Конкурентоспроможність національної економіки

Венгер Т.А. Вплив державних запозичень на нагромадження основного капіталу в Україні

Вплив державного боргу на нагромадження основного капіталу в Україні відбувається в основному через наступні канали:

 1. Зменшення кредитних ресурсів банківського сектору внаслідок здійснення державних запозичень, що спричиняє зростання відсоткових ставок та подорожчання кредитів для національних корпорацій. В Україні вплив даного фактору посилюється тим, що банківський сектор є основним покупцем облігацій внутрішньої державної позики. Станом на 03.01.2012 р. комерційним банкам належало майже 37% загального обсягу ОВДП, що перебували в обігу [9, с. 15].
 2. Окрім обмеження доступу підприємств до кредитних ресурсів, держава, нарощуючи внутрішній борг, має деструктивний вплив і на спроможність підприємств капіталізувати свої доходи, що проявляється у двох формах: по-перше, у разі тривалого бюджетного дефіциту уряд змушений підвищувати ставки податків, аби не допускати поглиблення розриву між бюджетними надходженнями та витратами на обслуговування зростаючого державного боргу; по-друге, - в затримці відшкодування податку на додану вартість, тобто, останній фактично стає джерелом боргового фінансування держбюджету, зменшуючи обіговий капітал підприємств.
 3. Скорочення державних інвестицій, обумовлене зростанням бюджетних витрат на обслуговування державного боргу. Останні в період кризи 2008-2011 рр. зросли в 7 разів і в 2011 р. становили 68,76 млрд. грн. Оскільки таке зростання витрат не компенсувалося збільшенням бюджетних надходжень, воно викликало необхідність скорочення інших державних видатків, насамперед, інвестиційних. Державні інвестиції є одним з макроекономічних показників, який продемонстрував найбільший спад в період фінансово-економічної кризи в Україні. Так в період 2007-2009 рр. їх обсяг скоротився в 3,4 рази - з 14,8% до 4,3% від загальних бюджетних видатків відповідно [5, с. 38].
 4. Зовнішні державні запозичення, якщо не спрямовуються на інвестиції, також негативно впливають на нагромадження основного капіталу, зокрема, спричиняючи зниження кредитних рейтингів держави, що підвищує вартість позичкового капіталу для вітчизняних підприємств на міжнародному ринку.
 5. Деякі дослідники також вказують на ефект витіснення, спричинений зростанням пропозиції іноземної валюти на внутрішньому ринку, обґрунтовуючи це тим, що в період зростання експортних доходів та гарантованих державою зовнішніх запозичень гривневі інтервенції, які здійснюються Нацбанком з метою запобігання ревальвації національної валюти, спричиняють до зростання грошової маси, що, в межах жорсткої монетарної політики, вимагає від НБУ підвищення відсоткових ставок та здійснення інших стерилізаційних операцій. Останнє, в свою чергу, має негативний вплив на інвестиційну активність в країні [4, с. 90]. Однак, слід зазначити, що даний ефект зовнішніх запозичень на сьогодні не є актуальним для України, оскільки можливий лише за наявності профіциту платіжного балансу.

Незважаючи на те, що ефект витіснення є добре дослідженим в межах різних економічних шкіл, а його вплив на динаміку інвестицій в основний капітал підтверджено статистичними розрахунками, погляди вітчизняних науковців на дану проблему не завжди співпадають. Так результати дослідження Т.П. Богдан свідчать про наявність негативного впливу державних запозичень на нагромадження капіталу [2, с. 84]; натомість, за словами Я. А. Жаліла, ефект витіснення не загрожує Україні, оскільки «Стабільна наявність певної величини надлишкової ліквідності комерційних банків свідчить про принципову можливість одночасного розширення державних та корпоративних запозичень. Тобто, державні запозичення на внутрішньому ринку акумулюють вільні кошти, які за інших рівних умов не були б спрямовані на інвестиційні потреби» [4, с. 89]. О.В. Царук стверджує про наявність позитивного впливу державного боргу на нагромадження основного капіталу [6, с. 8].

Здійснений автором емпіричний аналіз залежності приросту основного капіталу від зміни обсягів державного боргу, прямих іноземних інвестицій та економічного зростання, яке, як відомо, є акселератором нагромадження основних фондів, дали наступні результати (рис. 1).

Dependent Variable: LNCAPITAL Method: Least Squares Date: 03/03/13 Time: 15:24 Sample: 1992 2010 Included observations: 19

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

LNGDP

1.159800

0.044784

25.89786

0.0000

LNDEBT

-0.200785

0.037769

-5.316175

0.0001

LNFDI

0.027115

0.023130

1.172302

0.2594

C

-2.760549

1.059983

-2.604333

0.0199

R-squared

0.991355

Mean dependent var

23.36235

Adjusted R-squared

0.989625

S.D. dependent var

0.602904

S.E. of regression

0.061409

Akaike info criterion

-2.557857

Sum squared resid

0.056566

Schwarz criterion

-2.359028

Log likelihood

28.29965

F-statistic

573.3409

Durbin-Watson stat

1.917689

Prob(F-statistic)

0.000000

Рис. 1. Результати регресійного аналізу залежності нагромадження основного капіталу від динаміки пояснюючих змінних

Джерело: розрахунки автора

Регресійне рівняння, що описує ефект витіснення в Україні, має наступний вигляд:

Ln(Capital) = 1,15*Ln(GDP) - 0,2*Ln(Debt) + 0,02*Ln(FDI) - 2,76,

де Capital - валове нагромадження основного капіталу, GDP - валовий внутрішній продукт, Debt - державний борг, FDI - чисті прямі іноземні інвестиції (ПІІ).

Збільшення державного боргу України на 1% спричиняє від’ємний приріст основного капіталу в середньому на 0,2%, а 1% економічного зростання забезпечує приріст основних фондів в середньому на 1,15%. Вплив прямих іноземних інвестицій при цьому є статистично не значущим. Це означає, що ПІІ не впливають на динаміку капітальних інвестицій в Україні, і може бути пояснено їх спрямованістю переважно у сфери зі швидким оборотом капіталу - фінанси, торгівля тощо.

Список використаних джерел

 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 травня 2010 p. N 368 [Електронний ресурс] / Верховна Рада України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/368-2010-%D0%BF.
 2. Вахненко Т.П. Державний борг України та його економічні наслідки / Т.П. Вахненко. - K.: Альтерпрес, 2000. - 152 с.
 3. Лютий І. Фінансова-економічна криза 2008-2010 pp.: деякі чинники та уроки / І. Лютий, О. Юрчук // Вісник Національного банку України. - 2011. - № 01. - С. 10-16.
 4. Особливості та пріоритети боргової політики України / A.C. Гальчинський, З.С. Варналій, В.Я. Майстришин та ін. - K., 2004. - 104 с. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.niss.gov.ua.
 5. Україна в 2010 році: щорічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку: монографія / за заг. ред. A.B. Срмолаєва. - К. : НІСД, 2010. - 528 с.
 6. Царук О.В. Статистичний аналіз та оцінка державного боргу - автореферат. - K., 2009. -21 с.: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.: спец. 08.00.10 «Статистика» / О.В. Царук. - K., 2009. - 21 с.
 7. Бюлетень Національного банку України / Національний банк України. - 2009. - № 1 (190). - 177 с. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.bank. gov.ua/doccatalog/document?id=66416.
 8. Бюлетень Національного банку України / Національний банк України. - 2012. - № 9 (234). - 195 с. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.bank. gov.ua/doccatalog/document?id=121759.
 9. Монетарний огляд за 2011 рік / Національний банк України. - K.,- 15 с. [Електронний ресурс]. - Режим доступу :http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=104460.