Соціологія
Вербець В.В., Субот О.А., Христюк Т.А.

Соціологія

Навчальний посібник. - К.: Кондор, 2009. - 550 c.

Посібник містить основні аспекти соціологічних знань. В ньому в доступній формі викладені історія розвитку соціологічної думки у світі та в Україні, основи загальнотеоретичної соціології, розкрито зміст окремих галузевих соціологічних теорій, розроблена теорія і методика соціологічних досліджень.

Посібник рекомендується студентам вищих учбових закладів, як денної так і заочної форми навчання. Може бути корисним для пошукувачів, абітурієнтів викладачів соціології, всім, хто цікавиться соціологічними знаннями та переймається проблемами суспільства.

Передмова 
Розділ 1. СОЦІОЛОГІЯ ЯК НАУКА ПРО СУСПІЛЬСТВО 
Лекція 1. Предмет і об´єкт соціології 
1.1. Предмет соціології 
1.2. Структура соціологічного знання 
1.3. Функції соціології 
1.4. Соціологія в системі суспільних наук 
Лекція 2. Витоки соціологічних знань та розвиток протосоціології до XIX ст. 
2.1. Предмет історії соціології. Загальні тенденції розвитку світової соціологічної думки 
2.2. Зародження соціологічних знань у Стародавньому світі 
2.3. Розвиток протосоціології у Середні віки та епоху Відродження 
2.4. Соціологічні погляди Нового Часу 
Лекція 3. Виникнення і розвиток соціології як науки 
3.1. Виникнення соціології як окремої науки. Концепція О. Конта 
3.2. Натуралістичні школи та напрямки в соціології XIX ст. 
3.3. Соціальна теорія марксизму 
3.4. Розвиток соціології наприкінці XIX — на початку XX ст. 
Лекція 4. Школи та напрями сучасної соціології 
4.1. Провідні школи сучасної соціології 
4.2. Основні напрямки сучасної соціології 
Лекція 5. Соціологічна думка в Україні 
5.1. Зародження і розвиток соціологічної думки в Україні 
5.2. Початки української соціології 
5.3. Розвиток української соціології в XX ст. 
Розділ 2. СУСПІЛЬСТВО ЯК СОЦІАЛЬНА СИСТЕМА 
Лекція 6. Суспільство як цілісна система 
6.1. Суть поняття суспільство. Основні концепції походження суспільства 
6.2. Суспільство як соціальна система 
6.3. Типологізація суспільств 
Лекція 7. Соціальна структура суспільства 
7.1. Поняття соціальної структури суспільства та її основні елементи 
7.2. Соціальні статуси і ролі в соціальній структурі суспільства 
7.3. Теорії соціальної нерівності 
7.4. Соціальна мобільність та її види 
Лекція 8. Соціальні інститути і соціальні спільності 
8.1. Поняття та ознаки соціального інституту 
8.2. Класифікацій та функції соціальних інститутів 
8.3. Основні риси соціальних організацій 
8.4. Ознаки та види соціальних спільностей 
Лекція 9. Соціальна взаємодія, соціальні відносини та соціальний контроль 
9.1. Суть соціальної дії 
9.2. Соціальні зв´язки і соціальні відносини 
9.3. Соціальний конфлікт: поняття, функції, види та типи 
9.4. Система соціального контролю 
Лекція 10 Соціальні зміни та соціальні процеси 
10.1. Природа, сутність та причини соціальних змін 
10.2. Соціальні процеси та їх різновиди 
10.3. Соціальні рухи і їх типи 
Розділ 3. СПЕЦІАЛЬНІ СОЦІОЛОГІЧНІ ТЕОРІЇ 
Лекція 11. Соціологія культури 
11.1. Поняття культури в соціології 
11.2. Структурні елементи та форми культури 
Лекція 12. Соціологія політики 
12.1. Предмет, категорії і функції соціології політики 
12.2. Політика як соціальний інститут 
Структура і функції політики 
12.3. Соціологічні дослідження політичної системи суспільства та її інститутів 
Соціологія влади 
Соціологія держави 
Соціологія політичних партій і партійних систем 
Лекція 13. Соціологія релігії 
13.1. Предмет соціології релігії та історія и розвитку 
13.2. Релігія як соціальний інститут, її організаційні форми і функції 
13.3. Історичні типи релігійних вірувань та сучасні релігійні системи 
Лекція 14. Соціологія особистості 
14.1. Предмет соціології особистості та її основні проблеми 
14.2. Структурні елементи особистості 
14.3. Соціалізація особистості 
Лекція 15. Соціологія праці 
15.1. Предмет, об´єкт і функції соціології праці 
15.2. Виникнення і розвиток соціології праці 
15.3. Основні категорії соціології праці 
15.4. Соціальні аспекти зайнятості і безробіття 
Лекція 16. Етносоціологія 
16. 1. Предмет і функції етносоціології, передумови її виникнення 
16.2. Концептуальні підходи до вивчення етносів 
16.3. Нація як предмет дослідження етносоціології 
16. 4. Етносоціальні процеси 
16.5. Сучасні етносоціальні процеси в Україні та захист прав національностей 
Лекція 17. Соціологія сім´ї 
17.1. Сутність, об´єкт та предмет соціології сім´ї 
17.2. Шлюб та сім´я: поняття, сутність, типологія 
17.3. Основні тенденції розвитку сучасної сім´є 
Лекція 18. Гендерна соціологія 
18.1. Суть гендерної соціології та и категоріальний апарат 
18.2. Основні напрямки гендерних досліджень 
18.3. Проблеми гендерної рівності на сучасному етапі 
Лекція 19. Соціологія міста 
19.1. Соціально-територіальна структура суспільства 
19.2. Соціологія міста: сутність, проблеми, основні поняття. 
19.3. Соціальні процеси в містах 
Розділ 4. СОЦІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 
Лекція 20. Методологічні підходи у соціологічному дослідженні 
20.1. Соціологічні дослідження в структурі соціологічної науки 
20.2. Методологічні підходи до вивчення об´єкта досліджень 
Лекція 21. Типологія соціологічних досліджень 
Лекція 22. Формування вибіркової сукупності в соціологічному дослідженні 
22.1. Етапи відбору одиниць аналізу 
22.2. Вірогідні вибіркові дослідження 
22.3. Районовані вибіркові дослідження 
22.4. Гніздовий відбір одиниць аналізу 
22.5. Статистичний відбір одиниць об´єкта дослідження 
22.6. Квотна вибірка 
22.7. Вимірювання соціальних характеристик респондентів у соціологічному дослідженні 
Проста номінальна шкала 
Порядкова шкала 
Метрична шкала 
Лекція 23. Методи збору, обробки аналізу та інтерпретації соціальної інформації 
23.1. Вивчення документів 
Контент-аналіз документів 
Вимірювання та кодування інформації в тексті 
23.2. Спостереження як метод соціологічного дослідження 
23.3. Опитування в соціологічному дослідженні 
Анкетування як спосіб збору емпіричної інформації 
Інтерв´ю 
Телефонне інтерв´ю 
Фокусоване групове інтерв´ю 
23.4. Експертні опитування. Біографічний метод 
23.5. Статистичний аналіз емпіричної інформації 
Лекція 24. Формування системи показників та індикаторів 
24.1. Формування системи показників та індикаторів: методологічні та теоретично-прикладні засади 
24.2. Соціально-педагогічний моніторинг: методика визначення системи показників