Конкурентоспроможність національної економіки

Воротіна Л.І. Соціальна трансформація малого бізнесу в Україні

Сучасний етап розвитку економічної системи України дає підстави стверджувати, що докорінно змінилось поле і простір наукових, дослідницьких пошуків відповідей на виклики ринкових перетворень економіки України та розробки рекомендацій щодо відповідей на вимоги часу. У відповідності до визначеної теми, сектор малого бізнесу економіки потребує особливої уваги з боку науковців-дослідників. Якщо зважити, що перше мале підприємство в Украйні було зареєстровано у 1989 році у складі «ГоловКиівмісьбуду», то становлення, формування, розвиток малих підприємств, відповідно, проходило в роки ринкової орієнтації та ринкових перетворень економіки незалежної України, в роки відходу від командно-адміністративної системи до ринкового механізму управління. Якісні зміни та зрушення об’єктивних умов функціонування підприємств обумовлюють необхідність використання, відповідно, якісно нових наукових підходів дослідження діяльності підприємств, зокрема малих підприємств, в сучасних умовах господарювання.

Якісно змінюється об’єктивне поле дослідження, змінюється понятійно- категоріальний інструментарій(апарат) визначення змін в системі економічних відносин, якими оперують науковців і які задіяні в наукових дослідженнях та наукових публікаціях. За таких умов, на нашу думку, в науковий оборот, поряд з поняттями «становлення», «формування», «реформування» малого бізнесу є сенс активно вводити поняття «трансформування», «трансформація».

Згідно статті 63 Господарського кодексу України ( Закон від 16.01 2003 № 436-ІУ) щодо видів та організаційних форм підприємств, за станом на 1 лютого 2013 року, кількість суб’єктів Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) за організаційно-правовими формами господарювання в Україні діяло (тисяч одиниць) - 1343890 підприємств, у тому числі:

- Фермерських господарств - 49140;

- приватних підприємств - 280010;

- державних підприємств - 6062;

- казенних - 36;

- комунальних - 15194;

- дочірних - 18564;

- іноземних - 2173;

- споживчої кооперації - 1354;

- акціонерних товариств - 25466;

- товариств з обмеженою відповідальністю - 490433;

- товариств з додатковою відповідальністю - 1540;

- повних товариств - 2071;

- командитних товариств - 638;

- кооперативів - 33601.

Велика країна Україна, велика кількість господарюючих суб’єктів. Проте, кількість малих підприємств та їх роль в економічній системі сучасної України, і особливо після кризових явищ 2008-2009 p.p., значно відстають від країн з розвинутою ринковою економікою у світі за всіма і кількісними, і якісними показниками. Наявність тіньової економіки в Україні, дає підстави мати сумнів щодо репрезентативності офіційної статистичної інформації. Проте дослідження науковців доводять, що в країнах з розвинутою ринковою економікою чисельність зайнятих у секторі малого бізнесу коливається від 50% до 80% населення працездатного віку, а в Україні - трохи більше 24%. В країнах «старої» і «нової» Європи малі підприємства створюють від 30 до понад 50 % ВВП, а в Україні - лише 7%. Кількісні показники, звичайно, невтішні для України та науковців. Але ми поставили за мету дослідити ті характеристики малого бізнесу в Україні, які свідчать про якісні зрушення в господарській діяльності суб’єктів господарювання сектору малого бізнесу і які, на нашу думку, дають підстави стверджувати, що відбувається соціальна трансформація малого бізнесу в сучасному економічному просторі національної економіки та економічних відносин в цілому.

На нашу думку, період становлення та формування малого бізнесу в Україні вже закінчився. Понад 92% від загальної кількості зареєстрованих в країні підприємств складають підприємства малого підприємництва. Отже, можна стверджувати, що малий бізнес в Україні в сучасних умовах переріс з «екзотичної форми господарювання» наприкінці минулого та на початку поточного століття, в реальний сектор економіки країни. Перед науковцями постала необхідність перенести дослідження підприємств малого бізнесу в площину його соціальної трансформації та виливу на системну трансформацію суспільства в цілому.

Представники наукової школи економічного факультету КНУ ім. Тараса Шевченка стояли у витоків створення перших малих підприємств в Україні. Брали безпосередню участь в науковому супроводженні створення малих підприємств, перших об’єднань малих підприємств в Спілки та Асоціації. .Теоретичні дослідження та практичні розробки, що проведені представниками університетської науки за всі роки становлення малого підприємництва, втілені у підготовку висококваліфікованих фахівців, які збагачують сучасну економічну науку своїми теоретичним дослідженнями і впровадженням конкретних рекомендацій в практику діяльності підприємств малого бізнесу.

Дослідження трансформаційних зрушень в бізнесовому полі малого підприємництва набуло особливої актуальності в умовах багатовекторного спрямування руху малих підприємств впродовж останніх років. З одного боку, значно зросла соціальна активність підприємців малого бізнесу, яка спонукала їх на активну позицію взаємовідношень з владою.З іншого, зростання кількості перешкод на шляху функціонування підприємств малого сектору економіки, економічна та правова беззахисність підприємців перед свавіллям чиновницького апарату. Якщо зважити, що питома вага малих підприємств, як ми вже зазначили, становить 92% від загальної кількості підприємств, а задіяно на них лише 24% працездатного населення, то ми маємо в Україні значну кількість мікро-малих підприємств, найменш захищену частину сектору малого бізнесу, найбільш вразливу за своїм статусом, найбільш піддану чиновницькому тиску

Соціальне відтворення малого бізнесу базується в сучасних умовах його трансформації на абсолютно новій платформі мотивації, ніж в часи виникнення перших малих підприємств в Україні. Малі підприємства 90-х років минулого століття створювались в Україні або безпосередньо в структурі державних підприємств, або на відокремлених структурних підрозділах державних підприємств. Ініціаторами створення таких підприємств були прогресивні керівники державних підприємств, з великим досвідом управління та організації їх діяльності. Ресурсний, інфраструктурний потенціал, який було задіяно при створенні перших малих підприємств, використовувся в межах державної власності. Законодавча база періоду створення перших малих підприємств та перших їх Об’єднань стимулювала прогресивних керівників-риночників на створення ринкових умов господарювання за часів, коли ще навіть мова не ішла про ринкову перебудову економіки України. Науковці-риночники зайняли активну позицію по науковому супроводженню створення та діяльності малих підприємств. Це були перші паростки індивідуального відтворення підприємств на підприємницьких, ризикових принципах господарювання. Менеджмент, керівні кадри, ресурси-все було створено за часів радянської доби. І тоді мова ішла дійсно про створення, становлення, формування малого бізнесу в Україні.

Швидкий розвал радянської системи супроводжувався колосальним вивільненням соціальної активності суспільства в напрямі використання ринкових важелів збереження життєдіяльності людей. Частина населення України, як і інших пострадянських територій, мала просто виживати Як свого часу стверджували класики марксистської теорії, перш, ніж займатись наукою та культурою, людина повинна мати ресурси виживання-їсти, пити, мати житло. За таких умов з’явилась мотивація виживання у певної частини населення. Відсутність ринкової орієнтації, менеджменту, досвіду не стало перешкодою для перших власників малих підприємств. Майже миттєва реєстрація в місцевих органах влади і бажання самостійно забезпечити власними ресурсами життєзабезпечення, спонукало багатьох зайнятись підприємницькою діяльністю. Соціальне «обличчя» перших підприємців малого бізнесу підтвердило теоретичні прогнози науковців Мале

підприємництво перших часів нагадувало «вічний двигун», коли на місце одних підприємців малого бізнесу, які миттєво приходили і миттєво зникали, приходили інші. Ішов об’єктивний процес зародження і становлення ринкових форм організації діяльності малих підприємств. Сьогодні окремі «першопрохідці» того періоду відсвяткували 20 -ти роковини свого малого бізнесу.

Докорінно змінились об’єктивні умови функціонування підприємницьких структур, розпочався процес трансформації малого бізнесу.

Трансформаційні процеси в сучасному секторі малого бізнесу не мають загальної мотивації і руху в одному напрямі Трансформація тим і відрізняється від становлення і формування будь-яких соціальних форм існування господарюючих суб’єктів, що вона не гарантує лише прогресивного руху індивідуального відтворення. На відміну від тенденцій, трансформація спроможна змінити рух відтворення у будь-якому напрямку, і в прогресивному, і в регресивному. Майнове розшарування підприємців малого бізнесу, різні мотиваційні витоки, соціальні, регіональні умови і відмінності, все це накладає на сектор малого бізнесу той тягар, який іноді стає неспроможним для значної частини підприємців і вони зникають з ринкового простору.

Відповідальність економічної науки зростає в сучасних умовах соціальної трансформації малого бізнесу в України за розробку методології, розвиток менеджменту, побудови моделей, рекомендацій щодо створення механізму управління підприємствами малого бізнесу та визначення його місця в загальній системній соціальній трансформації суспільства. Соціальна трансформація малого бізнесу потребує глибокого наукового обґрунтування і співставлення з трансформаційними процесами в інших сферах суспільного життя, де закладаються трансформаційні процеси в політиці, освіті, культурі, законодавчо-правововому просторі, в інституційних змінах тощо.

Наукові розробки та публікації науковців зосереджують обґрунтування категорії «трансформація» на характеристиках будь якого явища з точки зору появи в ньому нових якісних рис, які відповідають вимогам часу. Оскільки становлення, формування, розвиток малого бізнесу в Україні проходило в час ринкової орієнтації та перебудови економіки, звичайно наукові пошуки трансформаційних рис сектору малого мають зосереджуватись в площині дослідження ринкових відносин. На жаль, на межі ХХ-ХХ1 століть, крім невеликої кількості малих підприємств в структурах державних підприємств чи відокремлених структурних підрозділів державних підприємств, малий бізнес в Україні формувався у виглядї «базарного, челночного» підприємництва. Відповідно, і в наукових дослідженнях з’являлись лише паростки обґрунтування такого нового прошарку економічних відносин, як малий бізнес. Можна з впевненістю стверджувати, що в цей час практика становлення малого бізнесу випереджала наукові дослідження і його методологічне забезпечення. Проте швидкі зміни в життєвих стандартах (які, між іншим, привносили ті ж самі «челноки»), в потребах, в мотивації, в поведінці споживачів і виробників товарів, не могли залишитись поза увагою професіоналів-дослідників. Дисертаційні дослідження підприємництва , зокрема малого, в докторських та кандидатських дисертаціях тих часів, заклали фундаментальні положення ринкової перебудови економіки країни і обґрунтування об’єктивності процесу становлення малого бізнесу. Науковців вже мали значні здобутки в дослідженнях зародження малого підприємництва, а державний менеджмент ще продовжував сповідувати і проводити політику переваги великого підприємництва у порівнянні з малим.

В сучасних умовах, коли малий бізнес вже сформувався у самостійний сектор економіки, коли розроблено і вдосконалюється законодавче поле функціонування суб’єктів підприємництва, коли сформована і реформується система інституційного супроводження діяльності підприємців сектору малого бізнесу, зростає актуальність наукових досліджень щодо якісно нових рис і в суспільстві в цілому, і в секторі малого бізнесу зокрема. До таких актуальних тем дослідження відносяться і дослідження соціальної трансформації малого бізнесу. Перетворення розрізнених малих підприємств в самостійний сектор малого бізнесу, створення внутрішніх організаційних форм об’єднань малих підприємств, різномаїття видів та організаційно- правових форм структур малого підприємництва і, головне, зростання ролі сектору малого бізнесу в системній суспільній перебудові, спонукають науковців до поглибленого дослідження трансформаційних процесів малого бізнесу в Україні.

Зважаючи на різновекторність впливу трансформаційних процесів на суспільний лад, і на стан малого бізнесу зокрема, практична функція теоретичних досліджень має зорієнтувати державний менеджмент на підтримку вразливої малої форми господарювання; суб’єктів малого бізнесу - на вдосконалення менеджменту і механізму управління малими підприємствами; об’єднання підприємців малого бізнесу-на відстоювання інтересів малих підприємств.

Зосередження наукових досліджень на теоретичному обгрунтуванні соціальної трансформації малого бізнесу, на нашу думку, дають змогу відповісти на нагальні питання і знайти шляхи вирішення таких важливих проблем, що стоять на перешкоді прогресивного руху малого підприємництва в Україні та майбутнього стану підприємців малого бізнесу, як створення антикорупційного механізму державного управління; розробки належного законодавчо-правового поля діяльності підприємств малого сектору економіки; забезпечення фінансово-кредитною та майновою підтримкою підприємців малого бізнесу; безперешкодний доступ до інфраструктурного поля діяльності підприємств; запобігання. монополізації економічного простору та створення конкурентного середовища діяльності малих підприємств; професійно-кадрове забезпечення виробничого, операційного, фінансового менеджменту підприємств малого бізнесу;

інформаційно-консультативне забезпечення підприємців малого бізнесу; спрощення системи обліку та звітності тощо.

Соціальна трансформація малого бізнесу загострює проблему місця і ролі підприємця в суспільному житті та в бізнесовому просторі. Якщо керуватись науковими розробками представників Японської школи менеджменту, то, як не кожна людина здатна стати співаком чи танцюристом, так і не кожна людина може бути менеджером чи підприємцем. Окрім необхідних знать з професії, необхідно мати здібності та талант займатись такою ризиковою справою, як підприємництво. Лише бажання-дуже замало. Людина в трансформаційному процесі є ключовим фактором руху. Зважаючи на це, вплив підприємця на соціальну трансформацію залежить від його здібностей примножувати і генерувати знання, його інтелектуального потенціалу, здатності реалізовувати свій потенціал в практичне функціонування малого підприємства, самовдосконалюватись та інші необхідні риси задля успіху підприємницької діяльності. Щодо визначення кількісного складу підприємців, вікового, освітнього, регіонального та інших характеристик-особливих труднощів не виникають. А ось щодо «пошуку талантів майбутніх підприємців», то за тією ж таки Японською школою менеджменту, починати «шукати» необхідно з 5-6-ти років дитини і «вирощувати» підприємця впродовж всього життєвого часу його підприємницької діяльності.

Трансформаційні процеси в підприємницькому середовищі загострюють проблему взаємодії «Бізнес - Влада». Не випадково в політичній культурі останніх років виникла необхідність проводити періодично Форуми, які присвячуються обговоренню проблем взаємодії Влади та Бізнесу. В практику Верховної Ради України також ввійшли зібрання представників бізнесових структур і підприємців на Громадські слухання, розширені засідання профільних Комітетів Верховної Ради, «круглі столи», присвячених обговоренню актуальних питань підприємництва в Україні. Це свідчить про істотне підвищення ролі підприємців в суспільному житті країни і про розуміння їх впливу на загальну соціальну трансформацію суспільства. Вони сприяють практичній реалізації бізнесової культури в практику державного менеджменту, посиленню практичної функції сучасної економічної науки; координації дій політичних, владних, бізнесових, наукових інституцій. Проте нарікання підприємців на недосконалість прийнятих в останні роки Законів України та законодавчо-правових актів, які в значній мірі стають перешкодою на шляху діяльності малих бізнесових структур, свідчать про недосконалість професійного рівня обговорення актуальних проблем підприємництва та про недостатню законодавчу відповідальність Парламентаризму в Україні.