Філософія: відповіді на питання екзаменаційних білетів
Касьян В.І.

Філософія: відповіді на питання екзаменаційних білетів

Курс лекцій. - К. : Знання, 2008. - 347 c.

Цей посібник – своєрідне узагальнення багаторічного досвіду викладання автором філософії студентам Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Матеріал курсу "Філософія" подається у формі відповідей на питання, які виносяться на іспит. За змістом питання і відповіді, що подаються у посібнику, відповідають програмі нормативного курсу з філософії для студентів гуманітарних спеціальностей і аспірантів вищих навчальних закладів. У посібнику в концентрованому вигляді є все, що потрібно знати для того, щоб при складанні іспиту отримати оцінку "відмінно".

Розраховано насамперед на студентів денної форми навчання, студентів-заочників, аспірантів і пошукачів, які готуються складати іспит з філософії. Книга буде корисною також викладачам філософії.

ПЕРЕДМОВА 
ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ 
1. Поняття світогляду, його специфіка, структура, функції 
2. Історичні типи світогляду 
3. Філософія як особлива форма суспільної свідомості. Предмет філософії 
4. Основні функції філософії 
5. Співвідношення філософії, науки і релігії 
6. Своєрідність філософії Стародавніх Індії та Китаю 
7. Основні риси античної філософії 
8. Стиль мислення І особливості середньовічної філософії 
9. Гуманізм та натурфілософія епохи Відродження 
10. Раціоналізм і емпіризм філософії Нового часу 
11. Основні проблеми та характерні риси філософії французького Просвітництва 
12. Класична німецька філософія 
13. Марксизм у системі філософської культури 
14. Позитивізм, неопозитивізм та постпозитивізм 
15. Класичний психоаналіз та неофрейдизм: загальна характеристика 
16. Екзистещіалізм: загальна характеристика 
17. Основні ідеї неотомізму 
18. Феноменологічний напрям у філософії 
19. Герменевтика як напрямок сучасної філософії 
20. "Філософія життя" 
21. Сучасна зарубіжна філософська антропологія 
22. Російська релігійна філософія кінця XIX – початку XX ст. 
23. Українська філософія як культурно-історичний феномен 
24. Філософський зміст проблеми буття 
25. Основні форми буття 
26. Категорія "матерія" в історико-філософському процесі 
27. Категорії "рух" і "розвиток" у філософії 
28. Простір і час як форми існування світу 
29. Закон єдності і боротьби протилежностей 
30. Закон взаємного переходу кількісних змін в якісні 
31. Закон заперечення заперечення 
32. Категорії діалектики 
33. Проблема єдності світу 
34. Походження людини як філософська проблема 
35. Історичні типи філософських вчень про людину 
36. Єдність біологічного і соціального в людині 
37. Особистість як продукт культурного розвитку 
38. Проблема свідомості у філософії 
39. Структура свідомості 
40. Свідомість і самосвідомість 
41. Філософське трактування феномену безсвідомого 
42. Сутність і структура суспільної свідомості 
43. Форми суспільної свідомості 
44. Поняття ідеології, її роль у суспільстві 
45. Пізнання і практика 
46. Проблема методу пізнання 
47. Діалектика та її альтернативи 
48. Єдність чуттєвого і раціонального пізнання 
49. Емпіричний та теоретичний рівні пізнання 
50. Основні методи наукового пізнання 
51. Ідея, проблема, гіпотеза, теорія як гносеологічні поняття 
52. Проблема істини у філософії 
53. Проблема критеріїв істини 
54. Основні принципи пізнавального процесу 
55. Проблема суб´єкта і об´єкта в пізнавальному процесі 
56. Предмет соціальної філософії 
57. Специфіка соціального пізнання 
58. Поняття суспільства. Основні підходи до розуміння суспільства 
59. Соціальна структура суспільства 
60. Теорія соціальної стратифікації та соціальної мобільності 
61. Рушійні сили історичного процесу 
62. Проблема суб´єкта історичного процесу 
63. Нація як соціальний феномен 
64. Природні умови в житті суспільства. "Географічний детермінізм", "геополітика" 
65. Народонаселення як передумова і суб´єкт історичного процесу 
66. Суспільне виробництво як соціально-філософська категорія 
67. Матеріальне і духовне виробництво 
68. Продуктивні сили та їх основні елементи 
69. Виробничі відносини та їх структура 
70. Техніка як соціальний феномен 
71. Науково-технічна революція: сутність, закономірності та соціальні наслідки 
72. Основні ознаки інформаційного суспільства 
73. Екологічні проблеми сучасної цивілізації 
74. Політика як явище суспільного життя 
75. Політична система суспільства, її структура і функції 
76. Соціально-філософський аспект держави, форм правління, державного устрою, політичних режимів 
77. Громадянське суспільство і правова держава: філософський зміст понять 
78. Культура як предмет філософського осмислення 
79. Наука в системі духовної культури 
80. Культура і цивілізація 
81. Проблема цінностей у філософії 
82. Формаційний та цивілізаційний підходи до розгляду історії 
83. Глобальні проблеми сучасності і майбутнє людства 
ПЕРШОДЖЕРЕЛА 
ПЛАТОН ДЕРЖАВА 
АРІСТОТЕЛЬ МЕТАФІЗИКА 
Томас MOP УТОПІЯ 
Френсіс БЕКОН НОВИЙ ОРГАНОН 
Рене ДЕКАРТ МІРКУВАННЯ ПРО МЕТОД 
Клод Адріан ГЕЛЬВЕЦІЙ ПРО ЛЮДИНУ, ЇЇ РОЗУМОВІ ЗДІБНОСТІ ТА ВИХОВАННЯ 
Іммануїл КАНТ КРИТИКА ЧИСТОГО РОЗУМУ 
Георг ГЕГЕЛЬ ФІЛОСОФІЯ ІСТОРІЇ 
Фрідріх ЕНГЕЛЬС ЛЮДВІГ ФЕЙЄРБАХ І КІНЕЦЬ КЛАСИЧНОЇ НІМЕЦЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ 
Карл МАРКС ДО КРИТИКИ ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ 
Артур ШОПЕНГАУЕР СВІТ ЯК ВОЛЯ І УЯВЛЕННЯ 
Фрідріх НІЦШЕ АНТИХРИСТИЯНИН 
Григорій СКОВОРОДА ПОТОП ЗМІЇНИЙ 
Тарас ШЕВЧЕНКО "I МЕРТВИМ, I ЖИВИМ..." 
Памфіл ЮРКЕВИЧ СЕРЦЕ ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ В ДУХОВНОМУ ЖИТТІ ЛЮДИНИ... 
Іван ФРАНКО ПОЗА МЕЖАМИ МОЖЛИВОГО 
Михайло ГРУШЕВСЬКИЙ ХТО ТАКІ УКРАЇНЦІ, І ЧОГО ВОНИ ХОЧУТЬ 
Зігмунд ФРЕЙД ВСТУП ДО ПСИХОАНАЛІЗУ 
Макс ВЕБЕР ПРОТЕСТАНТСЬКА ЕТИКА І ДУХ КАПІТАЛІЗМУ 
Хосе ОРТЕГА-І-ГАССЕТ ЩО ТАКЕ ФІЛОСОФІЯ? 
П´єр Тейяр де ШАРДЕН ФЕНОМЕН ЛЮДИНИ 
Освальд ШПЕНГЛЕР ЗАНЕПАД ЄВРОПИ 
Арнольд ТОЙНБІ ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ 
Жан-Поль САРТР ЕКЗИСТЕНЦІАЛІЗМ - ЦЕ ГУМАНІЗМ 
Альбер КАМЮ МІФ ПРО СІЗІФА. БУНТІВНА ЛЮДИНА 
Елвін ТОФФЛЕР ТРЕТЯ ХВИЛЯ 
Карл ЯСПЕРС ВИТОКИ ІСТОРІЇ ТА ЇЇ МЕТА 
СЛОВНИК ОСНОВНИХ ФІЛОСОФСЬКИХ ТЕРМІНІВ