії 
Методологічні проблеми історії філософії 
Предмет історії філософії 
Історія філософії та філософія історії 
Методи історико-філософського аналізу 
Західна та східна моделі (парадигми) філософії 
Філософія в Давніх Індії, Китаї та Греції 
Давньоіндійська філософія 
Давня китайська філософія 
Філософія Давньої Греції 
Філософія середньовіччя та епохи Відродження 
Філософія середньовіччя 
Патристика 
Схоластика 
Філософія епохи Відродження 
Західноєвропейська філософія Нового часу (XVII—XVIII ст.) 
Наукова революція XVI—XVII ст. та її вплив на розвиток філософії 
Основні протилежні напрями у філософії Нового часу 
Емпіризм. Англійська філософія XVII — XVIII ст. 
Раціоналізм 
Філософія Просвітництва 
Німецька класична філософія 
Критична філософія І. Канта 
Суб´єктивний ідеалізм І. Фіхте 
Об´єктивний ідеалізм Ф.-В.-Й. Шеллінга 
Система ідеалістичної діалектики Г.-В.-Ф. Гегеля 
Філософія Л. Фейєрбаха 
Філософія марксизму 
Сучасна світова філософія 
Позитивізм 
Прагматизм 
Ірраціоналізм у сучасній філософії 
«Філософія життя» 
Феноменологія 
Екзистенційна філософія 
Українська філософія 
Дохристиянські витоки української філософії 
Філософська думка часів Київської Русі 
Філософія українського Відродження та бароко 
Філософія Г. Сковороди 
Філософія Просвітництва й романтизму в Україні 
Філософія української національної ідеї 
3. Філософське розуміння світу 
Філософське вчення про буття (онтологія) 
Проблема буття у філософії 
Вчення про світ 
Підстави існування світу 
Сфери буття світу 
Категорії як структури буття 
Проблема категорій в історії філософії 
Основні категорії онтології 
Діалектика парних категорій та їх методологічна функція 
Свідомість 
Поняття «свідомість» 
Проблема свідомості в історії філософії 
Свідомість в контексті відношень людини до світу і до власного тіла 
Виникнення свідомості 
Ознаки (властивості) свідомості та її структура 
Філософія пізнання (гносеологія) 
Пізнання як предмет філософського аналізу 
Сутність пізнання у філософській традиції 
Чуттєве та раціональне в пізнанні 
Методологія наукового пізнання 
Проблема істини в пізнанні 
Теорія цінностей (аксіологія) 
Визначення цінностей. Об´єктивістська та суб´єктивістська концепції цінностей 
Класифікація цінностей 
Функції цінностей 
4. Філософія людини 
Філософська антропологія 
Релігійно-міфологічна антропософія 
Натуралістична (наукова) антропософія 
Філософські проблеми антропогенезу 
Біологічне і соціальне в людині 
Біологія і культура в генезисі людини 
Сфери буття людини 
Філософія культури 
Поняття культури та її сутнісні начала 
Атрибутивні ознаки і властивості культури 
Генезис теорії культури 
Проблема кризи сучасної культури 
Філософія релігії 
Поняття і проблемна сфера філософії релігії 
Поняття феномену релігії 
Філософські концепції природи релігії 
Основні елементи та структура релігії 
Буття Бога у філософській інтерпретації 
5. Філософія і суспільство 
Основні засади філософського розуміння суспільства (філософія суспільства) 
Природа суспільства у філософській традиції 
Онтологія соціального 
Форми організації суспільного буття 
Малі та середні соціальні групи 
Великі соціальні групи як основні суб´єкти суспільного розвитку (класи, нації) 
Філософія історії 
Філософія історії: поняття і предмет 
Лінійна філософія історії 
Нелінійна філософія історії 
Філософія права 
Філософія права: поняття і предмет 
Сутність права 
Право і закон 
Людина і право 
Правова держава 
Громадянське суспільство 
Філософія економіки 
Сутність і проблемна сфера філософії економіки 
Зміст та еволюція поняття «економіка» 
Сутність та особливості суспільного виробництва 
Філософія грошей 
Філософія техніки 
Техніка та історія людства 
Філософія техніки: історія становлення та предмет вивчення 
Техніка як філософське поняття 
Головні проблеми досліджень у філософії техніки 
Проблема оцінки техніки 
Література з філософії