Інформаційно-аналітична діяльність
Варенко В.М.

Інформаційно-аналітична діяльність

Навчальний посібник. - К.: Університет «Україна», 2013. - 416 c.

У навчальному посібнику розглянуто найважливаіші теоретичні та практичні питання інформаційно-аналітичної діяльності, принципи, методи, методики застосування інформаційно-аналітичних технологій для прийняття ефективного управлінського рішення.

Особливу увагу приділено розвитку нових засобів інтелектуалізації інформаційно-аналітичної діяльності, специфіці професії аналітика, інформаційній революції, загрозам, що виникають у зв’язку з цим та сучасним концепціям розвитку інформаційного суспільства.

Посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність», але може бути корисний викладачам, аспірантам, та всім, хто цікавиться аналітикою.

Передмова
Модуль №1. Сутність, складові, методологія, принципи інформаційно- аналітичної діяльності
Тема 1. ВСТУП ДО КУРСУ
1.1. Мета, завдання, предмет навчальної дисципліни "Інформаційно-аналітична діяльність" та її специфіка
1.2. Структура курсу "Інформаційно-аналітична діяльність". Місце навчальної дисципліни в системі дисциплін документно-комунікаційного циклу
1.3. Інформаційно-аналітична діяльність як специфічний різновид людської діяльності
1.4. Короткий історичний огляд розвитку інформаційно-аналітичної діяльності. Найважливіші етапи
1.5. Джерела інформації в системі суб’єктно-об’єктних відносин інформаційної діяльності. Типологія та класифікація інформації11 
Тема 2. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ17 
2.1. Актуальність, суть, основні принципи ІАД17 
2.2. Цілі, об’єкти, суб’єкти ІАД20 
2.3. Категоріально-понятійна система дисципліни "Інформаційно-аналітична діяльність"21 
2.4. Загальні професійні вимоги до рівня фахової підготовки аналітика23 
2.5. Основні методи аналітики27 
2.6. Характеристика основних різновидів ІАД30 
2.7. Параметри інформації37 
2.8. Базові моделі, що застосовуються під час аналізу інформаційних явищ39 
Тема 3. МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ43 
3.1. Методи організації ІАД43 
3.2. Загальноприйнятий алгоритм діагностики інформаційних подій і процесів46 
3.3. Методи збору аналітичної інформації48 
3.4. Проблема інтерпретації фактів та типові помилки в аналітичних висновках52 
3.5. Поняття та методи аналітичних прогнозів54 
3.6. Етапи прогнозування58 
3.7. Моделі та типи прогнозів61 
Тема 4. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СФЕРИ В УКРАЇНІ СУБЄКТИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЇХ ІНФОРМАЦІЙНІ ПОТРЕБИ ТА ПОНЯТТЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЦИКЛУ66 
4.1. Система законодавчого забезпечення інформаційно - аналітичної діяльності в Україні66 
4.2. Закон України "Про інформацію" - базовий акт у системі регулювання інформаційних відносин67 
4.3. Закон "Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки"68 
4.4. Закон України "Про доступ до публічної інформації"69 
4.5. Інші закони України та підзаконні акти, що регламентують інформаційно-аналітичну діяльність70 
4.6. Поняття «суб’єктів інформаційних відносин». Інформаційні потреби споживачів73 
4.7. Сутність і структура інформаційного циклу80 
4.8. Характеристики інформаційних потреб. Методи вивчення інформаційних потреб81 
Тема 5. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОЦЕС ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ПОСЕРЕДНИКИ86 
5.1.Поняття та сутність інформаційного процесу86 
5.2. Складники (етапи) інформаційно-аналітичного процесу89 
5.3. Причини викривлення інформації91 
5.4. Інформаційні шуми, бар’єри та їх вплив на якісні та кількісні показники інформації93 
5.5. 3агальна характеристика поняття "інформаційні посередники"94 
5.6. Бібліотеки як універсальна форма інформаційного посередництва94 
5.7. ЗМІ як потужний ресурс інформаційного посередництва96 
5.8. Суспільно-інформаційна роль реклами98 
5.9. Зв’язки з громадськістю (PR)99 
Тема 6. КОМУНІКАЦІЙНИЙ ПРОЦЕС ЯК СУСПІЛЬНА ФУНКЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ103 
6.1. Загальна характеристика поняття «комунікації» та «комунікативного процесу»103 
6.2. Соціальні функції комунікації104 
6.3. Типологія комунікацій105 
6.4. Перешкоди та комунікативні бар’єри на шляху комунікативного процесу108 
6.5. Види і форми комунікацій112 
6.6. Поняття масової комунікації113 
6.7. Комунікаційні канали115 
6.8. Управління комунікаційними процесами116 
6.9. Удосконалення комунікацій118 
Тема 7. РОЗВИТОК ЗАСОБІВ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМИ РЕСУРСАМИ121 
7.1. Поняття штучного інтелекту121 
7.2. Нейронні мережі122 
7.3. Дерево рішень ("дерево цілей")123 
7.4. Виведення за аналогією126 
7.5. Інформаційно-аналітичні системи126 
7.6. Експертні системи128 
7.7. Системи підтримки прийняття рішень (СППР)130 
7.8. Системи кодування інформації131 
7.9. Штрихові коди135 
7.10. Інформатизація економіки136 
7.11. Економічна інформація, її класифікація140 
Тема 8. ІНФОРМАЦІЙНА РЕВОЛЮЦІЯ, її СУТНІСТЬ. ПОБУДОВА ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ146 
8.1. Поняття інформаційної революції146 
8.2. Основні ознаки інформаційної революції147 
8.3. Нові інформаційні технології150 
8.4. Ринкова інфраструктура інформаційного середовища153 
8.5. Інформатизація суспільства. Концепція Національної програми інформатизації154 
8.6. Досвід країн Європейського Союзу та США156 
8.7. Створення сучасної інфраструктури інформатизації в Україні163 
8.8. Розвиток та впровадження нових інформаційних технологій164 
Модуль №2. Практика організації інформаційно-аналітичної діяльності168 
Тема 1. СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ ЦИВІЛІЗАЦІЙ ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН ЩОДО УКРАЇНИ168 
1.1. Сучасні концепції розвитку цивілізацій168 
1.2. Інформаційно-комунікаційні технології як чинник розвитку інформаційного суспільства174 
1.3.Інформаційна технологізація суспільного життя178 
1.4. Загрози в інформаційній сфері181 
1.5. Інформаційні позиції та імідж України184 
1.6. Інформаційна політики зарубіжних країн190 
1.7. Зовнішні чинники впливу на Україну197 
1.8. Інформаційна політика України щодо поліпшення її міжнародного іміджу199 
Тема 2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР ЯК ОБЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ГЛОБАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ203 
2.1. Сутність і зміст поняття інформаційного простору203 
2.2. Види і форми інформаційної діяльності в суспільстві208 
2.3. Концепції трактування суті інформаційного простору209 
2.4. Сучасний стан інформаційного простору України212 
2.5. Інформаційні стратегії214 
2.6. Процес глобалізації, його позитивні і негативні наслідки218 
2.7. Специфіка організації світових інформаційних потоків223 
2.8. Міжнародна правова база в інформаційній сфері225 
2.9. Концепція Нового міжнародного інформаційного і комунікаційного порядку226 
Тема 3. ІНФОРМАЦІЙНА АНАЛІТИКА ЯК ЗАСІБ ОДЕРЖАННЯ ЗНАНЬ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ ПРОЦЕС: СУТЬ, ПРИНЦИПИ, ІНСТРУМЕНТАРІЙ231 
3.1.Інформаційна аналітика як засіб одержання знань231 
3.2. Види інформаційно-аналітичних робіт233 
3.3. Методика написання аналітичної роботи236 
3.4. Загальні ознаки роботи високої якості та типові помилки240 
3.5.Інформаційно-аналітичний процес: суть та принципи244 
3.6. Головні фактори результативності роботи аналітика245 
3.7. Етапи і порядок підготовки інформаційно-аналітичних документів246 
3.8. Проблема «пастки часу» і засоби її подолання248 
Тема 4. ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА РОБОТА ЯК ПРОЦЕС ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ ТА НОВІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ253 
4.1. Інформаційна робота як процес творчого мислення253 
4.2. Оціночна діяльність і прогнозування в інформаційно-аналітичному процесі254 
4.3. Інформаційне забезпечення управління256 
4.4. Нові інформаційні технології обробки інформації258 
4.5. WWW-технології в інформаційній сфері261 
4.6. Інформаційні технології аналітичної обробки інформації263 
4.7. Сучасні технології спільної роботи266 
Тема 5. ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОПЕРАЦІЇ ТА ВІЙНИ. ІНФОРМАЦІЙНА СКЛАДОВА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ270 
5.1. Поняття і сутність інформаційних війн270 
5.2. Інформаційні війни минулого та їх причини в майбутньому276 
5.3. Технології ведення інформаційних війн279 
5.4. Моделі інформаційних війн281 
5.5. Інформаційні операції в структурі соціально-політичних комунікацій283 
5.6. Поняття та сутність інформаційної безпеки України286 
5.7. Діяльність спецслужб України та інших держав288 
5.8. Проблеми захисту інтелектуальної власності та інформації290 
5.9. Безпека підприємницької діяльності296 
5.10. Шляхи вдосконалення інформаційної безпеки України299 
Тема 6. ПРАКТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПЛАНУВАННЯ ІАД В ОРГАНІЗАЦІЇ304 
6.1. Ієрархічні рівні організації ІАД304 
6.2. Специфіка організації інформаційних послуг в сфері управління307 
6.3. Організація діяльності інформаційно-аналітичної служби311 
6.4. Менеджмент кадрових ресурсів, фінансування та матеріально-технічна база організації як головні чинники успішної ІАД316 
6.5. Необхідність планування ІАД320 
6.6. Основні принципи планування322 
6.7. Поточне і стратегічне планування325 
6.8. Структура бізнес-планування327 
Тема 7. МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ В ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ В МАЛОМУ ТА СЕРЕДНЬОМУ БІЗНЕСІ334 
7.1. Теорія маркетингової комунікації334 
7.2. Система маркетингових досліджень і маркетингової інформації336 
7.3. Методи отримання й обробки маркетингової інформації 341 
7.4. Інтернет-маркетинг343 
7.5. Електронна комерція347 
7.6. Поняття малого та середнього бізнесу354 
7.7. Інформаційна складова малого та середнього бізнесу358 
7.8. Принципи діагностики економічного стану підпригметна360 
7.9. Методика діагностики економічного стану367 
Тема 8. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ДЕРЖАВИ ТА ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА367 
8.1. Поняття іміджу та його види367 
8.2. Імідж України, йото складові368 
8.3. Технології формування іміджу373 
8.4. Діяльність прес-служб375 
8.5. Перспективи формування позитивного іміджу України в міжнародному інформаційному середовищі376 
8.6. Поняття інформаційної культури379 
8.7. Поліфункціональність інформаційної культури, її функції380 
8.8. Компоненти інформаційної культури387 
8.9. Інформаційна культура в управлінській діяльності389 
Темя 9. ПЕРСПЕКТИВИ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО- АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ391 
9.1. Сучасні інформаційні технології і Україна391 
9,2. Проблеми розвитку ІАД в Україні394 
9.3. Можливості подолання негативних явищ397 
9.4. Перспективи розвитку інформаційних технологій в Україні і світі402