Конкурентоспроможність національної економіки

Засадний Б.А. План рахунків бухгалтерського обліку в умовах застосування МСФЗ

Перш ніж досліджувати конкретні правила обліку, що регулюються тим або іншим МСФЗ, необхідно зрозуміти їх ідеологію та теоретичні основи. Те, що можна назвати теоретичною концепцією МСФЗ, подається в спеціальному документі, який називається Принципи складання і представлення фінансової звітності (Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements, далі - Принципи). Ці Принципи служать методологічною основою для забезпечення цілісності всієї системи норм МСФЗ і національних стандартів, орієнтованих на МСФЗ. Відтак потрібно звернути увагу на дуже важливий момент: всі положення МСФЗ присвячені саме складу звітності загального призначення, тобто тій інформації, яка буде використовуватися зовнішніх користувачів для прийняття рішень. Питання процедури обліку, яка передує складанню звітності, виходять за рамки регулювання МСФЗ. Як наслідок цього у МСФЗ немає ні обов’язкового, ні рекомендованого плану рахунків для суб’єктів, які формують звітність відповідно до МСФЗ.

План рахунків займає центральне місце в побудові бухгалтерського обліку та організації всього облікового процесу. На основі плану рахунків визначаються основні методологічні рішення з ведення обліку, забезпечення однаковості відображення відповідних операцій і процесів, нагромадження облікової інформації, необхідної для систематичного контролю, складання звітності та проведення економічного аналізу.

Усі підрозділи компанії повинні вести бухгалтерський облік за єдиним робочим планом рахунків, розробленим компанією самостійно.

Порядок використання єдиного робочого плану рахунків, включаючи розподіл компетенції з ведення рахунків і субрахунків бухгалтерського обліку між відділами та підрозділами компанії, повинен регламентуватися обліковою політикою.

На сьогодні усі підприємства та організації в Україні для відображення інформації про господарську діяльність застосовують План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов´язань і господарських операцій підприємств і організацій та Інструкцію про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. № 291. Це директивні документи, що є обов’язковими для усіх підприємств та організацій.

Накопичена економічна інформація на рахунках бухгалтерського обліку є основою для складання фінансової звітності. План рахунків та форми фінансової звітності відповідно до П(С)БО є стандартизованими та узгодженими.

Для створення моделі Плану рахунків бухгалтерського обліку для підприємств, що з 1 січня 2012 р. відповідно Закону України від 12 травня 2011 р. № 3332-УІ «Про внесення змін до Закону України «Про

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» формують звітність за МСФЗ, доцільно застосувати дедуктивний підхід: від статей фінансової звітності до формування інформації на рахунках бухгалтерського обліку.

Перш за все, слід проаналізувати комплекти фінансової звітності відповідно до П(С)БО та МСФЗ. Відмінностей існує не багато, адже при розробці П(С)БО основну увагу була звернуто на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку. Основними формами фінансової звітності є:

1) заП(С)БО:

- Баланс (Звіт про фінансовий стан);

- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід);

- Звіт про рух грошових коштів;

- Звіт про власний капітал;

- Примітки до фінансової звітності;

2) за МСФЗ:

- Баланс;

- Звіт про прибутки і збитки;

- Звіт про рух грошових коштів;

- Звіт про зміни в капіталі;

- Примітки до звітів.

Очевидним є те, що обидва комплекти звітності надають приблизно одну і ту саму інформацію про діяльність підприємства. Проте існують певні відмінності. Зокрема, правила підготовки звітності за П(С)БО є регульованими та завжди спирається на дані, чітко обумовлені у законодавстві:

- список первинних документів;

- реквізити первинних документів;

- план рахунків.

Натомість у МСФЗ надано великий простір для маневру в частині правил облікової політики, багато істотних моментів, зокрема період, в якому слід відобразити господарську операцію, здійснюється самостійно бухгалтером. План рахунків є частиною облікової політики підприємства і може відповідним чином варіюватися.

На основі аналізу МСФЗ у табл. 1 подано мінімальний перелік статей, які повинні бути розкриті у фінансовій звітності.

Таблиця 1. Мінімальний перелік статей фінансової звітності відповідно до МСФЗ

Назва статті

Посилання на МСБО

1

2

Необоротні активи

Основні засоби:

МСБО 1, п. 54а МСБО 16, п. 73 д

основні засоби в експлуатації

знос (амортизація) основних засобів

незавершені капітальні інвестиції

Інвестиційна власність

МСБО 1, п. 546

Г удвіл

МСБО 1, п. 54в

Нематеріальні активи (крім гудвіла)

МСБО 1, п. 54в

нематеріальні активи в експлуатації

знос (амортизація) нематеріальних активів

створення нематеріальних активів

Інвестиції за методом участі в капіталі

МСБО 1, п. 54ґ МСФЗ 8, пп. 24а, 28ґ

Біологічні активи

МСБО 1, п. 54д

Відстрочені податкові активи

МСБО 1, п. 54м МСБО 12, п. 81е

Інші необоротні фінансові активи

МСБО 1, п. 54г МСБО 32, п. 11

Інші необоротні нефінансові активи

МСБО 1, п. 54

Оборотні активи

Запаси

МСБО 1, п. 54е

сировина і матеріали

МСБО 1, п. 54е

незавершене виробництво

МСБО 1, п. 54е

товари

МСБО 1, п. 54е

готова продукція

МСБО 1, п. 54е

інші запаси

МСБО 1, п. 54е

Дебіторська заборгованість

МСБО 1, п. 54є МСБО 1, п. 786

Інші оборотні фінансові активи

МСБО 1, п. 54г

Інші оборотні нефінансові активи

МСБО 1, п. 54

Грошові кошти та їх еквіваленти

МСБО 1, п. 54ж МСБО 7, п. 45

Необоротні активи і групи вибуття для продажу

МСБО 1, п. 54з

Власний капітал

Статутний капітал

МСБО 1, п. 54п

Емісійний доход

МСБО 1, п. 54п

Вилучений капітал

МСБО 1, п. 54п

Резервний капітал

МСБО 1, п. 54п

Інший капітал

МСБО 1, п. 54п

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

МСБО 1, п. 54п

Неконтрольовані частки у власному капіталі

МСБО 1, п. 54о

Довгострокові зобов’язання

Довгострокові резерви для винагороди працівників

МСБО 1, п. 54і

Інші довгострокові резерви

МСБО 1, п. 54і

Відстрочені податкові зобов’язання

МСБО 1, п. 54м

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

МСБО 1, п. 54к

Інші довгострокові нефінансові зобов’язання

МСБО 1, п. 54

Поточні зобов’язання

Поточні резерви для винагороди працівників

МСБО 1, п. 54і

Інші поточні резерви

МСБО 1, п. 54і МСБО 37, п. 84а

Торговельна кредиторська заборгованість

МСБО 1, п. 54и

Поточні зобов’язання за податками

МСБО 1, п. 54л

Інші поточні фінансові зобов’язання

МСБО 1, п. 54к

Інші поточні нефінансові зобов’язання

МСБО 1, п. 54

Поточні зобов’язання, включені в ліквідаційні групи, класифіковані як утримувані для продажу

МСБО 1, п. 54н

Доходи і витрати

Дохід від реалізації

МСБО 1, п. 82а МСБО 18, п. 356 МСФЗ 8, п. 28а

Собівартість реалізації

МСБО 1, п.99

Інші доходи

МСБО 1, п.103 МСБО 1, п.102

Витрати на збут

МСБО 1, п.99

Адміністративні витрати

МСБО 1, п.99

Інші витрати

МСБО 1, п.99

Інші прибутки (збитки)

МСБО 1, п.103 МСБО 1, п.102

Фінансові витрати

МСБО 1, п. 826

Прибуток (збиток) асоційованих та спільних підприємств за методом участі в капіталі

МСБО 1, п. 82в

Податок на прибуток

МСБО 1, п. 82г МСБО 7, п.20

Прибуток (збиток) від припинення діяльності

МСБО 1, п. 82 ґ-ж

Інший сукупний прибуток

Інші доходи від курсових різниць

МСБО 1, п. 916

Інший сукупний прибуток від фінансових активів

МСБО 1, п. 916

Інший сукупний прибуток від хеджування грошових потоків

Інший сукупний прибуток (збиток) від переоцінки

МСБО 1, п. 916

Актуарні прибутки (збитки) за пенсійними планами з визначеними виплатами

МСБО 1, п. 916

Частки інших сукупних прибутків асоційованих та спільних підприємств за методом участі в капіталі

МСБО 1, п. 916

Оскільки значна частка статей фінансової звітності, складеної за П(С)БО, корелює із мінімальним переліком статей, які повинні бути розкриті у фінансовій звітності відповідно до МСФЗ, підприємства, які з 1 січня 2012 р. зобов’язані складати фінансову звітність за МСФЗ, можуть використовувати План рахунків бухгалтерського обліку, за яким складали фінансову звітність згідно ПСБО.

Слід зазначити, що складання фінансової звітності за МСФЗ для суб’єктів господарювання спричинить труднощі технічного характеру. Оскільки ведення бухгалтерського обліку і формування фінансової звітності на більшості підприємств здійснюється із використання спеціального бухгалтерського програмного забезпечення, виникає проблема адаптації комп’ютерних бухгалтерських програм для потреб ведення бухгалтерського обліку і формування фінансової звітності відповідно до МСФЗ.

Список використаних джерел

  1. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 № 291 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.
  2. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 1 «Подання фінансових звітів» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// minfin. gov.ua.
  3. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 № 291 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.
  4. Про внесення змін до закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від 12.05.2011 № 3332-VI / Верховна Рада України // Голос України. - 2011. - № 106 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.