Конкурентоспроможність національної економіки

Радченко В.В. Діалектика відносин власності та економічної влади в контексті формування конкурентних переваг економіки України

Трансформаційні процеси в Україні все більше свідчать про надзвичайну складність і суперечливість суспільного розвитку в період формування нового економічного базису суспільства. Дія економічних законів в цей час наштовхується на протидію суб’єктивістських сил. Спостерігається глибоке порушення вимог об’єктивних економічних законів. Після двадцяти одного року трансформації економіка України так і не вийшла на рівень 1990 року. ВВП України у 2011 р. складав лише 69,3% відповідного показника 1990 року [1, с.30].

Виникає питання: чи обґрунтовано ставити завдання формування конкурентних переваг економіки України? Відповідь, ми переконані, однозначна: «так». Наша країна має значну кількість як всіх видів ресурсів, так і достатній економічний, науково-освітній, матеріально-технічний і кадровий потенціал, щоб позитивно розв’язувати цю проблему. Окремі її сторони розкриваються у працях В. Базилевича, 3. Варналія, А.

Гальчинського, В. Гейця, О. Гоша, П. Єщенка, Я. Жаліло, Б. Кваснюка, Т.Ковальчука, І. Лукінова, С. Мочерного, О. Онищенко, Б. Пасхавера, Ю.Пахомова, В. Рибалкіна, А. Чухно, В. Юрчишина та інших вчених- економістів.

Ми ставимо за мету розглянути проблему формування конкурентних переваг економіки України на основі створення адекватних відносин власності та економічної влади. Вихідними теоретичними положеннями при цьому є: 1. Власність на засоби виробництва є основою економічної системи, яка зумовлює її характер і зміст. 2. Рівень прогресивності відносин власності створює відповідні умови для розвитку як продуктивних сил, так і всієї системи економічних відносин. 3. Система відносин власності, що

формується, має, з одного боку, відобразити прогрес продуктивних сил, науки і техніки, а, з іншого, відкрити простір для їх розвитку. 4. У практиці відносини власності (система відносин власності) проявляються через економічну владу, адже саме вона втілює в собі вимоги «об’єктивного» і «суб’єктивного», є полем дії економічних суб’єктів. 5. Поняття «відносини власності» («власність») і «економічна влада» доцільно розглядати у взаємозв’язку, тобто як систему, в якій основою (вихідним відношенням) є «власність».

Важливим методологічним підходом в дослідженні проблеми формування конкурентних переваг економіки України в умовах приведення у відповідність відносин власності та економічної влади на основі внутрішньої діалектики їх взаємозв’язку та з урахуванням взаємозв’язку з продуктивними силами суспільства є виокремлення найголовніших ланок розв’язання цієї проблеми в сучасних умовах економічного розвитку України.

Коротко розглянемо результати нашого дослідження. Насамперед, простежимо логіку змін відносин власності та економічної влади в Україні.

Перше. В Україні в процесі переходу до постсоціалістичної (ринкової) економічної системи відбулися докорінні зміни у відносинах власності на засоби виробництва. Це стало підґрунтям для формування нового типу економічної влади. Відбулася перебудова всіх інститутів господарського механізму національної економіки. Проте ефективність нової соціально- економічної системи є досить низькою.

Друге. Те, що в нашій країні склалась низькоефективна соціально- економічна система, стало результатом необгрунтованих змін у відносинах власності, що здійснювалися, в перехідний період. Роздержавлення і приватизація, як засоби створення цієї системи, здійснювалися в контексті руйнівної неоліберальної моделі розвитку і в темпі «шокової терапії», яка прискорювала і робила більш глибокою руйнацію вітчизняної економіки [2, с.51].

Третє. Економічне становище України погіршувалося тим, що тут небачених масштабів набуло первісне нагромадження капіталу [3, с.23].

Четверте. У результаті здійснених перетворень підприємства України не тільки не отримали ефективного власника, а й була розбалансована економічна влада.

Забезпечення формування конкурентних переваг економіки України має опиратися на «конкурентні переваги» самих відносин власності, а далі і на високоефективну економічну владу, зумовлену цими відносинами.

На нашу думку, найголовнішими ланками, що концентрують розв’язок проблеми досягнення конкурентних переваг економіки України в контексті діалектики відносин власності і економічної влади, є такі:

1. Новий інститут власності в Україні має втілити в собі весь прогрес тих тенденцій і змін у продуктивних силах, які пов’язуються із сучасною НТР.

Сьогодні інтелектуальна власність сьогодні має стати центральною ланкою реформування всієї системи відносин власності в Україні. Саме з нею пов’язується забезпечення першочергових умов формування конкурентних переваг національної економіки [4, с.9].

2. Важливою ланкою (фактором) формування конкурентних переваг економіки України є корпоративна власність, на якій утверджується корпоративна влада і корпоративне управління. Сьогодні корпорації стають центрами інноваційних змін, відбувається рух до корпоративної економіки.

Для України нагальним завданням є удосконалення корпоративної власності і корпоративної системи управління, підвищення ефективності функціонування акціонерних компаній, перетворення їх на ефективних власників. Надзвичайно актуальним є демократизація корпоративної власності та її соціалізація.

3. Формування конкурентних переваг економіки України досягає своєї мети тоді, коли воно охоплює всі ланки суспільного відтворення. За таких умов особливого значення в розв’язанні поставленої проблеми набувають відносини власності у сфері фінансів і грошового обігу, на основі чого виникає фінансова влада. Для забезпечення конкурентних переваг вітчизняної економіки важливим є досягнення взаємоузгодженості феноменів грошей та фінансів, способів їх мобілізації, розташування та спрямування, структуризація прав власності, фінансових організацій, фінансових трансакцій та їх інструментів, специфікації доходів та ризиків тощо [5, с.246]. На нашу думку, для України надзвичайно актуальним є зміцнення державних фінансів, які б забезпечували потреби суспільного відтворення в умовах модернізації економіки та формування інтелектуального капіталу.

4. Особливе значення у формуванні конкурентних переваг економіки України має система «відносини власності - економічна влада», що функціонує в аграрному секторі економіки. У цьому секторі створюється значна частина ВВП країни. Частка валової доданої вартості сільського господарства у загальному обсязі валової доданої вартості національної економіки у 2011 р. (за попередніми даними) склала 9,6 % [1, с.138].

У трансформаційний період, як підтвердив власний результат, реформування сільського господарства в Україні здійснювалося на антинауковій основі. У зв’язку з цим відбулася необгрунтована деконцентрація сільськогосподарського виробництва, великі втрати продуктивних сил. Виникло розбалансування відносин власності на селі, виведення землі із державного землеволодіння, усунення контролю над її використанням.

Формування конкурентних переваг економіки України, безумовно, потребує докорінної перебудови соціально-економічних відносин аграрного сектора. Центральною ланкою його «оздоровлення» є позитивне розв’язання проблеми власності на землю.

5. Особливим видом сучасної економічної влади є державна. Матеріальною основою цього виду економічної влади є державна власність та державні фінанси.

Для України перехід до інституціональної системи з широкими економічними функціями держави, доведення масштабів державної власності і державних фінансів до розмірів, які б створювали структуру регульованої і соціально спрямованої ринкової економіки, є суспільною потребою дня. Це вирішальна умова модернізації національної економіки та формування її конкурентних переваг.

Список використаних джерел

1. Статистичний щорічник України за 2011 рік. - Київ, ТОВ «Август Трейда», 2012. - 558 с.

2. Панченко I. Quo vadistis? Казус «української приватизації» // Економіка України, 2012, № 2. - С. 46-58.

3. Радченко В.В. Первісне нагромадження та власність в трансформаційній економіці України // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 18. Економіка і право: 36. наукових праць. - K.: Вид- во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2008. - № 6. - 179 с.

4. Чухно A.A. Модернізація економіки та економічна теорія // Економіка України. - 2012. - № 9. - С. 4-12.

5. Якубенко В.Д. Власність, економічна влада та управління: навч. посіб. - K.: КНЕУ. - 2011. - 373 с.

6. Земельний кодекс України. - K.: Атіка. - 2001. - 96 с.