Конкурентоспроможність національної економіки

Кот Л.Л. Особливості ідентифікації ризиків інноваційної діяльності підприємств

Будь-яка підприємницька діяльність, пов’язана із невизначеністю економічної кон’юнктури та ризиком. Інноваційна ж діяльність, порівняно з іншими видами діяльності, більшою мірою пов´язана з ризиком, оскільки повна гарантія позитивного результату практично відсутня.

У економічній літературі інноваційний ризик визначають як ймовірність втрат, що виникають при вкладанні підприємницькою фірмою засобів у виробництво нових товарів (послуг), в розробку нової техніки та технологій, які, можливо, не знайдуть очікуваного попиту на ринку [2, с.60], а також при вкладанні коштів в розробку управлінських інновацій.

Високий рівень ризику в інноваційній діяльності пояснюється тим, що впровадження інновацій потребує значних витрат, достатньо часу для їх впровадження та необхідну кількість учасників із відповідним рівнем знань, однак всі ці інвестиції не гарантують досягнення очікуваного прибутку.

На інноваційну діяльність підприємства суттєво впливають фінансові ризики, тобто такі, що пов’язані з фінансовою діяльністю і виникають при здійсненні фінансових операцій. До фінансових ризиків інноваційних проектів можна віднести, зокрема недостатність коштів, необхідних для їх реалізації, фінансовий стан підприємства, доступність кредитних ресурсів та інші. На інноваційну діяльність підприємств також впливають організаційні ризики, зокрема стратегія інноваційної діяльності підприємства, ефективна організація структурних підрозділів підприємства, які займаються інноваційними розробками, вибір маркетингової стратегії пропагування та впровадження інновацій, вибір технології виробництва, постачальників ресурсів, підрядників тощо. Організаційним ризикам слід приділяти багато уваги, оскільки декілька підприємств, які мають рівні стартові умови, а також рівні можливості доступу до ресурсів в кінцевому результаті досягають різних результатів своєї діяльності і це, в першу чергу, залежить від правильної організації діяльності підприємства і ефективного управління ним. Більшість компаній реагують на зміни ринку успішно, при цьому успіх залежить від можливості прогнозувати та планувати необхідність майбутніх змін, тобто від забезпечення безперервності процесу покращень. Компанії, які змогли побудувати систему управління, що дозволяє отримувати вищі результати порівняно з іншими компаніями галузі, мають вагому конкурентну перевагу.

Дослідженню ризиків, що впливають на впровадження інноваційних проектів, в економічній літературі приділяється значна увага, зокрема деякі автори розподіляють ці ризики на такі групи, як фінансові, організаційні, маркетингові, продуктові ризики та ризики управління персоналом [1, с.180].

Інноваційний ризик може виникнути як при впровадженні більш дешевого методу виробництва товару або послуги у порівнянні з тим, що вже використовується, так і при створенні нового товару чи послуги. При цьому при виробництві нового товару або послуги необхідно враховувати, що новий товар (послуга) може не знайти покупця або нове обладнання й технології не відповідатимуть необхідним вимогам для виробництва нового товару (послуги), або ж створене устаткування не зможе бути продане у випадку невдачі, тому що воно не підходить для виробництва іншої продукції [2, с.60].

У цілому ризики, що виникають в інноваційному підприємництві, можна класифікувати наступним чином: ризики вибору інноваційного проекту, ризики недостатнього фінансування інноваційного проекту, ризики забезпечення необхідними ресурсами, ризики невиконання господарських договорів, ризики виникнення непередбачених витрат та зниження доходів, ризики при реалізації результатів інноваційного проекту, ризики посилення конкуренції та ризики, пов‘язані із захистом прав власності як на результати, так і на інноваційний проект в цілому.

Під управлінням ризиками в інноваційній діяльності розуміється сукупність практичних заходів, що дозволяють знизити невизначеність результатів інновації, підвищити корисність реалізації нововведення, понизити ціну досягнення інноваційної мети. Слід зазначити, що управляти ризиками, що пов‘язані із впровадженням та просуванням інновацій на ринок дуже складно, оскільки їм притаманний високий ступінь невизначеності.

Для управління ризиками інноваційної діяльності необхідно ідентифікувати можливі ризики, тобто проаналізувати і оцінити виявлені можливі ризики. У цілому ідентифікація ризиків - це процес виявлення, дослідження, комплексного аналізу ризиків, формування цілісної картини ризиків, що можуть загрожувати підприємству, та їх візуалізація з метою урахування ризику при прийнятті управлінських рішень та ефективного управління підприємством.

Під час проведення ідентифікації необхідно відповісти на наступні питання: в чому полягають джерела невизначеності і ризику, з якими ситуаціями і негативними наслідками належить зіткнутися в результаті реалізації ризику, з яких джерел необхідно отримати інформацію, яким чином можна кількісно оцінити ризик, яким чином ризики впливають один на одного [3, с.179].

Класифікація ризиків є одним з одним з головних етапів аналізу ризиків, що дозволяє надалі проводити ідентифікацію і оцінку ризику, а також розробляти методи управління ними. Класифікація полягає в розподілі ризиків по групах за різними класифікаційними критеріями.

Таким чином, ризик інноваційного проекту є сукупністю ризиків, що поєднують в собі елементи, пов´язані конкретно з даним інноваційним проектом, тобто для кожного конкретного проекту і суб´єкта, що виробляє його, буде свій набір ризиків. Однак, необхідно усвідомлювати, що бізнес неможливий без ризику. І щоб вижити в ринкових умовах, необхідно ефективно впроваджувати нові технології, підприємцям необхідно не уникати ризику, а вчитись і вміти прогнозувати події, оцінювати рівень ризику, йти на ризик, однак не виходити за допустимі границі.

Отже, необхідною умовою при прийнятті управлінських рішень з урахуванням ризику є вміння управління ризиком, яке полягає не в повному виключенні ризику, а у визначенні допустимих меж, що дозволить мінімізувати негативні наслідки настання ризикової ситуації.

Список використаних джерел

  1. Жежуха В.Й. Ризики інноваційної діяльності підприємств / В.Й. Жежуха // Науковий вісник НЛТУ України - 2009. - Вип.19.2. - С.177-182.
  2. Івченко І.Ю. Економічні ризики: Навчальний посібник. - Київ: «Центр навчальної літератури», 2004. - 304 с.
  3. Кудрявцев A.A. Интегрированный риск-менеджмент: Учебник / A.A. Кудрявцев; СПбГУ, экон. факультет. - Москва: ЗАО «Издательство «Экономика», 2010. - 655 с. - (Учебники экономического факультета СПбГУ).