Ситуаційний менеджмент
Бондар О. В.

Ситуаційний менеджмент

Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 388 c.

У посібнику подано навчально-методичний матеріал, включений в програму навчальної дисципліни «Ситуаційний менеджмент». Навчальний посібник розроблено з метою надання методичної допомоги при самостійному вивченні дисципліни, запропоновано методичні рекомендації до вивчення кожної теми, конкретні завдання та ситуації, тестові завдання для перевірки рівня знань студентів, термінологічні словники по кожній темі, рекомендації по виконанню контрольних робіт для студентів заочної форми навчання та систему оцінювання знань студетнів за умов кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

Для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за напрямом «Менеджмент».

Вступ
МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ СИТУАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ. СИТУАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ У ТЕНДЕНЦІЯХ МАКРО- і МІКРОРОЗВИТКУ
Тема 1. Основні риси, проблематика та зміст курсу «Ситуаційний менеджмент»15 
1. Актуальність курсу "Ситуаційний менеджмент" в період трансформації ринкової економіки 16 
2. Предмет, об’єкт, мета, завдання дисципліни та взаємозв’язок з іншими18 
3. Сучасні концепції ситуаційного менеджменту: можливість, необхідність та проблематика21 
Тема 2. Ситуації кризи в соціально-економічному розвитку. Тенденції виникнення можливості розв’язання проблемних економічних ситуацій30 
1. Сутність та класифікація ситуацій у соціально-економічному розвитку31 
2. Сутність та види економічних криз35 
3. Керовані та некеровані процеси. Розвиток процесів управління в процесі розвитку виробництва37 
Тема 3. Диверсифікація ситуаційного менеджменту: типологія та вибір альтернатив. Механізми менеджменту42 
1. Поняття динаміки та статики менеджменту43 
2. Поняття диверсифікації та типології управління. Типи управління46 
3. Тенденції циклічного розвитку організації49 
4. Механізми менеджменту: методи та засоби впливу57 
Тема 4. Діагностика в ситуаційному менеджменті68 
1. Сутність та поняття діагностики в ситуаційному менеджменті69 
2. Процес та види діагностки, методика її проведення72 
3. Сутність та прогнозування можливого банкрутства підприємства75 
Тема 5. Державне регулювання кризових ситуацій84 
1. Роль, місце і йункції держави і регулюванні кризових ситуацій85 
2. Аналітична основа та види державного регулювання кризових ситуацій88 
3. Механізм державного регулювання кризових явищ 97 
МОДУЛЬ 2. КЛЮЧОВІ ФАКТОРИ УСПІХУ СИТУАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 102 
Тема 6. Стратегія і тактика в ситуаційному менеджменті102 
1. Поняття, роль та умови формування стратегії в ситуаційному менеджменті102 
2. Ситуаційна модель формування стратегії Джона Томпсона106 
3. Санація і реструктуризація як стратегії ситуаційного менеджменту 107 
Тема 7. Технологія ситуаційного менеджменту117 
1. Поняття технології управління та алгоритму її організації в ситуаційному менеджменті 118 
2.Технологія розробки управлінських рішень в ситуаційному менеджменті та фактори, що на неї впливають121 
3.Особливості прийняття рішень в умовах ризику та невизначеності. Адаптивні плани роботи організації123 
Тема 8. Інновації в ситуаційному менеджменті132 
1. Сутність, роль та значення нововведень в ситуаційному менеджменті133 
2. Поняття та характеристика інноваційної позиції підприємства136 
3. Методика оцінки інноваційно-господарського стану підприємства140 
Тема 9. Ризики в ситуаційному менеджменті150 
1. Сутність та підходи до ризику як ситуативної характеристики151 
2. Класифікація управлінських ризиків155 
3. Підприємницький ризик: причина та наслідки159 
4. Процес управління ризиком на підприємстві163 
Тема 10. Комерційна таємниця та економічна безпека підприємства як умова результативного ситуаційного менеджменту 171 
1. Сутність комерційної таємниці та її вплив на економіку підприємства172 
2. Механізм захисту комерційної таємниці підприємства178 
3. Характеристика економічної безпеки підприємства в ситуаційному менеджменті: сутність, принципи організації та ключові завдання182