Конкурентоспроможність національної економіки

Тарануха І.Ю. Оцінка меж зростання резервів під прострочені кредити для банківської системи України

Офіційні дані по резервах під кредити не відображають повною мірою якість банківських кредитних портфелів. Менеджменту банків невигідно визнавати існування проблемної заборгованості, оскільки, згідно з нормативами НБУ, вона повинна покриватися адекватними резервами. Формування резервів у великих розмірах призводить до виникнення збитків, які акціонери банків змушені компенсувати збільшенням статутного капіталу.

За оцінками аналітиків рівень проблемної заборгованості в деяких великих банках становить 30, 40 і навіть більше 50 %. А в середньому по банківській системі рівень проблемних кредитів становить не менше третини кредитного портфеля. Але у всіх точках часового ряду створені резерви на відшкодування можливих втрат за кредитними операціями покривали прострочену заборгованість за кредитами, зокрема за період 01.01.200501.01.2009 рр. - більш ніж у 2 рази, а у період подолання наслідків кризових явищ з 2009 року відношення резерву до простроченої заборгованості за кредитами становило близько 1,4, тобто 140 % (табл. 1).

Таблиця 1. Динаміка показника покриття простроченої заборгованості резервами на відшкодування можливих втрат за кредитними операціями по банківській системі України за період 01.01.2005 - 01.03.2012 рр.

Станом на

Прострочена заборгованість за кредитами, млн. грн.

Резерв на відшкодування можливих втрат за кредитними операціями, млн. грн.

Коефіцієнт забезпечення резервами простроченої заборгованості

01.01.2005

3 145

6 367

2,02

01.01.2006

3 379

8 328

2,47

01.01.2007

4 456

12 246

2,75

01.01.2008

6 357

18 477

2,91

01.01.2009

18 015

44 502

2,47

01.01.2010

69 935

99 238

1,42

01.01.2011

84 851

112 965

1,33

01.01.2012

79 292

118 941

1,50

01.03.2012

81 712

119 125

1,46

Для того щоб якісно оцінити межі зростання резервів під прострочені кредити для банківської системи України розглянемо певні залежності (рис. 2, рис. 3, рис. 4).

На основі фактичних офіційних квартальних даних НБУ щодо основних показників діяльності банків за період 01.01.2005-01.10.2012 рр. побудовано лінію тренду залежності показника покриття резервами кредитних вкладень від частки прострочених кредитів у кредитному портфелі банків, і, в даному випадку видно, що збільшення частки прострочених кредитів призводить до росту показника покриття резервами кредитних вкладень; коефіцієнт достовірності апроксимації , який показує ступінь відповідності трендової моделі вихідним даним, становить 0,9927 (рис. 2).

На рис. 3 представлено продовжену лінію тренду на основі вже наведених вище даних, що використовувались для побудови попереднього графіку. Припустимо, що внутрішня структура портфелю проблемних кредитів (співвідношення сумнівних та безнадійних кредитів) та портфелю кредитів із добрим та задовільним станом обслуговування боргу (співвідношення стандартних, під контролем та субстандартних кредитів) не змінюється суттєво. За таким умов очікуване можливе значення показника покриття резервами кредитних вкладень, за 30% рівня частки прострочених кредитів, буде складати близько 37 %.

Вибір 30% частки проблемних кредитів як критичної межі обумовлено тим, що більшість експертів визначає саме такий рівень проблемних активів тривожним сигналом для банківської системи [2].

Для глибшого аналізу меж зростання резервів під прострочені кредити для банківської системи розрахуємо для аналізованого періоду коефіцієнти забезпечення резервами простроченої заборгованості за кредитними операціями, та дослідимо залежність цього показника від частки проблемних кредитів у загальному кредитному портфелі. Як видно з рис. 4, вказана залежність описується гіперболою з мінімальним значенням відношення резерву до простроченої заборгованості за кредитними операціями на рівні одиниці, що буде досягнуте за ситуації, коли частка проблемних кредитів дорівнює 100%.

Відповідно, наведена залежність може слугувати як інструмент визначення адекватності політики формування резервів під прострочені кредити для окремих банків, так і підходом до визначення можливих обсягів зміни резервів залежно від частки прострочених кредитів. Також, за допомогою цього інструменту можна розрахувати обсяг недосформованих резервів у банківській системі - на основі застосування оцінок міжнародних організацій та міжнародних рейтингових агенцій щодо реальної частки проблемних кредитів у банківській системі України.

Значне збільшення резервів під кредитні операції за 2008-2009 рр. викликане погіршенням якості кредитних портфелів банків, а точніше, зростанням проблемної заборгованості за кредитами. Остання, у свою чергу, була сформована як під впливом макроекономічних чинників, так і в результаті відсутності в докризовий період ефективних систем ризик-менеджменту в українських банківських установах.