Соціологія
Герасимчук А.А.,Палеха Ю.І.,Шиян О.М.

Соціологія

Навчальний посібник. - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2002. - 237 c.

У першій частині посібника висвітлено основні питання соціології, зокрема її специфіка, функції, методи і категорії, подано соціологічний аналіз суспільства, взаємозв´язок суспільства і особистості, соціальна стратифікація і соціальна мобільність, наводяться основні поняття соціології освіти, науки й культури.

Друга частина посібника присвячена питанням економічної теорії і практики з точки зору соціології. Аналізуються соціологія організації, соціологія праці, соціологія народонаселення тощо.

В окремі розділи виділені питання соціології: управління, особливості реалізації влади в організації, типи соціальних конфліктів і шляхи їх вирішення. У розділі, присвяченому організаційній культурі, узагальнено її методологію і визначені засади сучасної культури організації.

Для студентів усіх спеціальностей, всіх, хто цікавиться законами «людських взаємостосунків».

ВСТУПНЕ СЛОВО 
Частина І. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА СОЦІОЛОГІЯ 
Розділ І. СОЦІОЛОГІЯ ЯК САМОСТІЙНА НАУКА ПРО СУСПІЛЬСТВО 
1.1. Специфіка соціологічної системи знання. 
1.2. Історичні етапи становлення соціологічної думки. 
1.3. Особливості сучасної зарубіжної соціології 
1.4. Розвиток соціологічної думки в Україні 
Розділ 2. ФУНКЦІЇ, МЕТОДИ І КАТЕГОРІЇ СОЦІОЛОГІЇ 
2.1. Функції соціології 
2.2. Методи соціології 
2.3. Категорії соціології 
Розділ 3. СОЦІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ СУСПІЛЬСТВА 
3.1. Суспільство і соціальні структури 
3.2. Суспільство як соціальна система 
Розділ 4. СУСПІЛЬСТВО І ОСОБИСТІСТЬ 
4.1. Особистість – соціальна істота 
4.2. Суспільство і особистість 
4.3. Соціальна діяльність і поведінка особистості 
Розділ 5. СОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА СУСПІЛЬСТВА І СОЦІАЛЬНА СТРАТИФІКАЦІЯ 
5.1. Соціальна структура суспільства 
5.2. Соціальна стратифікація 
5.3. Соціальна мобільність 
Розділ 6. СОЦІОЛОГІЯ ОСВІТИ, НАУКИ, КУЛЬТУРИ 
6.1. Соціологія освіти 
6.2. Соціологія науки 
6.3. Соціологія культури 
Розділ 7. ФУТУРОЛОГІЯ. ЇЇ ФУНКЦІЇ ТА МЕТА 
7.1. Становлення і розвиток футурології 
7.2. Соціальні прогнози 
7.3. Прогнозування міжнародної політики 
Частина II. ЕКОНОМІЧНА СОЦІОЛОГІЯ 
Розділ 1. ЕКОНОМІЧНА СОЦІОЛОГІЯ ЯК ІНТЕГРАЛЬНА НАУКА 
1.1. Історія становлення економічної соціології 
1.2. Об´єкт, предмет та складові економічної соціології 
1.3. Взаємовплив економіки і соціології 
Розділ 2. СОЦІОЛОГІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ 
2.1. Методологічні аспекти і поняття "організація" 
2.2. Суспільство і організація 
2.3. Соціальні форми організації 
2.4. Функції і розвиток організації 
Розділ 3. МАЛА ГРУПА В ОРГАНІЗАЦІЇ 
3.1. Зміст поняття група. Особливості малих груп. 
3.2. Поведінка людей у групах 
3.3. Членство у групах 
Розділ 4. СОЦІОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ 
4.1. Теорія управління як наука 
4.2. Функції управління 
4.3. Засади управління організацією 
4.4. Поради молодим керівникам і не тільки 
Розділ 5. ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ В ОРГАНІЗАЦІЇ 
5.1. Теоретичний підхід до розуміння влади 
5.2. Специфіка влади в організації 
5.3. Межі влади в організації 
Розділ 6. ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА  
6.1. Визначення поняття організаційної культури 
6.2. Функції культури організації 
6.3. Складові культури організації 
6.4. Соціально-етичні аспекти культури організації 
6.5. Засади сучасної організаційної культури 
Розліл 7. КОНФЛІКТИ В ОРГАНІЗАЦІЯХ І ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 
7.1. Типи і динаміка соціальних конфліктів 
7.2. Форми конфліктної боротьби 
7.3. Розвиток конфлікту в організаціях 
7.4. Особливості виробничих конфліктів 
Розділ 8. СОЦІОЛОГІЯ ПРАЦІ 
8.1. Основні терміни соціології праці 
8.2. Соціологічне розуміння праці 
8.3. Функції соціології праці 
8.4. Мотиваційні аспекти праці 
8.5. Концепція службової кар´єри людини в соціології праці 
Розділ 9. СОЦІОЛОГІЯ НАРОДОНАСЕЛЕННЯ 
9.1. Сутність соціології народонаселення 
9.2. Управління соціально-демографічним розвитком 
9.3. Основи демографічної політики 
9.4. Соціологія репродуктивної поведінки 
9.5. Соціологія міграції