Конкурентоспроможність національної економіки

Чуприна Н.М., Білоброва О.В. Застосування інноваційних технологій підприємствами промисловості України

Промисловість України є однією з основних галузей господарства і, потужним джерелом поповнення державного бюджету країни по сплаті податків та зборів. Промисловість України представлена добувною та переробною галузями, виробництво та розподіленням газу та води. Переробна галузь в свою чергу складається з: виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів; легка промисловість (текстильне виробництво; виробництво одягу, хутра та виробів з хутра; виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших металів); оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів; целюлозо-паперове виробництво; видавнича діяльність; виробництво коксу, продуктів нафто перероблення; хімічна та нафтохімічна промисловість (хімічне виробництво; виробництво гумових та пластмасових виробів); виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції; металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів; машинобудування (виробництво машин та устаткування; виробництво електричного, електронного та оптичного устаткування; виробництво транспортних засобів та устаткування).

Таблиця 1. Частка промислових підприємств, що впроваджували інновації впродовж трьох років, за типами інновації за видами діяльності, %

Підприємств, що впроваджують

Інноваційну продукцію

Інноваційні процеси

Організаційні інновації

Маркетингові інновації

2007

2009

2009

2011

2007

2009

2009

2011

2007

2009

2009

2011

2007

2009

2009

2011

Промисловість

10,8

11,4

10,7

11,5

4,2

3,8

4,1

3,7

Переробна промисловість

12,4

13,2

11,6

11,9

4,6

4,0

4,8

4,3

у тому числі

Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення

10,6

14,0

31,9

20,9

6,4

7,0

4,3

9,3

Хімічна та нафтохімічна промисловість

17,8

18,3

16,4

17,1

6,8

6,1

6,7

6,0

хімічне виробництво

26,9

27,7

23,3

23,3

11,4

9,6

10,0

9,9

виробництво гумових та пластмасових виробів

10,4

10,0

10,9

11,7

3,1

3,1

4,0

2,6

Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції

7,8

5,8

8,4

7,0

2,9

1,7

2,8

1,7

Частка промислових підприємств,що впроваджували інновації впродовж трьох років у переробній промисловості вище, ніж цей показник в цілому по країні. За всіма типами інновацій (інноваційна продукція, інноваційні процеси, організаційні інновації, маркетингові інновації). Необхідно також зазначити, що частка промислові підприємства хімічної та нафтохімічної промисловості (а саме хімічне виробництво) майже вдвічі більше, чим цей показник в цілому по промисловості України. Так інноваційну продукцію впровадило 26,9% підприємств хімічного виробництва у 2007-2009 роках, та 27,7% у 2009-2011 роках, тоді як у промисловості в цілому, даний показник склав 10,8% та 11,4% відповідно; інноваційні процеси впровадили 31,9% підприємств з виробництву коксу, продуктів нафто перероблення у 20072009 рр., та 20,9% у 2009-2011 рр., а в цілому по промисловості України цей показник склав 10,7% та 11,5% відповідно. Маркетингові інновації впровадило 10% підприємств з хімічного виробництва у 2007-2009 рр., та 9,9% у 2009-2011рр., по переробний промисловості цей показник склав 4,8% та 4,3% відповідно. Ці данні свідчать про те, що підприємства хімічної та нафтохімічної промисловості досить активно (вищими за середні темпи по промисловості) впроваджують інновації у продукцію, промислові процеси, свою організаційну та маркетингову діяльність за останні п’ять років, тобто за період з 2007 по 2011 рік.

Підсумовуючи все вищенаведене ми можемо зробити наступні висновок, що для ефективного функціонування промислові підприємства повинні впроваджувати інноваційні процеси в своїй роботі. Динаміка зміни кількості промислових підприємств Дніпропетровського регіону які займаються інноваційною діяльністю є досить позитивна. Підприємства хімічної галузі в цілому по Україні є одними з лідерів в провадженні інноваційних процесів у виробництві.

Список використаних джерел

  1. Україна у цифрах 2011. Статистичний збірник // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua